Gebelikte cinsel yaşam kalitesi ve ilişkili faktörler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Evliliği meydana getiren ana bağlardan biri de cinsel yaşamdır. Genellikle cinsel yaşam sonucunda meydana gelen gebelik döneminde cinsel yaşam önemsenmemektedir. Gebelikte cinsel yaşamla ilgili riskli bir durum yoksa sürdürülmesi doğaldır. Ancak çiftlerin toplumsal değerleri ve cinsellik algıları nedeniyle gebelikte cinsel yaşam kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu araştırma, gebelikte cinsel yaşam kalitesi ve ilişkili faktörleri incelemek amacıyla tanımlayıcı türde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 7-9. aylar arası 18-49 yaş arası, 156 gebe oluşturmuştur. Örnek büyüklüğünün belirlenmesinde ?Bir örneklemli oran testi için örneklem büyüklüğü? için hazırlanan bir tablodan yararlanılmış ve örnek büyüklüğü 156 olarak bulunmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından oluşturulan 23 soruluk anket formu ve ?Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kadın/CYKÖ-K formu? kullanılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından 01-04-2012 - 01-07-2012 tarihleri arasında gebelere verilerek doldurulmuştur. Verilerin analizinde; sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis Varyans Analizi kullanılmıştır. Gebelerin gebelik öncesi ayda cinsel ilişki sıklığı ortalama 11,04±5,73, gebelik sırasında ayda cinsel ilişki sıklığı ortalama 4,40±3,10 olarak saptanmıştır. Gebelerin %21,8?i gebelikte cinsel yaşamla ilgili sorun yaşamış, cinsel yaşamla ilgili sorun yaşadığını düşünen 34 kadının %63,6?sı 7-9 ayda sorun yaşadığını belirtmiştir. Gebelerin, gebelik öncesi ve gebelikteki cinsel ilişki sıklığı ile CYKÖ-K puan ortalamaları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0,05). Gebelerin aylık gelir, çalışma durumu, eşin eğitim durumu, cinsel isteksizlik yaşama, duygusal değişiklik yaşama, cinsel ilişki sırası ve sonrasında ağrı/kanama yaşama korkusu, eşin sorun yaşadığını düşünme, eşin fiziksel rahatsızlık yaşadığını düşünme ile CYKÖ-K puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak, gebelik döneminde yaşanan değişikliklerin cinsel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği ve bundan dolayı hemşirelik yaklaşımının; uygun sağlık eğitimi, destek ve danışmanlık içermesi gerektiği söylenebilir.
One of the main bonds that make up marriage is sexual life. During the period of pregnancy which is in general the result of sexual life, couples do not pay attention to sexual life. It is normal to keep on sexual life during pregnancy if there is no risk for pregnancy. However, quality of sexual life during pregnancy is affected negatively due to cultural values and sexuality perceptions of the couples. This research was descriptively conducted in order to assess quality of sexual life during pregnancy and the related factors. The sample of the study was composed of 156 pregnant women whose ages were between 18 and 49 and whose gestational ages were between 7th. and 9th month. Sample size was determined as 156 women using the table designed to find out sample size for ratio test. A questionnaire form of 23 questions designed by the researcher and The quality of sexual life-female (SQOL-F) questionnaire were used to gather the data. Questionnaire forms were distributed to the pregnant women between 01-04-2012 and 01-07-2012 so that they could fill in them. For the analyses of the data; numbers, percentages, means, standard deviations, Mann Whitney U test and Kruskal Wallis Variance Analyses. It was found out that the frequency of the sexual intercourse of the pregnant women before pregnancy was averagely 11.04±5.73(monthly) while the frequency of the sexual intercourse of the pregnant women during pregnancy was averagely 4.40±3.10(montly). 21.8% of the pregnant women had problems sexual life during pregnancy and 63.6% of the 34 women who thought to have problems during pregnancy emphasized that they had problems between the 7th and 9th month. It was noted that there was a positive correlation between frequency of sexual intercourse before and during pregnancy and mean SQOL-F scores (p<0.05). The difference between mean SQOL-F scores and monthly income, employment status, husbands? educational status, lack of sexual drive, emotional changes, fear of pain/bleeding during and after sexual intercourse, the idea that husband had problems, the idea that husband had physical problems was statistically significant (p<0.05). As a result, the changes undergone during pregnancy affected quality of sexual life negatively and therefore, it may be recommended that nursing intervention should cover appropriate health education, support and counseling.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Cinsel birleşme, Coitus, Cinsellik, Sexuality, Gebelik, Pregnancy, Yaşam kalitesi, Quality of life

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kodaz, N. D. (2013). Gebelikte cinsel yaşam kalitesi ve ilişkili faktörler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.