Diyetle indüklenen obezitede forskolin ve rolipraminin cAMP, cGMP leptin, rezistin, adiponektin, KC fonksiyon testleri ve lipid düzeyi üzerine olan etkilerinin araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Çalışmamızın amacı sıçanlarda diyetle indüklenen obezitede forskolin ve rolipramın obezite üzerine olan etkilerinin cAMP, cGMP, SYA, leptin, rezistin, adiponektin ve karaciğer fonksiyon testlerinin ölçülerek ortaya konmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışma 50 adet Wistar cinsi dişi rat üzerinde gerçekleştirildi. Ratlar 5 gruba ayrıldı. Gruplar; normal diyet grubu (grup 1), yağlı diyet grubu (grup 2), yağlı diyet+forskolin grubu (grup 3), yağlı diyet+rolipram grubu (grup 4) ve yağlı diyet + forskolin + rolipram grubu (grup 5) şeklinde ayrıldı. Gruplar 10 hafta süre ile beslendi. Son iki hafta grup 3'e forskolin (%10'luk forskolin ekstresinden 5 mg/kg/gün), grup 4'e (rolipram 0.1 mg/kg/gün) ve grup 5'e forskolin ve rolipram (forskolin 5 mg/kg/gün ve rolipram 0.1 mg/kg/gün) verildi. Bu süre sonunda ratlardan ketamin anestezisi altında kardiyak ponksiyonla kan örnekleri alındı. Alınan kanların serum örneklerinde cAMP, cGMP, SYA, leptin, rezistin ve adiponektin düzeyleri EL?ZA tekniği ile çalışan ticari kitlerle ve karaciğer fonksiyon testleri (AST, ALT, GGT) ise rutin metodlarla ölçüldü. Bulgular: Sadece yağlı diyetle beslenen gruba (grup 2) ait cAMP ve SYA düzeyleri kontrol grubuna (grup 1) göre istatistiki açıdan önemli düzeyde artmazken, forskolin (grup 3), rolipram (grup 4) ve forskolin+rolipram (grup 5) verdiğimiz gruplara ait serum cAMP düzeyleri ile SYA düzeyleri kontrol grubuna (grup 1) ve sadece yağlı diyet verilen gruba (grup 2) göre önemli düzeyde yüksek bulundu. Gruplara ait cGMP düzeyleri arasında ise önemli bir fark bulunamadı. Çalışmamızda leptin düzeyi, yüksek yağlı diyetle beslediğimiz gruplarda (grup 2-3-4-5) kontrol grubuna (grup 1) göre önemli düzeyde yüksek, adiponektin düzeyi ise önemli düzeyde düşük olduğu bulundu, fakat rolipram verdiğimiz grupta (grup 4) her iki hormon düzeyinde fark bulunamadı. Gruplara ait rezistin düzeyleri arasında ise önemli bir fark bulunamadı. ALT rolipram (grup 4) ve forskolin+rolipram (grup 5) verdiğimiz grupta, AST ise forskolin +rolipram (grup 5) verdiğimiz grupta kontrol grubuna (grup 1) göre istatistiki olarak anlamlı derecede düşük bulundu. Sonuç: Sonuçta bulgularımız forskolin ve rolipramın cAMP düzeyini artırarak lipolizi hızlandırdığını, forskolin verilen grupta yağ dokusundan salgılanan leptin düzeyinin arttığını adiponektin düzeyinin azaldığını, rolipram verilen grupta ise leptin ve adiponektin düzeylerinde herhangi bir değişiklik olmadığını, her iki grupta rezistin düzeyinin değişmediğini ve son olarak her iki maddenin karaciğer fonksiyonları üzerine faydalı etki yaptıklarını göstermektedir.
Aim: The aim of the study was to investigate effects of forskolin and rolipram on cAMP, cGMP, FFA, leptin, rezistin, adiponectin levels and liver function tests in diet induced obesity in rats. Materials and Methods: This study was performed on 50 Wistar female rats. The rats were separated into five groups. The groups were formed as follows: normal diet group (group 1), high fat diet group (group 2), high fat diet +forskolin group (group 3), high fat diet +rolipram group (group 4) and high fat diet + forskolin + rolipram group (group 5). Forskolin group (group 3) received 5 mg/kg/day of 10 % forskolin extract, rolipram group (group 4) received 0.1 mg/kg/day rolipram, forskolin plus rolipram group (group 5) received 5 mg/kg/day forskolin and 0.1 mg/kg/ day rolipram in their chow. The groups were fed 10 weeks and forskolin and rolipram were added to the chow for last two weeks via gastric gavage After that period, the rats were killed under ketamine anesthesia and blood samples were obtained via cardiac punction. cAMP, cGMP, FFA, leptin, resistin and adiponektin levels were determined by commertially available kits based on ELISA technique and liver function tests (AST, ALT, GGT) were measured by routin methods in serum samples of the rats. Findings: Serum cAMP and FFA levels were significantly higher in the group 3, group 4 and group 5 than in the control group (group 1) and in the high fat diet group (group 2). There was no significant difference between serum cAMP and FFA levels of control group (group 1) and high fat diet group (group 2). There was no significant difference between serum cGMP levels of the groups. Serum leptin levels were significantly higher whereas serum adiponectin levels were significantly lower in the high fat diet groups than in the control group. But, there was no difference between serum leptin and adiponectin levels of the rolipram group (group 4) and the control group (group 1). In addition, there were no differences between serum resistin levels of the groups. Serum ALT levels was significantly lower in the rolipram (group 4) and forskolin+ rolipram (group 5) groups than in the control group (group 1). Serum AST levels were significantly lower in forskolin+ rolipram group (group 5) than in the control group (group 1). Results: Our findings show that forskolin and rolipram increase the level of cAMP which results in an increase in lipolysis. In forskolin group leptin levels were increased whereas adiponectin levels were decreased, whereas in rolipram group there was no change in leptin and adiponectin levels, also there was no change in resistin levels of both groups . Finally both substances have beneficial effect on the liver functions.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Fatty acids, Yağ asitleri, Cyclic GMP, Siklik GMP, Rolipram, Resistin, Rezistin, Obesity, Obezite, Leptin, Forskolin, Adenosine cyclic monophosphate, Adenosin siklik monofosfat

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Döşeyici, S. (2011). Diyetle indüklenen obezitede forskolin ve rolipraminin cAMP, cGMP leptin, rezistin, adiponektin, KC fonksiyon testleri ve lipid düzeyi üzerine olan etkilerinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.