7-12 yaş çocuklarda piyüri sıklığının demografik özellikler, geçirilmiş üriner enfeksiyon ve okul tuvaletini kullanma ile ilişkisi

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu araştırmanın amacı, 7-12 yaş çocuklarda piyüri sıklığının demografik özellikler, geçirilmiş üriner enfeksiyon ve okul tuvaletini kullanma durumu ile ilişkisini belirlemektir. Yöntem: Kesitsel tipteki saha çalışması Konya il merkezinde yapıldı. Sosyoekonomik yönden farklı semtlerdeki ilköğretim okullarından basit rasgele yöntemle seçilen ikişer okulun birinci kısım öğrencileri çalışma kapsamına alındı. Örneklem hacmi güç ve küme etkisi dikkate alınarak formülle hesaplandı. Öğrencilerin idrarları analizörle ve mikroskopik olarak incelendi. Bulgular: Çalışmaya alınan 7-12 yaştaki 1035 çocuğun erkek kız oranı 1 olup çocukların % 35’i sosyoekonomik düzeyi iyi, % 36’sı orta ve % 29’u düşük bölgelerdendi. Çocukların % 13’ünde lökositüri kritik değerin üzerindeydi. Bu oran erkeklerde % 2, kızlarda % 25 idi (P0.001). Piyüri ile cinsiyet, önceden üriner enfeksiyon geçirme ve okul tuvaletini kullanma durumu arasında ilişki bulundu. Ailelere göre çocukların % 22’sinde üriner enfeksiyon belirtisi hikayesi vardı ve kızlarda daha yüksek orandaydı (p0.001). Sonuç: Kız çocuklarda üriner enfeksiyon riski yüksektir ve tekrarlayıcıdır. Konuyla ilgili ileri araştırmaların daha erken yaşa kaydırılmasına gereksinim vardır.
Objective: The purpose of this study was to determine the relationship between pyuria and demographic characteristics, previous urinary tract infection and use of school toilet in primary school children. Methods: This cross-sectional field study was performed in Konya city center. Primary schools were stratified into levels according to socio-economic areas (SEA). Two schools from each SEA were randomly selected for the study. The sample size was calculated taking into account the cluster effect and power. The students’ urine was examined by stick method and microscopic method. Results: The ratio of boys to girls was 1 in the sample, 35% of the children were from high SEA, 36% from moderate and 29% from low SEA. 13% of children had leucocyturia above the critical value. This rate was 2% for boys and 25% for girls (P <0.001). Gender, urinary infection history and school toilet habits were associated with pyuria. Twenty two percent of families reported at least one urinary infection symptom and the rate was higher in girls (P <0.001). Conclusion: The prevalence of urinary infection is high among girls and it is recurrent. Sophisticated studies related to subject should be performed on younger children.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp

Kaynak

Genel Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

21

Sayı

2

Künye