Multidedektör bilgisayarlı tomografi görüntülerinde os hyoideum morfolojisinin yaşa ve cinsiyete göre incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Os hyoideum'un morfolojisi, şimdiye kadar çeşitli yöntemlerle incelenmiştir. Sunulan bu çalışmada os hyoideum, yeni bir yöntem olan MDBT ile değerlendirildi. Elde edilen MDBT görüntülerinde çeşitli morfometrik ölçümler yapıldı kemikleşme ve varyasyonlara bakıldı. Çalışmada Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi PACS arşivindeki boyun travması ve operasyonu geçirmemiş farklı yaş gruplarındaki (0-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-60, 60?) 200 kişinin MDBT boyun bölgesi görüntüleri kullanıldı. Aksiyel kesitteki BT görüntüleri VRT yöntemiyle 3D görüntüler haline getirilerek incelendi. Bu görüntüler üzerinden ölçümler (uzunluk, genişlik, kafatası ve servikal vertebralar ile ilişki, os hyoideum-crista nasalis posterior-mandibula ve os hyoideum-mandibula-atlas arasındaki açılar) alındı. Ölçümler yaş grupları ve cinsiyete göre karşılaştırıldı. Corpus hyoideum'un eni ve boyu, servikal vertebralara ve foramen magnum'a olan uzaklık ve cornu majus ön uzunluğu ölçümlerinde yaş ve cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulundu. Cornu majus alt ve üst uzunluğu, açı ölçümleri ile os hyoideum'un seviye ve kemikleşmesinde cinsiyete göre anlamlı farklılıklar bulunmamakla birlikte, yaş gruplarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edildi. 23 kişide (% 11.5) morfolojik varyasyon tespit edildi; bu varyasyonların 3 tanesi corpus hyoideum'da, 13 tanesi cornu minus'da, 7 tanesi cornu majus'taydı. 8 kişide (%4) kemikleşme ile ilgili varyasyon saptandı; bu varyasyonlardan 5 tanesi tamamlanmamış kemikleşme, 1 tanesi erken kemikleşme, 2 tanesi tek taraflı kemikleşmeydi. Os hyoideum'un birçok yapı ile ilişkisi vardır. İlişkili olduğu yapılar yutma ve solunum gibi hayati önem taşıyan fonksiyonları gerçekleştirmektedir. Os hyoideum'un morfoloji ve varyasyonlarının bilinmesi boyun cerrahisinde ve özellikle ölüm nedeni tespiti gibi bazı adli vakaların açığa kavuşturulmasında oldukça önemlidir.
Morphology of the hyoid bone have been investigated with different method up to now. In this study, the hyoid bone was assessed with new method, MDCT. Some morphological measurement were performed and ossification (osteogenesis), variation were examined on obtained MDCT images Cervical region multi detector computerized tomography images which is in the Selcuk University Faculty of Medicine Hospital' PACS archive were used for this study. The MDCT images of 200 subjects who had not neck trauma and undergo neck surgery before, and were in different age groups (0-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-60, 60?) were examined. Axial MDCT images which were reformatted 3 dimension images with VRT were examined. Measurements (its length and width, its relation to skull and cervical vertebrae, the angles between hyoid bone, crista nasalis posterior and mandible, and hyoid bone, mandible and atlas) were performed on these images. The findings of these measurements were compared with age groups and gender. There were statistically significant difference between the width and length of body of hyoid bone, and its distance to both cervical vertebra and foramen magnum, and the anterior distance of greater cornu according to age groups and gender. Even though no statistically significant difference found between inferior and superior distance of greater cornu, the angle measurement of hyoid bone, the level of the hyoid bone, and ossification of the hyoid bone according to gender, these difference were statistically significant when compared age groups. Morphological variation were identified in 23 subjects (11.5%); 3 of these variation were in body of hyoid bone, 13 of them were in lesser cornu and 7 of them were in greater cornu. 8 subjects (4%) had variation related to ossification; 5 of them had delayed ossification, 1 of them has early ossification, 2 of them were one-sided ossification. Hyoid bone has relation with many structures. These structures perform vital function such as swallowing and respiration. Knowledge about morphology and variation of hyoid bone is reasonably (substantially) important in neck surgery and particularly being clarified the forensic cases such as cause of the death.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Os hyoideum, MDBT, Morfoloji, Hyoid bone, MDCT, Morphology

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Doğan, N. Ü. (2014). Multidedektör bilgisayarlı tomografi görüntülerinde os hyoideum morfolojisinin yaşa ve cinsiyete göre incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.