Farklı ısılarda uygulanan silanın cam seramiklerin yüzey yapısına ve bağlanma dayanımına etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı farklı yüzey işlemlerinin (asit+silan, oda sıcaklığında uygulanan silan, 60°C' de uygulanan silan ve 100 °C' de uygulanan silan) farklı seramiklerin yüzey yapısı üzerinde yaptığı değişiklikleri ve bağlantısına olan etkisini tespit etmektir. Çalışmamızda, 3 farklı seramik sisteminden 96 adet seramik bağlanma dayanımı testi için ve 8 adet seramik AFM görüntüsü için olmak üzere toplam 312 adet cam seramik örneği kullanıldı. Makaslama bağlanma testi için, şeffaf akrilik kalıba yerleştirilen seramik örnekleri; ilk önce kullanılan rezin simanlara göre 2 gruba ve daha sonra uygulanan yüzey işlemlerine göre 4 gruba ayrıldı: Grup 1 (hidroflorik asit+silan), Grup 2 (oda sıcaklığında yalnız silan uygulaması), Grup 3 (Silan+60 °C'lik ısı uygulaması), Grup 4 (Silan+100 °C'lik ısı uygulaması). Yüzey işlemleri sonrası bütün gruplardaki cam seramik diskler üzerine uyumlu bir kalıp sayesinde Variolink Veneer N ve Clearfil Esthetic ışıkla sertleşen rezin siman manuple edildi. Daha sonra termal siklus uygulaması (10 000 devir, 5-55°C) gerçekleştirilen örnekler makaslama testine maruz bırakıldı ve kırık tipleri (adeziv, koheziv, karma) incelendi. Son aşamada ise yüzey işlemleri uygulanan cam seramik örneklerinin SEM ve AFM görüntüleri incelendi. Makaslama bağlanma dayanım değerleri normal dağılıma uygunluk gösterdiğinden çok yönlü varyans analizi yapılmıştır. Çok yönlü varyans analiz sonucu istatistiksel olarak önemli derecede farklılık gösteren gruplar arasındaki farkın kaynağını tespit etmek için ?Tukey HSD testi? yapıldı. (p=0,05). Farklı ısılarda uygulanan silan ajanının, farklı seramikler üzerinde bağlanma dayanımı değerlerinde önemli fark bulunmuştur (p<0.05). Grup 1'in seramik-rezin bağlanma dayanımı değerleri IPS Empress e.max ve Finesse All-Seramik örnekleri için diğer gruplardan istatiksel olarak anlamlı derecede yüksek çıkmıştır; Vita In-ceram Zirkonya örnekleri için ise seramik-rezin bağlanma dayanımı değerleri Grup 4 ve Grup 1'de, Grup 2 ve Grup 3'den istatiksel olarak önemli oranda yüksek bulunmuştur (p<0.05). IPS Empress e.max ve Finesse All-Seramik örnekleri için Grup 3 ve Grup 4 arasında istatiksel olarak bir fark bulunmazken (p>0.05), Grup 2'den önemli derecede yüksek, Grup 1'den önemli derecede düşük bulunmuştur (p<0.05). AFM görüntülerinde, farklı yüzey işlemleri uygulanan 3 farklı cam seramik örneklerin yüzey topografisinde değişimler olduğu gözlenmektedir. Isı işlemi, yüzey topografisinde önemli bir fiziksel değişikliğe neden olmamıştır.
The aim of this study was to evaluate the effect of different surface treatments (acid+silane, silane performed at room temperature and silane performed at 100°C) on surface structure and shear bond strength of different ceramics. In our study, 312 glass ceramic specimens were used totally including 96 specimens for shear bond strength and 8 specimens for AFM for each ceramic systems. For shear bond strength, ceramic specimens embedded to clear acrylic resin were firstly divided into 2 groups according to be used resin cements and later divided into 4 groups according to surface treatments: G1 (hydrofluoric acid+silane), G2 (silane under/in the circumstances), G3 (silane alone then dried with warm air (60 °C), G4 (silane alone then dried with warm air (100 °C). After the surface treatments, Variolink Veneer N and Clearfil Esthetic light cured resin cements were manipulated onto ceramic discs in all groups with compatible mold. After specimens had subjected to thermal cycling (10 000 cycles, 5-55?C), shear bond strength test was applied and fracture types (adhesive, cohesive, mixed) were observed. The final stage, surface treated glass ceramic specimens were observed with SEM and AFM. Shear bond strength values are distributed normally; hence two-way analysis of variance was used. Tukey HSD multiple comparison test was used to analyze differences between the groups (p=0,05). There were statistically significant differences in bond strength of different ceramics treated with silane agents dried with different warm air (p<0.05). Bond strength values of G1 group were statistically higher than the other groups in IPS Empress e.max and Finesse All-ceramic systems and bond strength values of silane dried with 100°C warm air and G1 group were statistically higher than silane dried under/in the circumstances and 60°C warm air in Vita In-ceram Zirkonia. While there were no significant differences in bond strength between silane dried with warm air (Grup 3 ve 4) (p>0.05), bond strength values of silane dried with warm air (Grup 3 and 4) are statistically higher than silane dried under/in the circumstances and lower than HF+ silane group in IPS Empess e.max and Finesse All-ceramic specimens. AFM and SEM images showed changes in 3 different glass ceramic specimens surface topography after surface treatments. Warm air procedure did not make physical changes on surface topography.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Cam seramikler, Glass ceramics, Dental bonding, Dental cementum, Dental porselen, Dental porcelain, Dental restorasyon, Dental restoration, Mikroskopi-elektron taramalı, Microscopy-electron scanning, Silan yöntemi, Silane method, Silanlar, Silanes

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yavuz, T. (2013). Farklı ısılarda uygulanan silanın cam seramiklerin yüzey yapısına ve bağlanma dayanımına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.