Konjestif kalp yetersizliğinde beta bloker tedavisinin kalp hızı değişkenliği üzerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

AMAÇ: Azalmış HRV, KY hastalarında kardiyak mortalite, ani ölüm ve aritmik olayların güçlü bir belirleyicisidir. Beta bloker tedavisi KY hastalarında HRV'yi arttırdığı gösterilmiştir. Biz çalışmamızda ikinci kuşak selektif bir BB olan bisoprolol ile son klavuzlarda KY'de kullanımı onay alan ve nitrik oksit (NO) salınımı gibi ilave özelliklere sahip, üçüncü kuşak bir BB olan nebivolol'ün, KY hastalarında HRV üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. MATERYAL-METOD: Çalışmaya yeni KY tanısı konan ve BB tedavi almayan, NYHA'ya göre fonksiyonel kapasitesi I-II veya III olan, EF %40'ın altında 40 hasta alındı. Hastalar iki gruba randomize edildi. Birinci grup standart KY tedavisine ek olarak hedef doz 10 mg olacak şekilde nebivolol alırken, ikinci gruba yine standart KY tedavisine ek olarak hedef doz 10 mg olacak şekilde bisoprolol verildi. Tüm hastalara HRV analizi için, BB tedavisinden önce ve hastaların tolere ettiği maksimal dozda verilen BB tedavisinden 1 ay sonra (ortalama takip süresi: 91±55 gün) 24 saat holter kaydı yapıldı. HRV parametrelerinden time domain analizi için SDNN, SDANN, RMSSD; frekans domain analizi için LF, HF, LF/HF değerleri kullanıldı. Her iki grup arası verilerin karşılaştırmasında standart dağılıma uyanlarda Student t-Testi, standart dağılıma uymayanlarda ise non-parametrik test kullanıldı. BULGULAR: Beta bloker dozu nebivolol grubunda maksimum 8,9±1,9 mg'a, bisoprolol grubunda maksimum 8,5±2,2 mg'a çıkıldı. Grup içi, tedavi öncesi ve sonrası değerler karşılaştırıldığında, tedavi sonrasına göre SDNN, nebivolol grubunda 97±34 ms'den 113±47 ms'ye (p<0.05), bisoprolol grubunda 102±38 ms'den 128±40 ms'ye (p<0.05) artmış olarak bulundu. rMSSD, tedavi öncesi tedavi sonrasına göre nebivolol grubunda 26±22 ms'den 33±26 ms'ye (p<0.01), bisoprolol grubunda 29±19 ms'den 39±17 ms'ye (p<0.05) çıktı. LF, nebivolol grubunda 112±122 ms2'den 176±159 ms2'ye çıkarken (p<0.05), HF 47±73 ms2'den 76±97 ms2'ye çıktı (p<0.01). HRV ölçümlerindeki artışlar, gruplar arası karşılaştırmada ise benzer olarak bulundu (p>0.05). SONUÇ: Nebivolol ve bisoprolol, hafif ve orta şiddette KY hastalarında HRV'nin time ve frekans domain indekslerinde benzer ölçüde artış sağlamaktadır.
AİM: Decreased HRV is a potent predictor of the cardiac mortality, sudden death and arythmic incidents. It has been shown that the beta bloker treatment increases the HRV in patients with heart failure. The aim of this study is to compare the effects on the HRV parameters of bisoprolol which is a second class selective beta blocker and nebivolol, a third class beta blocker taking the application approval in the last guidelines for patients with heart failure, which has also additional effects such as the synthesis of NO. MATERIAL AND METHODS: This study enrolled 40 patients who were recently diagnosed as heart failure, who had not been taken the beta blocker treatment previously, who have functional capacity I-II or III according to NYHA and who have the ejection fraction below %50. The patients were randomized into two groups. In the first group, the patients were administered 10 mg target dose of nebivolol in addition to the standart heart failure treatment and in the second group, the patients were administered 10 mg bisoprolol in addition to the standart heart failure treatment again. The 24 hours Holter recordings for HRV analyses were performed in all patients before the beta blocker treatment and after 1 mount of the maximal beta bloker doses well tolerated by the patients ( the mean follow up period:91±55 days). Among the HRV parameters, SDNN, SDANN and rMSSD were used for the time domain analysis and LF, HF, LF/HF measures were used for the frequency domain analysis. In the comparison of the data obtained from two groups, Student t-test was applied to the group appropriate for the standard delivery and non-parametric test was applied to the group not appropriate for this. RESULTS: The beta blocker treatment dose was increased up to maximal 8.9±1.9 mg in nebivolol group and was increased up to maximal 8.5±2.2 in bisoprolol group. When the data were compared before and after the treatment in each group, it is found that the SDNN value after treatment increased from 97±34 ms to 113±47 ms in nebivolol group (p<0.05) and increased from 102±38 ms to 128±40 ms in bisoprolol group (p<0.05).The rMSSD value after treatment increased from 26±22 ms to 33±26 ms in nebivolol group (p<0.01) and increased from 29±19 ms to 39±17 ms (p<0.05). However, the LF value increased from 112±122 ms to 176±159 ms (p<0.05) and HF value increased from 47±73 ms to 76±97 ms (p<0.01) in nebivolol group. The increases in HRV measurements is found similar between groups (p>0.05). CONCLUSION: Nebivolol and bisoprolol provide similar increases in the time and frequency domain indexes of HRV parameters in the patients with mild and moderate heart failure.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Konjestif kalp yetersizliği, Congestive heart failure, Beta bloker tedavisi, Beta blocker treatment, Kalp hızı, Heart rate

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sizer, M. (2008). Konjestif kalp yetersizliğinde beta bloker tedavisinin kalp hızı değişkenliği üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.