Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin bazı değişkenlere göre denetim odaklarının belirlenmesi ve karşılaştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin bazı değişkenlere göre denetim odağının belirlenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Rotter tarafından geliştirilen denetim odağı ölçeği kullanılmıştır. Çalışma 2009?2010 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklem grubu 450 kişiden oluşmaktadır, bunların 150'si bayan, 300'ü erkektir. Verilerin hesaplanmasında ve değerlendirilmesinde SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki farklılığın karşılaştırılmasında bağımsız gruplarda t-testi ve One way Anova testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilere ilişkin denetim odağının, cinsiyet, kardeş sayısı, anne eğitim durumu, lise mezuniyet alanı ve sınıflar bakımından karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (P<0,05). Buna karşın, baba eğitim durumu, baba mesleği, aile gelir düzeyi, mezun oldukları lise türü ve ilgilendikleri spor türüne göre denetim odağı bakımından anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (P>0,05). Sonuç olarak; öğrencilerin cinsiyet durumu, anne eğitim düzeyi, kardeş sayısı lise mezuniyet alanı ve kaçıncı sınıfta okuduğu gibi değişkenlerin anlamlı bir farklılık göstermesi denetim odağının belirtilen değişkenlerden etkilendiğini ve bireyleri içsel veya dışsal bir denetim odağına doğru yönlendirebildiği söylenebilir. Diğer taraftan öğrencilerin baba eğitim durumu, baba mesleği, aile gelir düzeyi, mezun oldukları lise türü ve ilgilendikleri spor türü gibi değişkenlerin anlamlı bir farklılık göstermemesi ise denetim odağının bu değişkenlerden etkilenmediği düşünülmektedir.
The aim of this study was determination and comparison of the locus of control at the school of physical education and sport students according to same variables. Locus of control scale which is to develop by Rotter was used in the study. A total of 450 the school of physical education and sport students, male 300, female 150, participated as volunteer. The scale were applied for students the first education ? teaching in 2009-2010 years. SPSS 16.0 statistical program was used for evaluation and calculation of the data. To comparison differences between variables, one-way analysis of variance and t test was used. We found statistical differences between for gender, sibling number, level education of mother, graduation field in high school and class in locus of control (P<0,05). On the other hand, it was not find any statistical differences between, level education of father, career of father, level earnings of family, graduation kind in high school and sport branches in locus of control (P>0,05). In conclusion, the meaningful differences in the locus of control for gender, sibling number, and level education of mother, graduation field in high school and class variables adduce that isn?t influenced of the locus of control from these variables. Therefore, subjects can be orientation to internal and extrinsic locus of control from these conditions. Besides, our results can be considered not important in the level education of father, career of father, level earnings of family, graduation kind in high school and sport branches in the locus of control.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Denetim odağı, Locus of control, Ölçekler, Scales

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Altın, A. (2010). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin bazı değişkenlere göre denetim odaklarının belirlenmesi ve karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.