Progresif maküler hipomelanozis

dc.contributor.authorMevlitoğlu, İnci
dc.contributor.authorAykol, Caner
dc.date.accessioned2020-03-26T18:07:39Z
dc.date.available2020-03-26T18:07:39Z
dc.date.issued2011
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractProgresif maküler hipomelanozis (PMH) ilk olarak 1988 yılında Guillet tarafından tanımlanmıştır. PMH sıklıkla gövdeyi tutan, asemptomatik, zor fark edilen, numuler, skuamsız, hipopigmente makûllerle karakterizedir. PMH çoğunlukla adölesan ve genç kadınlarda görülür. Etyopatogenezi hala bilinmemektedir. Wood lambası altında hipopigmente makûllerde kırmızı foliküler flo-rasan görünürken komşu normal deride florasan gözlenmez. PMH'nin histopatolojik bulguları genellikle non-spesifiktir, ancak hipopigmente makûllerin melanin içeriğinin normal deriye göre azalmış olması sık görülen bir bulgudur. Etkili bir tedavi halen bilinmemektedir. Ancak fototerapi PMH'yi kontrol altına almada etkili bulunmuş olmasına karşın hastalığın rekürrensini önlememektedir. Biz bu makalede PMH'nin etyopatogenezi, klinik bulguları, histopatolojisi, ayırıcı tanısı ve tedavi seçeneklerini derlemeyi amaçladık. (Türkderm 2011; 45: 62-5)en_US
dc.description.abstractProgressive macular hypomelanosis (PMH) was initially described and named by Guillet in 1988. PMH is characterized by asymptomatic, ill-defined, nummular, non-scaly, hypopigmented macules, localized predominantly on the trunk. PMH is mostly seen in adolescents and young females. The etiopathogenesis of PMH is still unknown. The red follicular fluorescence becomes visible in the hypopigmented macules under Wood’s lamp but is absent in normal adjacent skin. The histopathologic findings in PMH are usually non-specific, but a common feature is the decreased melanin content in the hypopigmented macules compared to the normal skin. No effective therapy is currently known. Phototherapy was found to be effective for the control of PMH; however, it does not prevent recurrence of the disease. In this paper, we aimed to review the etiopathogenesis, clinical findings, histopathology, differential diagnosis and treatment options of PMH.en_US
dc.identifier.endpage65en_US
dc.identifier.issn1019-214Xen_US
dc.identifier.issn1308-6294en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage62en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJek9UYzBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/25957
dc.identifier.volume45en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTürkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectDermatolojien_US
dc.titleProgresif maküler hipomelanozisen_US
dc.title.alternativeProgressive macular hypomelanosisen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar