Akut miyokard infarktüsü teşhisi ve prognozunu belirlemede apopitoz belirteçleri ve okside düşük dansiteli lipoproteinin önemi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: AMİ'ü teşhisi ve prognozunu belirlemede CK-18, HSP70, H-FABP ve OX-LDL gibi biyokimyasal belirteçlerin önemini, aralarındaki korelasyonu ve CK-MB, cTnI gibi bilinen kardiyak parametrelere karşı üstünlükleri olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma; semptomlar başladıktan 6 saat içinde acile başvuran ve giriş troponin değerleri yüksek, ilk defa Mİ geçiren 45-65 yaş arası 40 erkek bireyden alınan kanlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu hastaların ilk başvuruda, 24. saat ve 30.gün sonrasında venöz kan örnekleri toplanmıştır. Bu parametrelerin sağlıklı bireylerdeki referans aralığının belirlenebilmesi amacıyla, hasta grubumuzla benzer yaş ve cinsiyet dağılımı gösteren 30 sağlıklı gönüllü erkek bireyden de kan örnekleri alınmıştır. Gruplar; grup I (0-6 saat kan değerleri), grup II (24. saat kan değerleri), grup III (30. gün kan değerleri) ve grup IV (Kontrol grubu kan değerleri) şeklinde düzenlenmiştir. HSP70, CK-18, H-FABP ve OX-LDL düzeyleri ELİSA tekniği ile çalışan ticari kitlerle, CK-MB ve cTnI parametreleri ise kemilüminesans metodu ile ölçülmüştür. Bulgular: Hastaların girişteki kan değerlerine bakıldığında: HSP70, H-FABP ve OX-LDL'nin; 24. saatteki değerler için HSP70 ve H-FABP' nin ve 30. gün kan değerleri için ise CK-18, OX-LDL ve HSP70'in kontrol grubundaki değerlere oranla önemli düzeyde yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. HSP70 ve cTnI arasında pozitif korelasyon olduğu saptanmıştır. Sonuç: Bulgularımız; H-FABP'nin AMİ'nün erken teşhisi için tanısal doğruluğa sahip olduğunu, OX-LDL'nin AMİ için önemli bir risk faktörü olduğunu, Mİ erken teşhisinde periferal kanda tespitiyle tanıyı kuvvetlendirebileceğini, Mİ sonrası antioksidan tedavinin de gerekli olabileceğini, HSP70'in MI teşhisinde cTnI ile beraber tanısal doğruluğu artırmakta olduğunu ve prognostik değer taşıdığını, CK-18'in iskemi reperfüzyon sonucu mikrovasküler endotelial dokudan salgılanarak kan serum seviyelerinin tespit edilebilir olduğunu fakat AMİ erken teşhisinde tanısal doğruluğu göstermede yeterli olamayacağını göstermiştir.
Objective: It is aimed to determine the importance of biochemical markers such as OX-LDL, CK-18, HSP70, H-FABP in the diagnosis and prognosis of acute myocardial infarction. Additionally, it is sought to determine the correlation between them, and to analyze if there are advantages of these biomarkers to well-known cardiac parameters such as CK-MB, cTnI. Materials and Methods: The study was performed on blood samples taken from 40 male individuals who provide the properties of: between the ages of 45-65, admitted to the emergency room within 6 hours of symptoms starting, entrance of troponin values were high, and MI for the first time. Venous blood samples of first application, 24th hour and 30th day were collected for these patients. In order to determine the reference range of these parameters in healthy male volunteers, blood samples were collected just for one time from 30 healthy male subjects who has shown similar age and sex distribution with our patients. The groups were organised in the form of: group I (blood samples at the entrence), group II (24.hour blood values), grup III (30 days of blood values), and grup IV (control group, blood values). HSP70, CK-18, H-FABP OX-LDL levels were measured with commercial kits which works with ELISA technique, and the CK-MB and cTnI parameters measured according to the principles of the chemiluminescence. Results: When the results of blood samples were analyzed it was seen that: HSP70, H-FABP and OX-LDL for the entrance of blood values; HSP70 and H-FABP for the 24th hour blood samples and CK-18, OX-LDL and HSP70 for the 30th day blood samples were significantly higher than the control group and they were statistically significant. Additionally, a positive correlation was found between HSP70 and cTnI. Our findings showed that; The H-FABP has a diagnostic accuracy for early detection of AMI, OX-LDL is an important risk factor for AMI, early detection of MI diagnosis is possible with the detection of OX-LDL in the peripheral blood, antioxidant therapy may be necessary in post-MI, in the diagnosis of MI, HSP70 increases the diagnostic accuracy with cTnI and carries prognostic value, the blood serum level of CK-18 is detected, as a result of ischemia-reperfusion by the release in the microvascular endothelial tissue whereas, CK-18 is not sufficient to demonstrate the diagnostic accuracy of early detection of AMI.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Akut miyokard infarktüsü, CK-18, H-FABP, OX-LDL, HSP70, CKMB, cTnI, Acute myocardial infarction

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Erener, G.A. (2011). Akut miyokard infarktüsü teşhisi ve prognozunu belirlemede apopitoz belirteçleri ve okside düşük dansiteli lipoproteinin önemi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.