Konya bölgesi tip 2 diabetes mellitus hastalarında calpain-10 geninin hastalık ile ilişkisinin araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Tip 2 diabetes mellitus (T2DM) dünyada yaklaşık 135 milyon insanda görülen, genetik ve çevresel faktörlerden etkilenen multifaktöriyel bir hastalıktır. Patogenezinde insülin salınımı ve insülin direncinde azalma rol oynar. Calpain'ler kalsiyum ile aktive edilen proteazlardır. Hücre içi sinyal iletimi, nöral fonksiyonlar ve hücre iskeleti yeniden düzenlenmelerini içeren birçok hücresel etkinlikte görev alırlar. Son yıllarda yapılan çalışmalar Calpain-10 (CAPN10) genindeki varyasyonların T2DM ile ilişkili olduğunu göstermiştir. CAPN10'nun insülin direnci ve salınımında bozulma ile ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Bu çalışmada Konya bölgesindeki T2DM'li hastalarda CAPN10 genindeki 6 polimorfizmin (SNP-19, -43, -44, -63, -110 ve ?137) ve haplotip kombinasyonlarının hastalıkla ilişkisini araştırdık. Hastalar, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı ve Konya Diyabet Cemiyetine başvuran T2DM teşhisi konmuş hastalardan seçildi. Çalışmaya aralarında akrabalık ilişkisi olmayan, yaş ve vücut kitle ilişkisi birbiriyle uyumlu 168 hasta ve 59 kontrol grubu dahil edildi. Biyokimyasal tetkiklerde; total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, trigliserid, HbA1C, C-peptid, açlık ve tokluk kan şekeri ve serum insülin düzeylerine bakıldı. Kontrol grubundaki bireylere oral glikoz tolerans testi (OGTT) yapıldı. Her bir hasta ve kontrol için HOMA-IR hesaplandı. Periferal kandan DNA izole edildi. Polimeraz zincir reaksiyonu- tek zincirli konfarmasyonal polimorfizm (PZR-SSCP) ve polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon enzim kesimi (PZR-RFLP) teknikleri kullanıldı. SNP -44'de C/C, SNP -43'de A/A genotipi, SNP -110'da G/G, SNP -63'de ise T/T genotipi gözlenmemiştir. Çalışma grubumuzda SNP -137 polimorfizmi gözlenmedi. T2DM ile CAPN10 gene polimorfizmleri arasında SNP -43 hariç ilişki gözlenmedi. Açlık glukoz, açlık insülin, HbA1c ve HOMA-IR üzerinde SNP -44, -43 ve -110'un herhangi bir etkisi bulunmadı. SNP -63'ün HbA1c üzerinde zayıf etkili olduğu ancak açlık glukoz, açlık insülin ve HOMA-IR üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı gözlemlendi. SNP -19'un açlık glukoz ile ilişkisinin önemli olduğu, açlık insülin, HbA1c ve HOMA-IR üzerine ise herhangi bir etkisinin olmadığı bulundu.
Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a multifactorial disease, influenced by both genetic and environmental factors, that affects apporoximately 135 million people worldwide. Two major pathophysiological pathways coexist in the disease: impaired insulin secretion and decreased insülin sensitivity. Calpains are ubiquitous calcium-activated proteases that are implicated in many cellular activities, including intracellular signal transduction, neural functions and cytoskeletal rearrangemets. Recent studies have shown that variation in gene encoding Calpain-10 (CAPN10) is associated with T2DM. It has been suggested that CAPN10 may be implicated in insülin resistance and impaired insülin secretion. In this study, we examined the possible association between six CAPN10 gene polymorphisms (SNP-19, -43, -44, -63, -110 ve ?137) and haplotype combinations with T2DM in Konya Region. Patients with T2DM were recruited at the Selcuk University Meram Medical Faculty Endocrinology Department and Konya Diabetes Society. The study population consisted of 168 unrelated , age and body mass index matched subjects with T2DM and 59 non-diabetic controls. Biochemical examinations included total cholesterol, HDL- cholesterol, LDL- cholesterol, triglyceride, HbA1C, C-peptid, fasting and postprandial blood glucose and serum insülin. All control subjects underwent oral glucose tolerance test (OGTT). Homeostasis model assement (HOMA) of insülin resistance (IR) was calculated. DNA was isolated from peripheral blood lymphocytes. The method of polymerase chain reaction-single stranded conformational polymorphism (PCR-SSCP) and polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) was applied on genomic DNA. We didn?t showed C/C genotype for SNP -44, A/A genotype for SNP -43, G/G genotype for SNP -110 and T/T genotype for SNP -63. SNP -137 was not observed in this study. We found no association between polymorphisms of CAPN10 gene and type 2 diabetes except SNP -43. There were no effect of SNP -44, -43 ve -110 on fasting plasma glucose (FPG), fasting insulin, HbA1C and HOMA-IR. We found a weak association of SNP -63 with HbA1c but no effect on FPG, fasting insulin and HOMA-IR. SNP -19 had a significant association on FPG, but no effect on fasting insulin, HbA1c and HOMA-IR.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Diabetes mellitus-tip 2, Diabetes mellitus-type 2, Kalpain, Calpain, Konya, Genetik polimorfizm, Genetic polymorphism

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özdemir, H. (2012). Konya bölgesi tip 2 diabetes mellitus hastalarında calpain-10 geninin hastalık ile ilişkisinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.