Sigara kullanımının kronik periodontitisli hastalarda dişeti oluğu sıvısı MMP-2 ve MMP-9 düzeylerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada kronik periodontitisli bireylerde sigara kullanımının ve cerrahi olmayan periodontal tedavinin, dişeti oluğu sıvısı (DOS) Matriks metalloproteinaz- (MMP)-2 ve (MMP-9) düzeyleri üzerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır.Çalışma grubu kronik periodontitis teşhisi konulmuş, sigara kullanan ve kullanmayan, 35 yaş üstü, 4 bayan 35 erkek toplam 39 gönüllüden oluşturuldu. Cerrahi olmayan periodontal tedavi öncesinde sondlama cep derinliği (SCD), klinik ataşman seviyesi (KAS), plak indeksi (Pİ) ve gingival indeks (Gİ) skorları kaydedildi. Her hastanın en derin dört periodontal cebinden DOS örnekleri toplandı. Başlangıç ölçümleri ve DOS örnekleri alındıktan sonra çalışmaya dahil edilen tüm bireylere diş yüzey temizliği ve kök yüzey düzleştirmesi (KYD) işlemlerinden oluşan cerrahisiz periodontal tedavi uygulandı. Cerrahisiz periodontal tedaviden sonra 1.ay, 3.ay ve 6.ayda klinik periodontal değerlendirmeler ve DOS örneklemeleri tekrarlandı. DOS MMP-2 ve MMP-9 düzeyleri ELISA yöntemi ile belirlendi. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda cerrahi olmayan periodontal tedavinin klinik parametrelerde düzelmeye neden olduğu gözlendi (p<0.05). Sigara içen ve içmeyen gruplarda tedaviden sonra DOS MMP-2 ve MMP-9 düzeylerinin azaldığı (p<0.05) ancak sigara içen ve içmeyen bireyler arasında MMP-2 ve MMP-9 total miktarları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>0.05). Ancak konsantrasyon miktarları bakımından MMP-9'da 1. ve 3. aylarda fark bulundu (p<0.05), MMP-2'de ise fark bulunamadı (p>0.05).Bu çalışmanın sınırları içerisinde; başlangıç periodontal tedavinin sigara içen ve içmeyen kronik periodontitisli bireylerde etkili olduğu ve sigaranın kronik periodontitis hastalarında DOS MMP-2 ve MMP-9 seviyeleri üzerine etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.
The objective of this study was to evaluate the effect of cigarette smoking on gingival crevicular fluid (GCF) matrix metalloproteinase (MMP)-2 and MMP-9 levels in chronic periodontitis patients.Study population consisted of smoker or non-smoker aged?35, 4 females, 35 males,39 volunteers who were diagnosed with chronic periodontitis. Before non-surgical periodontal treatment, probing depth (PD), clinical attachment level (CAL), plaque index (PI) and gingival index (GI) were recorded. GCF samples were obtained from the four deepest pocket of all patients. Following baseline measurements and GCF sampling non-surgical periodontal treatment including scaling and root planning (SRP) was performedon all patients. Clinical measurements and GCF sampling were repeated at 1st, 3rd and 6th month following non-surgical periodontal treatment. GCF MMP-2 and MMP-9 levels were determined by ELISA method. Statistical analysis of data revealed that non-sorgical periodontal treatment improved clinical parameters (p<0.05). After treatment, GCF MMP-2 and MMP-9 levels reduced in the cigarette smoking or non-smoking groups (p<0.05) but MMP-2 and MMP-9 total amounts in both group were not different statistically (p>0.05). But the consantration amounts of MMP-9 were different at 1st and 3rd months (p<0.05). The consantration amounts of MMP-2 were not different (p>0.05).Within the limitations of the present study, it can be concluded that non-surgical periodontal treatment has be effective in chronic periontitis patients with smoking or non-smoking but smoking has not to be effective on levels of GCF MMP-2 and MMP-9.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gingiva, Gingival crevicular sıvı, Gingival crevicular fluid, Kök yüzeyini düzleştirme, Root planing, Periodontit, Periodontitis

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yiğit, Ş. B. (2010). Sigara kullanımının kronik periodontitisli hastalarda dişeti oluğu sıvısı MMP-2 ve MMP-9 düzeylerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.