İnhalasyon anestezisi altında toraks cerrahisi geçiren hastalarda farklı dozlarda magnezyum sülfat infüzyonunun intraoperatif kas gevşetici, anestezik ve analjezik gereksinimine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Çalışmamızda torakotomi yapılacak hastalarda; farklı dozlarda magnezyum sülfat infüzyonlarının intraoperatif hemodinamiye, inhalasyon anesteziği ve kas gevşetici kullanım miktarlarına, intraoperatif analjezik gereksinimine ve anestezi derinliğine etkilerini araştırmayı amaçladık. Yöntem ve araçlar: Hastalara rutin monitörizasyona ek olarak anestezi derinliğinin takibi için BİS monitörizasyonu ve kas gevşetici gereksinimini belirlemek için TOF-GUARD monitörizasyonu uygulandı. Tüm hastalara santral ven kateterizasyonu yapılarak santral venöz basınç, radiyal arter kateterize edilerek invazif olarak arteriyel basınç takibi yapıldı. Hastalar randomize olarak 3 gruba ayrıldı. Kontrol (Kontrol) Grup I (n=25), çalışmanın her aşamasında SF solusyonu aldı. Grup II (n=25), anestezi indüksiyonu öncesinde 50 mg/kg yükleme dozunun ardından idame için 8 mg/kg magnezyum infüzyonu aldı. Grup III (n=25), anestezi indüksiyonu öncesinde 50 mg/kg yükleme dozunun ardından idame için 15 mg/kg magnezyum infüzyonu aldı. Her 3 gruba çalışma ilaçlarının yükleme dozlarının ardından, idame infüzyonlarla eş zamanlı olarak 0,2 µg/kg/sa remifentanil infüzyonu başlandı. Her 3 grupta da indüksiyonda propofol sözlü iletişim kesilinceye kadar (1,5-2,5 mg/kg), fentanil 2 µg/kg, atrakuryum 0,6 mg/kg dozda kullanıldı. İntraoperatif süreçte, remifentanil dozu kalp atım hızındaki ve ortalama arter basıncındaki %20'lik değişime göre arttırılıp azaltıldı. Anestezi idamesinde başlangıçta desfluran yaşa göre düzenlenmiş olarak 1 MAK değerinde verilmeye başlandı. Desfluran konsantrasyonu, intraoperatif süreç boyunca BİS değerlerinin ortalama 50 (47-53) değerinde tutulmasına özen gösterilerek ayarlandı. TOF-GUARD ile %25'in üzerinde nöromüsküler kavşak aktivitesi gözlenmesi ile atrakuryum idamesi uygulandı. Postoperatif ağrı için kostalar kapatılmadan önce, cerrahi ekip tarafından interkostal blok uygulandı, fasiyanın kapatılmasından sonra tramadol HCL 3 mg/kg i.v. bolus yapıldı. Hastaların hemodinamik parametreleri ve BİS değerleri başta kontrol değerler olmak üzere; magnezyum yükleme, indüksiyon ve entübasyon sonrasında kaydedildi. Cerrahi insizyon ve sonrasında bu parametrelere endtidal desfluran konsantrasyonu ve MAK değerleri de eklendi. Kayıtlar intraoperatif süreç boyunca 15 dakika arayla tutuldu. İntraoperatif yan etkiler ve kullanılan ek medikasyonlar kaydedildi. Ekstübasyon sonrasında bulantı-kusma, titreme olup olmadığı, hemodinamik verileri ve Ramsay sedasyon skorları 30.dk, 2., 6., 12. ve 24. saatlerde de kaydedilmeye devam edildi. Operasyon bitiminde tüketilen desfluran, remifentanil ve atrakuryum miktarları hesaplanarak kaydedildi. Postoperatif ilk 24 saat uyku kalitesi ve konforu vizüel analog skala ile değerlendirildi. Bulgular: İntraoperatif KAH ve OAB'larında gruplar arasında anlamlı fark saptamadık (p>0,05). Grup III hastalarda 135. ve 240. dakikalar hariç tüm MAK değerleri, Grup II hastalarda ise 150., 180., 195., 210. ve 225. dakikalarda MAK değerleri Grup I'den anlamlı düşük bulduk (p<0,05). Endtidal desfluran konsantrasyonlarında da MAK değerleri ile benzer sonuçlar elde ettik. İntraoperatif yan etki insidansını Grup III'de Grup I'e göre yüksek bulduk (p<0,05). Ekstübasyon süreleri gruplar arasında fark göstermedi (p>0,05). Postoperatif dönemde bulantı-kusma oranları benzerdi (p>0,05). Titreme insidansı ve ajitasyon insidansı Grup I hastalarda daha yüksek bulundu (p<0,05). Postoperatif sedasyon skorları Grup I'de diğer gruplardan anlamlı olarak daha düşük idi (p<0,05). Postoperatif 24 saat uyku kalitesi ve konforu Grup III'de diğer gruplardan daha iyi bulundu (p<0,05). Kullanılan remifentanil ve desfluran miktarları Grup III'de diğer gruplardan anlamlı düşük iken (p<0,05), kullanılan atrakuryum miktarları her iki çalışma grubunda Grup I'den anlamlı olarak az idi (p<0,05). Bu çalışmanın sonuçları, anestezi indüksiyon ve idamesi sırasında kullanılan magnezyum sülfatın hipnotik, analjezik ve kas gevşetici gereksinimlerini azaltabilen güvenilir bir adjuvan olduğunu göstermektedir.
