Postmenopozal kadınlarda osteoporoz sıklığı ve frax tm skalası kullanılarak 10 yıllık kırık riskinin hesaplanması

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışma, postmenopozal kadınlarda osteoporoz sıklığı ve Dünya Sağlık Örgütü kırık riskini değerlendirme skalası FRAXTM kullanılarak 10 yıllık kırık riskinin hesaplanması amacıyla tasarlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma grubumuz Aile Hekimliği polikliniğine başvuran 254 postmenopozal kadından oluştu. Kemik mineral yoğunluğu (KMY) Dual-Enerji X-Ray Absorpsiyometri (DXA) ile ölçüldü. Dünya Sağlık Örgütü kırık riskini değerlendirme skalası FRAXTM ile 10 yıllık kırık riski KMY kullanılarak ve kullanılmayarak ayrı ayrı hesaplandı. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 56,827,79 yıl, (min36, max78), %81,9u (n208) ev hanımı, %57,5i (n146) obez, %19,3'ü (n46) sigara kullanıyordu. Osteoporoz ve osteopeni sıklığı sırasıyla %14,9 ve %39,2 idi. Lomber vertebra T skorları değerlendirildiğinde, %38,2si (n97) osteopenik (-1 ve -2,5 aralığında), %21,3ü (n54) osteoporotik ( -2,5) ve %40,6sı normaldi ( -1,0). DXA ile yapılan femur ölçümlerinde hastaların %17,3ünde (n44) osteoporoz, %45,7sinde (n116) osteopeni, trokanterde %6,3ünde (n16) osteoporoz, %33,5inde (n85) osteopeni saptanmıştır. Major osteoporotik kırık ihtimali KMY ile %0,5 ile %12,0, KMY olmaksızın %0,1 ile %7,1 aralığında idi. Kalça kırığı için risk aralığı KMY ile %0,0 ile %10,0, KMY olmadan %0,0 ile %5,6 aralığında bulundu. Sonuç: Postmenopozal kadınlarda klinik açıdan osteoporozun erken teşhisi ve kırık riskinin önceden belirlenmesi hem istenmeyen sağlık sorunlarının engellenmesinde, hem de osteoporoza bağlı morbidite, mortalite ve sağlık harcamalarının azaltılmasında çok önemlidir.
Objective: This study was designed to assess the frequency of osteoporosis and 10-years fracture probability in postmenopausal women by using the WHO fracture risk assessment tool (FRAX TM). Materials and Methods: Our study group consisted of 254 postmenopausal women who attended to the family outpatient clinic. Bone mineral density (BMD) was measured by dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). 10-years fracture probability was assessed using the WHO fracture risk assessment tool (FRAXTM) with or without the measurement of BMD, separately. Results: The mean age of the participants was 56.82±7.79 (min36, max78) years, 81.9% of subjects (n208) were housewives, 57.5% (n146) were obese and 19.3% (n 46) were smokers. The prevalence of osteoporosis and osteopenia was 14.9% and 39.2%, respectively. When we investigated T-score of L1-L4, we found that 38.2% (n97) were between -1 and -2.5 (osteopenia), 21.3% (n54) were below -2.5 (osteoporosis) and 40.6% (n103) were -1 and over (normal). Femur DXA measurements showed that 17.38% (n44) of the participants were osteoporotic and 45.7% (n116) were osteopenic. In trochanter, 6.3% (n16) was osteoporotic and 33.5% (n85) was osteopenic. For a major osteoporotic fracture, the probability ranged from 0.5% to 12.0% and from 0.1% to 7.1% with or without the measurement of BMD, respectively. For hip fracture, the probability ranged from 0.0% to 10.0% and from 0.0% to 5.6% with or without the measurement of BMD, respectively. Conclusion: Early detection of osteoporosis and prediction of fracture risk among postmenopausal women is very important for clinical practice both in terms of preventing the undesirable health effects and decreasing substantial morbidity, mortality, and medical costs caused by osteoporosis.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Rehabilitasyon

Kaynak

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

58

Sayı

2

Künye