Kamu harcama çeşitleri ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye ekonomisi için ekonometrik bir analiz (1970-2009)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-07-18

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Küreselleşmeye birlikte devlet anlayışı ve devlete yüklenen görevler değişmiş, devletin yapısal ve işlevsel değişikliği ile birlikte kamu harcamalarının miktarı ve bileşimi de tartışılır olmuştur. İktisadi büyümenin geliştirilmesi ve toplumsal refahın artırılması için devlete büyük sorumluluklar düşmektedir. Çalışmanın amacı Türkiye' de kamu harcamalarının iktisadi büyüme üzerine etkilerini araştırmaktır. Bu çerçevede öncelikle kamu harcamalarının teorik çerçevesi çizilerek, kamu harcamalarının artış sorunu üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise büyüme kavramı, büyümenin dinamikleri ve büyüme teorileri incelenmiştir. Daha sonrasında ise Türkiye' de kamu harcamalarının tasnifi ve harcamalar tarihsel süreç içerisinde ele alınmıştır. Son olarak 1970-2009 yılları arasında Türkiye' de kamu harcamalarının büyüme üzerinde ki etkileri farklı ekonometrik yöntemlerle test edilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre; eğitim ve yatırım harcamalarının büyüme üzerine pozitif etkileri tespit edilirken, sağlık, savunma, cari ve transfer harcamalarının büyüme üzerinde negatif etkisi olduğu görülmüştür. Özellikle transfer harcamalarının bütçede ki büyüklüğü düşünüldüğünde, ekonomik etkinlik ve verimlilik amaçları doğrultusunda transfer harcama kalemlerinin biran önce yeniden düzenlenmesi önem arz etmektedir. Kamu harcamalarında en önemli sorun etkinlik sorunudur. Kamu harcamalarının büyüme üzerinde pozitif bir etkiye sahip olması doğru ve yerinde kullanılması ve israf edilmemesine bağlıdır .
With globalization, the concept of government and the duties which the government responsible for have changed, and with the structural and functional change of the government, the composition and the amount of government expenditure have been discussed. The government is responsible for the development of economic growth and the increase of social welfare. The aim of the study is to investigate the effects of the government expenditure in Turkey on economic growth. In this context, first of all, by drawing the theoretical framework of government expenditure, problem of increase in government expenditure is emphasized. In the second part, growth concept, dynamics of growth and growth theories are examined. Afterwards, classification of government expenditure in Turkey and expenditures are handled in historical process. Finally, the effects of government expenditure in Turkey on growth between the years 1970-2009 are tested via different econometric methods. According to the result of the study; while positive effects of education and investment expenditures on growth are being established, it is seen that health, military, current and transfer expenditures have negative effects on growth. Particularly, when the extend of transfer expenditure in budget taken into consideration, it is essential that transfer expenditure items in accordance with economic activity and aims of productivity are immediately reconstituted. The most important issue in government expenditure is the activity problem. Having a positive effect on growth of government expenditure depends on its correct apply and not to be wasting.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Turkish economy, Türk ekonomisi, Public expenditure, Kamu harcamaları, Johansen method, Johansen yöntemi, Economic growth, Ekonomik büyüme, Econometric analysis, Ekonometrik analiz

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Üçler, G. (2011). Kamu harcama çeşitleri ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye ekonomisi için ekonometrik bir analiz (1970-2009). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.