Poli-o-fenilendiamin/polivinilferrosen kompozitlerinin elektrokimyasal sentezi ve karakterizasyonu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-07-06

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Poli-o-fenilendiamin polimeri ve Poli-o-fenilendiamin/Polivinilferrosen polimer kompozitleri potansiyodinamik ve potansiyostatik yöntemler ile elektrot yüzeyinde sentezlenmiştir. Çalışma ortam koşullarını belirlemek için polimerizasyon üzerine elektrolit konsantrasyonu, elektroliz zamanı, uygulanan gerilim ve doping materyallerinin etkisi incelenmiştir. POPD'in elektrokimyasal sentezinde doping maddesi olarak sülfürik asit; çözücü olarak su kullanılmıştır. POPD'in ve POPD/PVF kompozit örneklerinin karakterizasyonları sırasıyla elektrokimyasal teknikler, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) ve Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM) teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda elektrokromik cihazlarda polimer materyal uygulamaları üzerine giderek artan bir ilgi söz konusudur. Bu yüzden çalışmamızın ikinci kısmında sentezlenen kompozit polimer materyallerin elektrokromik özellikleri; spektroelektrokimya, kinetik ve kolorimetri çalışmaları gibi çeşitli yöntemlerle incelenmiştir. Spektroelektrokimyasal deneyler, uygulanan gerilimin artışı ile polimer filmlerin elektronik geçişlerindeki değişimi incelemek için yapılmıştır. Polimer filmlerin absorpsiyon spektrumları, polimerlerin farklı redoks hallerine karşılık gelen farklı gerilim değerlerinin uygulanması ile kaydedilmiştir. Sonuçlar POPD polimerinin ve POPD/PVF polimer kompozitlerinin elektrokromik özelliğe sahip olduklarını göstermektedir.
In this work , POPD polymer and POPD-PVF polymer compozite films were synthesized on electrode surface by using potentiodynamic and potentiostatic methods. For determination of working medium conditions; effect of electrolyte concentration, elctrolysis time, applied voltage and doping materials on polymerization have been investigated. In electrochemical synthesis of POPD polymer, water was used as a solvent, sulphuric acid was used as doping materials. The characterization of POPD polymer and POPD-PVF polymer compozite samples were also achieved by employing Electrochemical Techniques, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and Scanning Electron Microscope (SEM) Techniques, respectively. In recent years there has been a growing interest in application of polymer materials in electrochromic devices. Thus, in second part of the study, electrochromic properties of the synthesized compozite polymer materials were investigated by several methods like spectroelectrochemistry, kinetic and colorimetry studies. Spectroelectrochemistry experiments were performed to investigate the changes of the electronic transitions of the polymer films, with increase of applied potential. The absorption spectrums of the polymer films were recorded by application of different potential corresponding to different redox states of the polymers. Results showed that the POPD polymer and POPD/PVF polymer composits have electrochromic properties.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Poli o-fenilendiamin, Polivinilferrosen, Polimer Kompozitler, Elektrokromik özellikler, Poly-o-phenylenediamine, Polyvinyl ferrocene, Polymer compozites, Electrochromic properties

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sarıipek, F. (2011). Poli-o-fenilendiamin/polivinilferrosen kompozitlerinin elektrokimyasal sentezi ve karakterizasyonu. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.