Aim: In our study, we aimed to investigate the effect of magnesium sulphate in different doses on haemodynamic, depth of anesthesia, requirements of inhalation anesthetic and analgesic and neuromuscular relaxant intraoperatively in patients undergoing thorocotomies. Material and methods: Besides routine monitoring; BIS and neuromuscular block monitoring (by using TOF-GUARD) were performed. In all patients; central vein and arterial catheterization were performed and central venous pressure and continuous arterial pressure were monitored. The patients into divided three groups randomly. In plasebo (control) group patients received SF solutions in every steps of the study. In group II; after loading of 50 mg /kg before anesthesia induction, patients received 8mg/kg manesium for maintanence. In group III; after loading of 50 mg/kg before anesthesia induction, patients received 15mg/kg manesium for maintanence. In all groups, following loading of study drugs; remifentanil infusion was started in dose of 0,2 µgr/kg/hr concurrent use of maintanence drugs. In all groups propofol was given until cessation of verbal communication, and fentanyl (2µgr/kg) and atracurium (0,6 mg/kg) were given. The dose of remifentanil was adjusted according to 20% changes in heart rate and mean arterial pressure. For maintanence; at the beginning;1 MAC desflurane which adjusted according to age was given. Desflurane concentration was adjusted according to changes of BIS values in range of 47-53 ( avarege 50). Atracurium was added if neuromuscular activity is above 25% bu using TOF-GUARD. Intercostal block was performed by surgeon before clossure of throrax and tramadol in dose of 3 mg/kg i.v. bolus was given after clossure of facia. Haemodinamic parameters and BIS values were recorded at baseline, after loading of magnesium and induction and entubation of trachea. After surgical incision, endtidal DEs concentration and MAC values were recorded besides above parameters. Recordings were performed at 15 min. intervals intraoperatively. Side effects and additional medications were recorded intraoperatively. After extubation of trachea, nausea and vomiting, shivering, haemodynamic data and ramsay sedation scores were recorded at 30th, 2hr, 6hr, 12hr and 24 hr postoperatively. End of the operation; amount of used desflurane, remifentanil and atracurium were calculated and recorded. The quality and comfort of sleep at first night after opeartion was evaluated by using VAS. Results; Haemodynamic data were similar among the groups (p>5,5). In Group III all of the MAC values except 135th and 240th minutes were lower than Group I. In group II the MAC values at 150th, 180th, 195th, 210th and 225th were lower than Group I (p<0,05). The results of endtidal desflurane concentrations were similar to MAC results among the groups. The incidence of side effects were higher than Group I (p<0,05). Extubation times were similar between the groups p>0,05). The incidence of nausea and vomiting were similar between the groups postoperatively (p>0,05). The incidence of shivering and agitation were higher in group I than the others (p<0,05). Postoperative sedation scores were lower in group I than the others (p<0,05). The quality of sleep at first 24 hour after surgery was higher in group III than yhe others (p<0,05). While the amount of utilized desflurane and remifentanil were less in group III than the others (p<0,05); the amount of used tracrium was less in Group II and Group III than in group I (p<0,05). The results of the study show that, magnesium sulphate is a safe adjuvant which can decrease the hipnotic, analgesic and neuromuscular relaxant requirement during induction and maintenance of general anaesthesia.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İnhalasyon anestezi, Inhalation anesthesia, Toraks cerrahisi, Thoracal surgery, Magnezyum sülfat infüzyonu, Magnesium sulphate infusion, İntraoperatif kas gevşetici, Intraoperative muscle relaxant

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özkaya, B. (2008). İnhalasyon anestezisi altında toraks cerrahisi geçiren hastalarda farklı dozlarda magnezyum sülfat infüzyonunun intraoperatif kas gevşetici, anestezik ve analjezik gereksinimine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.