Kuzularda postoperatif ileus üzerine eritromisin, lidokain ve metoklopramidin etkilerinin klinik, laboratuvar ve radyolojik olarak araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmada kuzularda, postoperatif ileus üzerine, eritromisin, metaklopramid ve lidokainin, klinik, laboratuvar ve radyolojik olarak etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada her grup 5 adet kuzudan oluşacak şekilde, kontrol, eritromisin, metaklopramid ve lidokain grubu olarak dört adet grup oluşturuldu. Eritromisin grubuna 8,8 mg/kg im, metaklopramid grubuna 0,2 mg/kg im, lidokain grubuna 1,3 mg/kg iv olarak ilaç uygulaması yapıldı, kontrol grubuna herhangi bir ilaç uygulaması yapılmadı. Kuzulara % 50 sulandırılmış 15 ml/kg baryum sülfat, 250 ml distile su içinde 1,5 mg/kg glukoz+50 mg/kg asetaminofen solüsyonü içirildi ve 0., 60., 120., 240. ve 300. dakikalarda kan örnekleri alındı ve preoperatif kan glukoz-asetaminofen değerleri elde edildi ve 24., 48. ve 72. saat radyografileri alındı. Aynı grup kuzularda, eritromisin grubuna operasyon öncesi 8,8 mg/kg im, metaklopramid grubuna operasyon öncesi 0,2 mg/kg im, lidokain grubuna operasyon süresince 1,3 mg/kg dozda infüze edildi, kontrol grubuna bir ilaç uygulanmadı ve tüm gruplara operasyon süresince % 0,9 NaCl solüsyonu uygulandı. Her gruba operasyon bitiminde % 50 oranda sulandırılmış 15 ml/kg baryum sülfat, 250 ml distile su içerisinde 1,5 mg/kg glukoz+50 mg/kg asetaminofen solüsyonu içirildi. Tüm gruptaki kuzuların 0., 60., 120. 240., 300. ve 600. dakikalar ile 24., 48. ve 72. saatlerde indirekt radyografileri alındı. Tüm gruplarda kan glukoz ve asetaminofen değerlerini ölçmek için 0., 60., 120., 240. ve 300. dakikalarda kan örnekleri alındı, aynı zamanda hematolojik analiz için 0. ve 60. dakikalarda, kan gazı değerleri için 0., 60. ve 300. dakikalarda kan örnekleri alındı. Kuzuların iştah durumu, abdominal palpasyonda ağrı, abdominal oskültasyonda motilite ve defakasyon bulguları kaydedildi. Hematolojik analizler ve kan gazı değerlerinde kısmi değişiklikler olmasına rağmen, değişimlerin fizyolojik sınırlar içerisinde olduğu tespit edildi. Radyolojik olarak, bağırsaklardaki uniform genişleme ve gaz birikimi, verilen kontrast maddenin bağırsaklardan geçişi takip edildi. Tüm gruplarda radyolojik olarak ilk 10 saat içerisinde postoperatif ileus bulguları tespit edildi. Kontrast maddenin bağırsaklardan geçişi değerlendirildiğinde; en hızlı geçişin eritromisin grubunda olduğu, bu grubu takiben lidokain, metoklopramid ve kontrol grubunun geldiği tespit edildi. Elde edilen Tmax değerleri incelendiğinde, eritromisinin prokinetik olarak en etkili ilaç olduğu, eritromisini takiben, lidokain, metoklopramid ve kontrol grubunun izlediği tespit edildi.
This study is aimed for clinical, laboratory and radiological investigations of erythromycine, lidocaine and metoclopramide on post-operative ileus of lambs. Total of four experimental groups were used, each group had 5 lambs and were included contol, erythromycine, lidocaine and metoclopramide groups. Drug administrations were conducted in erythromycine group as 8.8 mg/kg IM; in lidaocaine group as 1.3 mg/kg IV and in metoclopramide group as 0.2 mg/kg IM whereas no drug administration was conducted in control. All lambs were made to drink solutions of 50% diluted 15 ml/kg Barium sulphate and 1.5 mg/kg glucose + 50 mg/kg Acetaminophen suspended in 250 ml distilled water. Blood samples were collected at 0, 60, 120, 240 and 300 minutes following administrations and pre-operative blood glucose/acetaminophen levels measured. Radiographies were taken at 24, 48 and 72 hours. Drug administrations into respective groups were conducted as 8.8 mg/kg IM erythromycine; 0.2 mg/kg IM metoclopramide preoperatively while 0.2 mg/kg IV lidocaine administration was conducted during operation in respective group. No drug administration conducted on control and all groups are infused with 0.9% NaCl solution during operations. At the end of operations, all lambs were subjected to solutions of 50% diluted 15 ml/kg Barium sulphate and 1.5 mg/kg glucose + 50 mg/kg acetaminophen suspended in 250 ml distilled water. Indirect radiographies were taken on all lambs after 0, 60, 120, 240, 300 and 600 minutes and after 24; 48 and 72 hours. Blood samples from all lambs were collected at 0, 60, 120, 240 and 300th minutes for blood glucose/acetaminophen levels; at 0 and 60th minutes for haemotological analyses and at 0, 60, 300th minutes for blood gase levels. Food desire; abdominal pain to palpation, motility to abdominal oscultation and defecation recordings were taken for all lambs. Partial differences were observed in both haemotological analyses and blood gase levels but differences were found to be in physiological ranges. Uniform enlargement and gase accumulation of intestines and intestinal passage of contrast matter were observed through radiology. Postoperative ileus signs were observed radiologically on all lambs following the first 10 hours. Intestinal passage pace of contrast matter was found to be the fastest on erythromycine group which then followed by lidocaine; metoclopramide and control groups. Evaluation of acquired Tmax values was shown that erythromycine is prokinetically the most effective which then followed by lidocaine; metoclopramide and control groups.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kuzu, Postoperatif ileus, Prokinetik, Lamb, Post-operative ileus, Prokinetic

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Dönmez, K. (2016). Kuzularda postoperatif ileus üzerine eritromisin, lidokain ve metoklopramidin etkilerinin klinik, laboratuvar ve radyolojik olarak araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.