Sıçanlarda spirulina desteğinin egzersize bağlı oksidatif hasara ve dayanıklılık kapasitesine etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, spirulinanın akut ve kronik yüzme egzersizine bağlı oksidatif stres ve antioksidan savunmaya ve akut tüketici egzersizi devam ettirebilme kapasitesine etkilerini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Çalışmada 48 adet Wistar soyunda ve 352±27 g ağırlığında erişkin erkek sıçan kullanıldı. Tüm sıçanlar rastgele seçimle her grupta 8 sıçan olacak şekilde 6 gruba bölündü. Kontrol (KON) grubu çeşme suyu aldı. Spirulina (SP) grubu 6 hafta süresince her gün oral yolla 750 mg/kg spirulina aldı. Kronik Egzersiz (KE) grubuna haftada 5 gün, günde bir saat olmak üzere 6 hafta boyunca yüzme egzersizi yaptırıldı. Kronik Egzersiz + Spirulina (KES) grubuna kronik egzersiz yaptırıldı ve spirulina verildi. Tükenme Egzersizi (T) grubu tükeninceye kadar yüzdürüldü. Tükenme Egzersizi + Spirulina (TS) grubu 6 haftalık spirulina takviyesi sonrası tükeninceye kadar yüzdürüldü. Çalışma sonunda T ve TS grupları egzersizden hemen sonra, diğer gruplar son egzersiz oturumundan 24 saat sonra sakrifiye edildi. Plazma, karaciğer ve iskelet kası dokusu toplandı. Plazmada kreatin kinaz (CK), kreatin kinaz MB, laktat dehidrogenaz ve ürik asit, tüm örneklerden malondialdehit (MDA), miyeloperoksidaz, ksantin oksidaz (XO), süperoksit dismutaz (SOD), katalaz, glutatyon peroksidaz ve antioksidan aktivite tayinleri yapıldı. Spirulina takviyesi sonrası sıçanların vücut ağırlığında gözlenen değişiklikler anlamlı değildi. Tükenme süreleri açısından T ve TS grupları arasında fark bulunamadı. Spirulina takviyesi tükenme egzersizine bağlı plazma CK aktivitesinde meydana gelen artışta düzelmeye yol açtı. Kronik egzersiz plazma SOD aktivitesinde artma meydana getirirken karaciğer dokusu XO, MDA ve kas dokusu MDA seviyesinde azalmaya yol açtı. Tükenme egzersizi karaciğer CAT aktivitesinde azalmaya yol açarken plazma CAT aktivitesinin arttığı gözlendi. Spirulina takviyesinin plazma biyokimyasal belirteçlerinde iyileşmeye yol açtığı, ancak gerek plazmada gerekse karaciğer ve iskelet kası dokularındaki oksidatif strese ve antioksidan duruma etkisinin çelişkili olduğu gözlendi. Elde edilen bulguların ışığında, spirulinanın egzersize bağlı oksidatif strese etkinliğinin daha detaylı ve yeni biyobelirteçler kullanılarak tespit edilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldı.
This study was aimed to evaluate the effects of spirulina on oxidative stress caused by acute and chronic swimming exercises on anti-oxidant defense and the ability to continue acute exhaustive exercise. Adult 48 Wistar male rats weighing 352±27 g were used in the study. All the rats were divided randomly into 6 groups, each with 8 rats. The control group (CON) was given tap water. Spirulina (SP) group, on the other hand, was administered 750 mg/kg spirulina orally every day for 6 weeks. The chronic exercise group (CE) was submitted to swimming exercise for 6 weeks, 5 days a week and an hour a day. The Chronic Exercise + Spirulina (CES) group was submitted to chronic exercise and received spirulina. The exhaustive exercise group (T) was submitted to swimming until they were exhausted. Exhaustive Exercise + Spirulina (TS) group was submitted to swimming until they were exhausted after a 6-week spirulina supplementation. At the end of the study, T and TS groups were sacrificed right after the exercise whereas the other groups were sacrificed 24 hours after the last exercise session. Plasma, liver and skeletal muscle tissues were collected. Creatine kinase (CK), creatine kinase MB, lactate dehydrogenase and uric acid activities were determined in the plasma whereas in all the samples, malondialdehyde (MDA), myeloperoxidase, xhantine oxidase, superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase and antioxidant activities were identified. The changes that were observed in the body weights of the rats as a result of Spirulina supplementation were not significant. There were no differences between T and TS groups in terms of exhaustion time. Spirulina addition led to a correction in the increase that occurred in plasma CK activity due to exhaustion exercise. While chronic exercise caused an increase in plasma SOD activity, it led to a decrease in liver tissue XO, MDA levels and muscle tissue MDA levels. Exhaustion exercise led to a reduction in liver CAT activity but plasma CAT activity increased. It was observed that spirulina supplement led to an improvement in plasma biochemical markers but that its effect on oxidative stress and antioxidant state in both plasma and in liver and skeletal muscle tissues were contradictory. However, it was concluded, as a result of the data that were obtained, that spirulina?s effect on exercise-induced oxidative stress need to be determined using more detailed and new biomarkers.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Antioksidatif etki, Antioxidative effect, Egzersiz, Exercise, Fiziksel dayanıklılık, Physical endurance, Oksidatif hasar, Oxidative damage, Spirulina, Sıçanlar, Rats

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Öz, M. (2013). Sıçanlarda spirulina desteğinin egzersize bağlı oksidatif hasara ve dayanıklılık kapasitesine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.