Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların idrarlarından izole edilen candida türlerinin moleküler epidemiyolojisi ve antifungal duyarlılıkları

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların idrar kültürlerinden izole edilen Candida (Candida albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis) suşlarının moleküler epidemiyolojik analizinin yapılması ve amfoterisin B ve flukonazole karşı antifungal duyarlılıklarının saptanması amaçlanmıştır. İzolatların tanımlanması germ tüp testi, mısır unlu agar besiyerindeki mikroskopik morfoloji (klamidospor, blastospor, artrospor, yalancı hif ve gerçek hif) ve karbonhidrat asimilasyon testleri (API ID 32C bioMérieux, Fransa) kullanılarak yapılmıştır. Suşların amfoterisin B ve flukonazole karşı antifungal duyarlılığı, “Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)” kriterlerine göre mikrodilüsyon yöntemi ile araştırılmıştır. Suşlar arasındaki klonal ilişkiyi araştırmak için Cnd3 primeri kullanılarak RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA) analizi uygulanmıştır. Amfoterisin B için 56 Candida suşunun mikrodilüsyon yöntemi ile minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) aralıkları, MİK50 ve MİK90 değerleri sırasıyla, C.albicans için 0.125-1 ?g/ml, 0.125 ve 0.5 ?g/ml, C.tropicalis’te 0.125-1 ?g/ml, 0.25 ve 1 ?g/ml, C.glabrata’da 0.125- 1 ?g/ml, 0.25 ve1 ?g/ml olarak bulunmuştur. Flukonazol için MİK aralıkları, MİK50 ve MİK90 değerleri sırasıyla; C.albicans’ta 0.25-4 ?g/ml, 0.25 ve 0.5 ?g/ml, C.tropicalis’te 0.25-16 ?g/ml, 0.5 ve 1 ?g/ml, C.glabrata’da 0.5-64 ?g/ml, 8 ve 16 ?g/ml olarak saptanmıştır. İzolatların hiçbiri amfoterisin B için yüksek (MİK 1 ?g/ml) MİK değerine sahip bulunmamıştır. Bir C.glabrata izolatı flukonazole dirençli (MİK 64 ?g/ml) iken bir C.tropicalis ve iki C.glabrata izolatı flukonazole doza bağımlı duyarlı (MİK: 16-32 ?g/ml) bulunmuştur. RAPD analizi sonuçları C.albicans için iki klondan, C.glabrata ve C.tropicalis için ise tek bir klondan ekzojen yayılım olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan alınan klinik örnekler ile çevresel örneklerin birlikte epidemiyolojik analizinin yapılarak ekzojen odağın tespit edilmesinin, hastane enfeksiyonlarını ve hastalarda morbidite ve mortalite oranlarını azaltması açısından önemli olduğu düşünülmüştür.
The aims of this study were to analyse the amphotericin B and fluconazole susceptibility and molecular epidemiology of Candida strains (Candida albicans, Candida tropicalis and Candida glabrata) isolated from the urine samples of patients hospitalized in the intensive care unit. Identification of the isolates was done according to microscopic morphology (chlamydospor, blastospor, pseudohyphae and true hyphae) on cornmeal agar, germ tube formation and carbohydrate assimilation patterns (API ID 32C bioMérieux, France). Antifungal susceptibilities of the isolates were determined by in vitro broth microdilution method recommended by Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). To investigate the clonal relationship of the isolates, randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis was performed by using Cnd3 primer. Of the 56 Candida isolates minimum inhibitory concentration (MIC) ranges, MIC50 and MIC90 values for amphotericin B were 0.125-1 μg/ml, 0.125 and 0.5 μg/ml for C.albicans, 0.125-1 μg/ml, 0.25 and 1 μg/ml for C.tropicalis and 0.125-1 μg/ml, 0.25 and 1 μg/ml for C.glabrata, respectively. Fluconazole MIC ranges, MIC50 and MIC90 values were 0.25-4 μg/ml, 0.25 and 0.5 μg/ml for C.albicans, 0.25-16 μg/ml, 0.5 and 1 μg/ml for C.tropicalis and 0.5-64 μg/ml, 8 and 16 μg/ml for C.glabrata, respectively. For amphotericin B, none of the isolates had high MIC values (MIC > 1 μg/ml). While one of the C.glabrata isolates was resistant to fluconazole (MIC ≥ 64 μg/ml), one C.tropicalis and two C.glabrata isolates were dose-dependent susceptible (MIC: 16-32 μg/ml). The results of RAPD analysis indicated an exogenous spread from two clones for C.albicans, one clone for C.glabrata and one clone for C.tropicalis. This study underlines the importance of molecular epidemiological analysis of clinical samples together with hospital environmental samples in terms of Candida spp. to determine the exogenous origin for the related strains and to prevent nosocomial Candida infections.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mikrobiyoloji

Kaynak

Mikrobiyoloji Bülteni

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

45

Sayı

1

Künye