İbnü'l-Hümâm'ın hadis ilmindeki yeri ve Fethu'l-Kadîr'de izlediği hadis metodolojisi (nikah, talak ve yemin hadisleri örneği)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Memluk Devletinin topraklarında doğup burada yaşayan İbnü'l-Hümam, Hanefî mezhebinin önemli âlimlerindendir. Hanefî mezhebinin en önemli kaynaklarından olan Hidâye'yi şerheden İbnü'l-Hümâm'ın Fkıh ve Kelam alanında önemli eserleri vardır. Fethu'l-Kadîr'de fıkıh alanında yazdığı en geniş eseridir. Çalışmada; dis alanında günümüze ulaşan eseri olmayan müellifin hadis ilmindeki yeri bu eserden yola çıkılarak incelenmiştir. Tez, bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın konu, amaç ve kaynaklarına yer verilmiştir. Birinci bölümde İbnü'-Hümâm'ın içinde yaşadığı sosyal ve ilmî çevre ile hayatı, eserleri, hocaları ve talebeleri gibi konular anlatılmıştır. İkinci bölümde ise İbnü'l-Hümâm'ın hadisçiliği değerlendirilmiştir. Eseri baştan sona okunarak elde edilen verilerden yola çıkılarak bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca bu bölümde daha önceden belirlenen 350 kadar hadisin sıhhat değerlendirmeleri yapılmıştır. İkinci ve son bölüm ibnü'l-Hümâm'ın kullandığı kaynakların değerlendirilmesi ve sonuç bölümüyle tamamlanmıştır.
Ibnu'l-Humam, who was born and lived in the land of Mameluke, is one of the most significant scholars of Hanafi school. He has considerable works in the field of fiqh (jurisprudence) and kalam (theology). Fethu'l-Kadir is the most comprehensive work of him in fıqh. In tihns study, çontributions of Ibnu'l-Humam to hadith sciences have been examined and Fethu'l-Kadir is choosen to bi the primary source of reference since the author doesn't have anh other known works on hadith sciences. The thesis is çomposed of an introduction and two sections. In the introduction, the subject, goal and the sources of the study has been explained. In thi first section, the social and scientific aspects of his tkime as well as his lifi, studies, his masters and students have been axamined. In the second section, hadith knowledge of Ibnu'l-Humam has been evaluated. Some results are archieved after a through reading and analysis of his work, Fethu'l-Kadir. Additionally, authenticity of a predefined set of 350 hadiths have been studied. In the third and last section, the sources that Ibnu'l-Humam had used in his work has been analysed and the study is concluded.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hadis, Hadith, Nikah, Marriage, Talak, Yemin, Oath

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Uysal, Ş. Y. (2010). İbnü'l-Hümâm'ın hadis ilmindeki yeri ve Fethu'l-Kadîr'de izlediği hadis metodolojisi (nikah, talak ve yemin hadisleri örneği). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.