Biliyer sistem patolojilerinde manyetik resonans kolanjiopankreatografi ve acil şartlarda yapılan ultrasonoğrafi bulgularının ve tanılarının karşılaştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Biliyer sistem patolojisinden şüphelenilen hastalarda kolay ulaşılabilir ve uygulanabilir olması nedeni ile ilk uygulanacak görüntüleme yöntemi US'dir. MRKP ise hastalığın lokalizasyonu ve yayılımı hakkında daha ayrıntılı bilgi veren noninvaziv görüntüleme yöntemidir. Bu çalışmada amacımız acil rutin uygulamada pankreatiko-biliyer sistem hastalıklarında US ve MRKP ile konulan tanıların klinik sonuçlara ve birbirine göre tanı değerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Klinikopatolojik olarak bilyer sistem patolojisi tanısı alan ve acil şartlarda US tetkiki ve MRKP yapılmış olan 50 olgu çalışmaya dahil edildi. US ve MRKP bulguları bilyer sistem patolojisi, safra yolu ve safra kesesi taşı, safra yolu taşı dışı patoloji ve obstrüksiyon varlığı açısından klinik sonuçlarla ve birbirleri ile karşılaştırılıdı ve istatistiksel analizleri yapıldı. Bulgular: Klinikopatolojik sonuçlarla karşılaştırıldığında bilyer sistem patolojisi varlığını saptamada US ve MRKP'nin doğruluk oranları sırasıyla %28 ve %92, MRKP'ye göre US'nin doğruluk oranı %36 olarak bulundu. Safra yolu taşı varlığını saptamada US'nin sensitivite, spesifite ve doğruluk oranları sırası ile %34, %100 ve %64, MRKP'nin ise %100 olarak hesaplandı. Taş dışı patolojiyi saptama doğruluk oranı US için %62, MRKP için %94 olarak bulundu. Obstrüksiyonu saptamada US ile MRKP'nin klinik sonuçlara göre doğruluk oranları sırasıyla %82 ve %100 olarak hesaplandı. US ile karşılaştırıldığında MRKP'nin safra kesesi taşını saptamada sensitivitesi %71, spesifitesi %90, doğruluğu %76 olarak hesaplandı. Sonuç: MRKP'nin biliyer sistem patolojilerinin varlığını tespit etmede ve ayırıcı tanısının konulmasında yeterli bir tetkik olduğu görülmektedir. Biz bu çalışmada acil servise başvuran ve acil şartlarda US yapılan olgularda US'nin tanı değerinin MRKP'ye göre daha düşük olduğunu tespit ettik. Acil olarak hastaneye başvuran ve klinik bulgularla biliyer sistem patolojisi düşünülen olgularda, daha ucuz ve uygulanmasının kolaylığı nedeni ile öncelikle US incelemesi yaptırılması önerilmekle beraber; sonuçlarının daha az güvenli olacağı göz önüne alınarak, MR ünitesi bulunan sağlık kuruluşlarında acil US tetkiki yerine ilk tercih olarak MRKP incelemesi yaptırılmasının daha uygun olacağı kanaatindeyiz.
Ultrasonography is traditionally the first step and feasible method in the radiologic evaluation of patients with suspected biliary tract pathology. MRCP which is a non-invasive method can provide more detailed information about the localization and spreading of the disease. The aim of this study was to compare the diagnostic accuracy of US and MRCP with clinical results in routine emergency evaluation of pancreatico-biliary system diseases. Material methods: In total, 50 patients all with a clinical diagnosis of biliary system pathology who underwent US and MRCP examination were included to the study. MRCP and US findings were statitically correlated with each other and clinical results in terms of presence of biliary tract pathology, cholelithiasis, choledocolithiasis, non-calculous pathologies, obstruction. Results: When the clinical results were accepted as the reference standart, in determining the presence of biliary tract pathology, the accuracy of US and MRCP was 28%, 92% respectively. If the reference standard was accepted as MRCP the accuracy of US was 36%. In determining the presence of biliary tract calcula, the overall sensitivity, specifity and accuracy of US were 34%, 100% and 64% respectively and accuracy of MRCP was 100%. In determining the presence of a non-calculous pathology, the accuracy of US and MRCP were 62% and 94% respectively. In determining the presence of obstruction, the accuracy of US and MRCP were 82% and 100% respectively. If the reference standard was accepted as US, the overall sensitivity, spesifity and accuracy of MRCP in determining of cholelithiasis was 71%, 90%, 76% respectively. Conclusion: As a conclusion MRCP seems to be a sufficient technique for detection of bilary system pathologies and differential diagnosis. In our study we detected that emergency US had a lower diagnostic value when compared to MRCP in emergency department patients. In general, emergent patients who were supposed to have biliary system pathologies are reccomended to have emergency US examination first because of its availibility and cost effectiveness. If lower reliability of US considered, we reccomend that MRCP can be used as a first step dianostic tool instead of emergent US in hospitals having MR imaging facilities

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ultrasonografi, manyetik resonans kolanjiopankreatografi, Biliyer sistem patolojileri, Ultrasonography, Magnetic resonance cholangiopancreatography, Biliary tract pathologies

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Hidayetoğlu, S. (2009). Biliyer sistem patolojilerinde manyetik resonans kolanjiopankreatografi ve acil şartlarda yapılan ultrasonoğrafi bulgularının ve tanılarının karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya.