Kurum içi sosyal paydaşlar ve kurumsal itibar ilişkisi: Bir uygulama örneği

dc.contributor.advisorSolmaz, Başak
dc.contributor.authorÖzcan, Hatice
dc.date.accessioned2017-08-09T09:52:39Z
dc.date.available2017-08-09T09:52:39Z
dc.date.issued2013-10-24
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractYalnızca kaliteli ve çok çeşitli ürün ve hizmet üretmenin olumlu bir kurumsal itibar için yeterli olmadığı günümüz rekabet koşullarında paydaşları tarafından sevilmek, güvenilmek ve desteklenmek işletmeler için çok daha önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda işletmeyi etkileyebilecek tüm paydaşlarla tutarlı ve sağlıklı ilişkiler kurulmalı, paydaşların istek ve beklentileri her daim dikkate alınmalıdır. Güçlü bir kurumsal itibara sahip olmak yükseköğretim kurumları için de hayati öneme sahiptir. Olumlu bir kurumsal itibara sahip olmak isteyen yükseköğretim kurumları tüm sosyal paydaş gruplarını dikkate almak durumundadırlar. Öğrenciler de bu paydaş gruplarının en önemlilerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada öncelikle kurumsal itibar, kurumsal itibar yönetimi ve sosyal paydaşlar ile ilgili literatür taraması yapılmış, daha sonra konuyla ilgili yapılan alan araştırmasının bulgularına yer verilmiş, çalışmanın sonucu özetlenerek bazı öneriler getirilmiştir. Alan araştırmasının amacı Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu?nun kurum içi sosyal paydaşlarından olan öğrencilerin değerlendirmelerine göre kurumsal itibar düzeyini belirlemek ve itibara ilişkin cinsiyet, yaş ve sınıf değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini Yalvaç Meslek Yüksekokulu?nda 2011-2012 eğitim öğretim döneminde, toplam sekiz programda, birinci ve ikinci sınıfta eğitim görmekte olan toplam 1378 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada likert tipi ölçek kullanılmış ve ?oranlı küme örnekleme? yöntemi ile seçilen 551 öğrenci örnekleme dahil edilmiştir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde SPSS 15 paket programı kullanılmış ve betimleyici istatistikler, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız iki örneklem t testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda Yalvaç Meslek Yüksekokulu?nun genel kurumsal itibarı ?kararsızım? düzeyinde çıkmış, okulun itibarının en iyi olduğu alan çalışanlar boyutu, en kötü olduğu alan ise fiziksel ortam boyutu olduğu görülmüştür. Ayrıca yapılan analizler cinsiyet bakımından kız öğrencilerin, yaş bakımından ise 18-19 yaş grubunda bulunan öğrencilerin okulun kurumsal itibarını daha olumlu algıladıklarını göstermiş, sınıf değişkeninin önemli bir etken olmadığı yine yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractIn today?s conditions of competition where manufacturing quality and a large variety of products and services is not sufficient for a positive corporate reputation alone, being loved, trusted and supported by the stakeholders have become very important for enterprises. This is because corporate reputation consists of the perspectives of all social stakeholders such as employees, customers, community, media etc. and the more positive the relations established with social stakeholders the more positive corporate reputation will be. In this respect, consistent and healthy relations should be established with all stakeholders which may affect the enterprise, the requests and expectations of the stakeholders should be always taken into consideration. To have a strong corporate reputation is also of vital importance for higher education institutions. Higher education institutions which want to have a positive corporate reputation have to consider all social stakeholder groups. Students also are one of the most important ones of these stakeholder groups. In this study, primarily a literature scanning was made in relation to corporate reputation, corporate reputation management and social shareholders, and then the findings of the field research which made in relation to the matter were included and finally the conclusion of the study was summarized and some suggestions were brought. The purpose of the field study to determine the corporate reputation level based on the assessments of the students who are inhouse social stakeholders of Süleyman Demirel University Yalvaç Vocational School and present if it varies based on sex, age and class variables with regard to reputation. The population of the research consists of total 1378 students who study in Yalvaç Vocational School 2011-2012 education term, in total eight programs, at first and second class. Likert type scale was used in the research and 551 students who were selected with ?proportional cluster sampling method? were included in the sampling. SPSS 15 package program was used and descriptive statistics, one way analysis of variance (ANOVA) and two independent sampling t test were exploited in the assessment of the research data. As a result of the research, general corporate reputation of Yalvaç Vocational School was in ?neutral? level; the best field of the school reputation was employees dimension and the worst field was physical environment dimension. Further analyses showed that female students perceived corporate reputation more positive in terms of sex; and 18-19 year-old age group of students perceived corporate reputation more positive in terms of age. That the class variable was not an important factor in the determination of the corporate reputation of Yalvaç Vocational School also came out as a result of the tests performed.en_US
dc.identifier.citationÖzcan, H. (2013). Kurum içi sosyal paydaşlar ve kurumsal itibar ilişkisi: Bir uygulama örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/5648
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectKurumsal itibaren_US
dc.subjectCorporate reputationen_US
dc.subjectKurumsal itibar yönetimien_US
dc.subjectCorporate reputation managementen_US
dc.subjectSosyal paydaşlaren_US
dc.subjectSocial shareholdersen_US
dc.subjectYükseköğretim kurumlarıen_US
dc.subjectHigher education institutionsen_US
dc.subjectYalvaç Meslek Yüksekokuluen_US
dc.subjectYalvaç Vocational Schoolen_US
dc.titleKurum içi sosyal paydaşlar ve kurumsal itibar ilişkisi: Bir uygulama örneğien_US
dc.title.alternativeRelation between inhouse social stakeholders and corporate reputation: A sample of implementationen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
Hatice Özcan.pdf
Boyut:
1.02 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Hatice Özcan
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: