Voleybol antrenör adaylarının empatik becerileri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Antrenörlerin empatik beceri kazanımları ile yaşam doyumları arasındaki pozitif ilişki, onların daha sorunsuz ve daha verimli çalışmaları anlamına gelmektedir. Bu araştırma, voleybol antrenör adaylarının empatik becerileri ile yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 27 erkek 33 bayan olamak üzere toplam 60 voleybol antrenörü oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, empati beceri düzeylerini belirlemek için Dökmen(1997) tarafından geliştirilen “Empatik Beceri Ölçeği B-Formu”, yaşam doyumu düzeyini tespit etmek amacıyla Deiner, Emmons & Larsen (1985) geliştirdiği “Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde f testi, t testi, varyans analizi ve Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı kullanıldı ve p0,05 düzeyinde anlamlılık arandı. Araştırma sonucunda; Voleybol antrenör adaylarının empati beceri düzeyleri ile yaşam doyum düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edildi (p0.05). Cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmamakla birlikte bayan antrenörlerin empatik beceri ile yaşam doyumu değerlerinin erkeklere göre daha yüksek oranda olduğu bulundu. Ayrıca evli antrenörlerin empatik beceri ile yaşam doyumu puanlarının evli olamayan antrenörlerden daha yüksek olduğu saptandı.
They work more smoothly and more efficient means, with the acquisition of life skills coach emphatic positive relationship between satisfactions. This study has been carried out in order to examine the relation between empathic skill and life satisfaction of volleyball trainer candidates. The sampling group was composed of totally 60 volleyball trainers including 27 males and 33 females. In the study, as a means for collecting data, The Scales of Empathic Skill-B Form developed by Dokmen (1988) was used to determine the levels of empathy skill and Life Satisfaction with Life Scale developed by Deiner, Emmons &Larsen(1985) was used so as to ascertain Life Satisfaction. In the analysis of data; f test, t test are tested with the analysis of variance and Pearson’s product moment correlation coefficient in an attempt to get relevance at the level of p<0,05. In conclusion; a meaningful relation has been determined between the levels of life satisfaction and the levels of empathic skill of volleyball trainer candidates. Considering gender variable; no meaningful difference has been found. However, life satisfaction and empathic skill values of female trainers have been determined to be higher than males’. Besides, the scores of life satisfaction and empathic skill of married trainers have been found to be higher than unmarried trainers’.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Spor Bilimleri

Kaynak

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

3

Sayı

3

Künye