Golf sporu yapan çocukların dikkat düzeylerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı, golf sporu egzersizinin 14-15 yaş grubu bireylerde dikkat düzeyini etkileyip etkilemediğinin araştırılmasıdır. Çalışmanın örneklem grubu Konya ili Selçuklu ilçesi Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu Ticaret Meslek Lisesinde okuyan 14-15 yaş grubu 60 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya deney gurubu olarak katılan deneklerin yaş ortalaması 14,80±1,38 yıl, kontrol gurubunun yaş ortalaması ise 14,90±1,39 yıldır. 8 haftalık sürecin öncesinde ve sonrasında hem kontrol hem denek gruplarına Bourdon (1955) dikkat testi uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 16.0 istatistik paket program kullanılmıştır. Veriler yüzde ve frekans tabloları erilerek özetlenmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği One-Sample Kolmogorov-Smirnov testi ile test edilmiş ve verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Veriler normal dağılım gösterdiği için guruplar arasındaki farklılığın tespiti için independed sample t testi kullanılmıştır. Gurup içi ön test ? son test karşılaştırmalarında ise, paired samples t testi kullanılmıştır. Bu çalışmada hata düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Araştırmaya katılan deney ve kontrol grubu arasında son test bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Araştırmaya deney grubu olarak katılan deneklerin ön test ? son test karşılaştırılmasında, ön test ve son test değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu karşılaştırmalarda son test değerlerinin ön test değerlerinden yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırmaya katılan deneklere ilişkin ön test ve son test değerlerinin aylık gelir durumu bakımından karşılaştırılmasında, aylık gelir durumları arasında deney grubu bakımından ön test ve son test sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Ancak kontrol gurubu bakımından aylık gelir durumlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p>0,05). Sonuç olarak, golf sporu egzersizi yapan 14-15 yaş grubu bireylerin dikkat düzeylerinin incelenmesi amacı ile yapılan araştırmada, deney grubuna uygulanan golf sporu egzersizinin çocukların dikkat düzeylerinde anlamlı farklılığa neden olduğu bulunmuştur. Bu bağlamda golf sporu egzersizinin 14-15 yaş grubu çocuklarda dikkat özelliklerini olumlu yönde etkilediğini söyleyebiliriz.
The purpose of this study is to investigate whether the golf exercises effect the attention level of the individuals in 14-15 years of age. The sample group of the study is occuring 60 students in 14-15 age group from Hekimoğlu Ticaret Meslek High School located in Selçuklu District of Konya. The mean age of the subjects participating in the study as the experimental group is 14.80 ± 1.38 years, mean age of the control group is 14.90 ± 1.39 years. Before and after the 8 weeks process Bourdon (1955) attention test is applied. SPSS 16.0 programme is used in evaluation and using the calculated values. Datas are summarized in the percentage and frequency tables. The test of the datas distribution is normal or not made by One-sample Kolmogorov-Smirnov test method and fixed that datas have normal distribution. Because of the datas have normal distribution, to fix the differences of the groups independent sample t test is applied. For the pre-test ? post test comparisons in the group paired samples t test is used. In this study the error level is set as 0.05. ıt is fixed that there is a significant difference between experimental group and control group in the final test (p<0,05). It is fixed that there is a statistically significant difference between pre test and post test values in the comparison of the pre test and post test of the subjects who participated to the survey. (p<0,05). In this comparisons it is found that the post test values are higher then pre test values. In the comparison of the monthly income status of the pre test and post test values of the participants, it is fixed that there is statistically significant difference between monthly income statusses of the participants in terms of experiment group. (p<0,05). However for the control group there is not any statistically significant difference between monthly income statusses. (p>0,05). As a result, in the survey made for inspecting the attention levels of the individuals in 14 ? 15 age group who are making golf excersises, it is fixed that the golf excersise applied to the test gruop effects the attention level of the kids significiantly. In this context, we can say that the golf excersise positively effect the attention properties of the kids in 14-15 age group.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çocuklar, Dikkat, Egzersiz, Attention, Exercise, Golf, Children

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Tunç, A. (2013). Golf sporu yapan çocukların dikkat düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.