Bölgesel kalkınmada üniversite-sanayi işbirliği: Konya örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014-02-18

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Küreselleşmeyle beraber değişen dünya düzeni bölgesel politikaları da etkilemiş, bölgesel gelişmenin kavramsallaştırılması ve bölgesel politikaların uygulanmasında değişikliğe yol açmıştır. Bu değişimle bölge, kalkınma ve bölgesel kalkınma kavramları yeniden şekillenmiş, inovasyonun bölgesel kalkınmadaki rolü önem kazanmıştır. Bölgesel kalkınmada inovasyon; bölgedeki mevcut kaynakları harekete geçirmesi, sosyo- kültürel ve kurumsal yapıyı öne çıkarması, özellikle bütün aktörlerin işbirliğini temel alması yönüyle dikkat çekici bir gündem oluşturmuştur. Bölgede en önemli aktör olan üniversiteler, bilimsel ve teknolojik bilgiyi üretmeli; sanayi, söz konusu bilgi birikimini ticari ürünlere dönüştürmelidir. Bu aktörlerin işbirliği; bölgenin kalkınmadaki rolünün en önemli anahtarıdır. Bu çalışmada bölgesel kalkınma ve üniversite-sanayi işbirliği kavramları akademik bakış açısı çerçevesinde bütün yönleri ve tarihsel arka planı ile birlikte ele alınmış, Konya ili özelinde Konya'da bulunan dört üniversitedeki akademisyenlere ve sanayi sektörü çalışanlarına anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarından yola çıkarak yapılan analiz sonucunda, bölgesel kalkınmada sanayi sektörünün Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) ve yenilik konusundaki çalışmaları, üniversitenin ve sanayi sektörünün Ar-Ge ve yenilik konusundaki projelere olan ilgileri, üniversite-sanayi işbirliğinin yararları ve zararları, işbirliğinde devletin rolü, mevcut işbirliği yöntemleri, işbirliği uygulamalarına ilişkin tarafların algıları, beklentileri ve işbirliğindeki başarı faktörleri konusundaki düşünceleri ortaya konmuştur.
Changing world order upon globalization has been affected regional policies and leaded changes at conceptualizing of regional development and applying regional policies. Upon this change, the terms of region, reconstruction and regional reconstruction have been reshaped, role of innovation at regional reconstruction gained importance. Innovation at regional reconstruction composed an attractive agenda regarding to activating of current resources at the region, highlighting socio-cultural and organizational structure, especially cooperation of all actors. The universities that are the most important actors in the region should produce scientific and technological information; should turn industry and mentioned data accumulation into commercial products. Cooperation of those actors is the most important key of the region at reconstruction. In this study, terms of regional reconstruction and university-industry cooperation have been considered together with its all aspects and historical background plan in the frame of academic view. Inquiry has been applied to academicians from four universities in Konya and industry sector employees in Konya. At the end of analysis results based to inquiry results set forth the studies of Regional Reconstruction Industry Sector about RE&DE(Research&Development) and innovation, concerns of university and industry sector to the projects on RE&DE and innovation, benefits and losses of university-industry cooperation, role of the state at this cooperation, present cooperation managements, sensation, expectations of the parties about cooperation applications, and their thoughts on success factors on cooperation.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bölgesel kalkınma, Regional development, Ekonomik kalkınma, Economic development, Kalkınma, Development, Konya, Yenilik, Innovation, Üniversite-endüstri işbirliği, University-Industry cooperation

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Üçler, Y. T. (2014). Bölgesel kalkınmada üniversite-sanayi işbirliği: Konya örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.