Tavşanlarda preoperatif kemoterapi ve beta glukan'ın bronş anastomozuna etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Onkolojik torasik cerrahide, hastaya preoperatif dönemde verilen neoadjuvan kemoterapi bronş anastomoz hattı veya güdüğünde yara iyileşmesini bozabilir. Yara iyileşmesinde rol alan periferik kan elemanlarının fonksiyonlarının bozulması kötü yara iyileşme sebeplerinden biridir. Beta glukan, kanser kemoterapisinde kemoterapiyle kombine edilerek kullanılabilen, ayrıca immün sistemle ilgili bir çok çalışmaya konu olmuş olan immünstümülan bir ajandır. İmmünstimülan etkisi nedeniyle yara iyileşmesini olumlu yönde etkilemektedir. Bizim amacımız preoperatif verilen kemoterapinin bronşiyal yara iyileşmesini bozduğunu ve bu etkinin beta glukan ile azaltılacağını görmektir. Gereç ve yöntem: Çalışmada 45 adet Yeni Zelanda türü albino erkek tavşan kullanıldı. Tavşanlar üç gruba ayrıldı her bir grup eşit sayıda tavşandan oluşuyordu (N=15). Birinci grup kontrol, ikinci grup kemoterapi ve üçüncü grup kemoterapi+beta glukan grubu idi. Bütün guplara sol ana bronşa sleeve rezeksiyon benzeri tam kesi sonrası bronş anastomozu yapıldı. Kemoterapi grubuna preoperatif 1.günde 4 mgr/kg sisplatin ve preoperatif 1,2 ve 3. günde 4.8 mgr/kg etoposid verildi. Kemoterapi+beta glukan grubuna ise aynı kemoterapi protokolüne ilaveten preoperatif 7 gün önceden ve postoperatif dönemde sakrifiye edilinceye kadar enteral yoldan 10 mgr/kg/gün dozunda beta glukan verildi. Gruplar postoperatif 3, 5 ve 7. günde beşerli alt gruplar halinde sakrifiye edilmeden önce kan numuneleri alındı, daha sonra anastomoz hatları çıkarıldı. Doku örnekleri H.E ile boyandı. Bulgular: Kemoterapi grubunda istatiksel olarak anlamlı derecede; tüm postoperatif dönemde en düşük lökosit seviyesi vardı, serum albumin düzeyleri postoperatif 7. gün hariç diğer dönemlerde düşüktü ve serum total protein düzeyleri diğer iki grupla kıyaslandığında tüm dönemlerde en düşük düzeye sahipti. Ağırlık değişimi değerlendirmesinde ise postoperatif 2. ve 3. günde kemoterapi grubu kontrol grubuna göre daha fazla ağırlık kaybetmişti. Beta glukan verilen deneklerde 7. günde lökosit ve albumin düzeyinde, 3. ve 5. günde ise total protein düzeyinde fark yoktu. Patolojik olarak 7. günde kontrol-kemoterapi, kemoterapi-kemoterapi+beta glukan grupları arasında anlamlı derecede fark vardı. Kontrol-kemoterapi+beta glukan grupları arasında ise fark yoktu. Sonuç: Kemoterapiyle beraber beta glukan kullanımının istatiksel olarak kan parametreleri ve patolojik skorlamada iyileşme sağladığını tesbit ettik.
Preoperative chemotherapy may prevent bronchial anastomotic healing at thoracic oncological surgery. Peripheral blood cells are efficacy on wound healing and if their function is not sufficient, the wound healing may failure. The beta glucan is a immunmodulatore agent and this drug use with chemotherapotics agent as combine therapy. There are many study about of immunological effects of beta glucan. The beta glucan effects wound healing positively. We aimed to determine the effect of beta glucan on bronchial healing after chemotherapy. Materials and methods: Fourty five New Zeland male rabbits were used in this study. The rabbits were divided into three group (N=15). First group was control, second group was chemotherapy and third group was chemotherapy+beta glucan group. The left main bronchus was divided and then anastomosed at all groups. Cisplatin was administrated on the preoperative first day and etoposide was injected on the first, second, and third days in chemotherapy group. Before preoperative seven days and during postoperative periods until to sacrifications time, beta glucan was administrated via enteral route and same chemotherapy protocol was applied in chemotherapy+beta glucan . The dose of beta glucan was 10 mg/kg per day. The groups were sacrified at postoperative third, fifth, and seventh days as a subgroup with five rabbits. The blood samples were taken before sacrification and then bronchial anastomose was removed. H&E staining of the tissue sections obtained from the site of anastomosis. Results: There were lowest leucocytes count and total protein level in chemotherapy group during all the postoperative period, and albumin level too, except postoperative seventh day. The weight loss was more than control group at postoperative second and third day. The leucocytes count and albumin level were not difference at postoperative seventh day and the total protein level was not difference postoperetave third and fifth day. There was significant difference between control-chemotherapy groups and chemotherapy-chemotherapy+beta glucan groups pathologically but there was no difference between control-chemotherapy+beta glucan groups. Conclusions: The use of beta glucan during chemotherapy was corrected blood parameters and pathological scores statically.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kemoterapi, Beta glukan, Bronş anastomozu, Bronchial anastomosis, Chemotherapy, Beta glucan

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Altuntaş, B. (2008). Tavşanlarda preoperatif kemoterapi ve beta glukan'ın bronş anastomozuna etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.