The Relationship Between Admission Hemoglobin Level and and Left Ventricular Systolic Functions in Patients With First ST-segment Elevated Myocardial Infarction

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Objectives: The goal of this study was to evaluate the relationship between admission hemoglobin levels and left ventricular systolic functions in patients admitted with first ST-segment elevated myocardial infarction (STEMI). Study design: The study was conducted prospectively in three centers in 483 consecutive patients (402 men, 81 women; mean age 56.5±11.2 years; range 24 to 74 years) with first STEMI. All patients were evaluated by echocardiography after a mean of 2.4 days of admission. Evaluation of left ventricular systolic functions included measurements of ejection fraction (EF), wall motion score index (WMSI), and tissue Doppler S wave velocities at four different localizations (anterior, inferior, lateral, posterior septum). Hemoglobin levels were measured within one hour of admission. Anemia was defined according to the World Health Organization criteria (hemoglobin <13.0 g/dl in men and <12.0 g/dl in women). Echocardiographic characteristics of the patients with and without anemia were compared. Results: Anemia was detected in 67 patients (13.9%). There were no significant differences between patients with and without anemia with respect to left ventricular end-systolic and end-diastolic diameters, wall thickness, WMSI, and EF. The mean EF in the anemic group (47.5%) was lower than that of the patients without anemia (48.5%), but this difference was not significant. All Sm velocities were lower in the anemic group, but only septal mitral annular Sm velocity reached statistical significance (p0.048). There was no correlation between hemoglobin levels and EF (r0.027, p0.55). Conclusion: Our findings suggest that mild to moderate anemia has no deleterious effect on systolic function in patients with first STEMI.
Amaç: Bu çalışmada, ilk ST yükselmeli ME (STYME) nedeniyle yatırılan hastalarda başvuru sırasındaki hemoglobin düzeyi ile sol ventrikül sistolik fonksiyonları arasındaki ilişki değerlendirildi. Çalışma planı: Çalışmaya, ileriye dönük olarak, üç farklı merkezde ilk STYME tanısıyla yatırılan 483 hasta (402 erkek, 81 kadın; ort. yaş 56.511.2; dağılım 24-74) alındı. Tüm hastalar, yatıştan ortalama 2.4 gün sonra ekokardiyografi ile değerlendirildi. Sol ventrikül sistolik fonksiyonlarının değerlendirilmesi için ejeksiyon fraksiyonu (EF), duvar hareket skor indeksi (DHSİ) ve sol ventrikülün dört farklı noktasından (anteriyor, inferiyor, lateral, posteriyor septum) doku Doppler S dalga hızları ölçüldü. Hemoglobin düzeyleri yatışın ilk saati içinde belirlendi. Anemi, Dünya Sağlık Örgütü ölçütlerine göre tanımlandı (hemoglobin erkeklerde 13 gr/dl, kadınlarda 12 gr/dl). Anemi olan ve olmayan hastaların ekokardiyografik özellikleri karşılaştırıldı. Bulgular: Anemi 67 hastada (%13.9) saptandı. Anemi olan ve olmayan hastalar arasında sol ventrikül sistol ve diyastol sonu çapları, duvar kalınlıkları, DHSİ ve EF açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Anemisi olanların EF değeri (%47.5) anemisi olmayanlardan (%48.5) daha düşüktü, fakat aradaki fark istatistiksel anlamlılık göstermedi. Miyokart S dalga hızlarının tümü anemi olan hastalarda daha düşük bulundu, fakat sadece septal bölgeden yapılan ölçümlerde sonuç anlamlı farklılık gösterdi (p0.048). Hemoglobin düzeyi ile EF arasında ilişki bulunmadı (r0.027, p0.55). Sonuç: Bulgularımız. ilk STYME geçiren hastalarda hafif ve orta derecede aneminin sol ventrikül sistolik fonksiyonları üzerinde zararlı etkisi olmadığını göstermektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kalp ve Kalp Damar Sistemi, Anemia/complications, hemoglobins, myocardial infarction, ventricular dysfunction, left, Anemi/komplikasyon, miyokartenfarktüsü, ventrikül disfonksiyonu, sol

Kaynak

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

38

Sayı

4

Künye

Şen, N., Yazıcı, H. U., Tavil, Y., Poyraz, F., Turfan, M., Aygül, N., Vatankulu, M. A., Özdoğru, İ., Abacı, A., (2010). The Relationship Between Admission Hemoglobin Level and and Left Ventricular Systolic Functions in Patients With First ST-segment Elevated Myocardial Infarction. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 38(4), 233-238.