Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerin akademik öğrenme ile ilgili karşılaştıkları sorunların öğretmen ve aile görüşleri açısından değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerin akademik öğrenme ile ilgili karşılaştıkları güçlüklerin öğretmen ve aile görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Bu amaçla 2008?2009 öğretim yılında Kilis ili merkezinde bulunan 9 resmi ilköğretim okulunda görev yapan ve sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan 30 sınıf öğretmeni ve Kilis il merkezinde ikamet eden ve çocuğu kaynaştırma eğitimine devam eden 22 aile ile görüşülmüştür. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen `Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu'yla toplanmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve verilerin transkriptleri `İçerik Analizi' yöntemiyle analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır. Görüşme yapılan öğretmenler öğrencilerinin engel türlerini bildiklerini, ancak yetersizliği olan çocukların özellikleriyle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıklarını, kaynaştırma öğrencisini sınıfa kendi istekleriyle almadıklarını, bu çocuklarla eğitim yapmanın zor olduğunu, kaynaştırma eğitimi ile ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadıklarını, öğrencilerinin başarılarını değerlendirmeye yönelik uygun yöntem teknik ve araçları hazırlama ve kullanmada yeterli olmadıklarını, kaynaştırma öğrencilerinin akranlarına göre seviye olarak geride olduklarını, kaynaştırma öğrencileri için plan hazırlayamadıklarını, bu konuda eğitim almadıklarını branşlarının özel eğitim olmadığını, sadece kendi düşüncelerine göre kaynaştırma öğrencisine eğitim verdiklerini, öğrencilerinin akademik başarısızlıklarının engellerinden kaynaklandığını, akademik başarılarının artırılması için özel eğitim kurumunda eğitim almaları gerektiğini, öğrencilerinin sayısal derslerde ve sözel derslerde yeterli başarıyı gösteremediklerini sınıf içi iletişim ve etkileşimlerinin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan ailelerin çocuklarının engel türleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları, çocuklarının başarılarını yeterli görmedikleri, kaynaştırma eğitimi konusunda bilgi sahibi olmadıkları ancak çocuklarının normal okullarında eğitim görmesini istediklerini çocuklarına ev ödevi verildiğini ancak verilen ödevlerin onların seviyesine uygun olmadığını, çocuklarıyla ilgili öğretmenlerinde şikayet aldıklarını ve arkadaş ve ailelerden şikayet almadıklarını belirtmişlerdir.
The aim of this research is to assess the academic difficulties that are experienced by students who continue their mainstream education according to the views of teachers and parents. With this purpose, 30 class teachers that work in 9 public elementary schools and that have integration students in their classrooms and 22 families whose children continue mainstream education have been interviewed in Kilis city center in the academic year of 2008-2009. In this research the data were collected by `semi-structured interview form? which is developed by the researcher. The interviews are recorded by a sound recorder and the transcripts of the data have been analyzed by `content analysis? method. By analyzing the collected data the following results have been reached. The teachers that have been interviewed pointed out that; although they know the type of the disorders of their students, they do not have the necessary information about the children?s specifications, they do not accept the integrated student in the classroom voluntarily, they experience difficulty to work with these students, they do not have enough information and experience for mainstream education, they are not able to use and prepare proper methods, techniques and equipments for evaluating the students competences, and that integrated students level is lower than their peers, they are not able to prepare plans for integrated students, they are not educated on these matters and not majored at special education, they train those children only according to their own point of views, and that the reasons for academic failure are the handicaps of those children, they should be educated in a special education establishment in order to increase the level of success and that the students are insufficient in classroom communication and interaction because they are not successful enough in arithmetical and verbal lessons. The interviewed family members have stated that; they do not have enough knowledge about the type of the disability of their children, they do not consider the accomplishments of their children enough, they do not have enough information on integration but they want their children to be educated in normal schools, that their children are given home works but that the given home works are not suitable for the level of the children, they also pointed out that they hear complaints about their children from the teachers, but not from friends or other families.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynaştırma, Akademik öğrenme, Inclusive, Acedemic learning

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sanır, H. (2009). Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerin akademik öğrenme ile ilgili karşılaştıkları sorunların öğretmen ve aile görüşleri açısından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.