Spor Federasyonlarının Sponsorluk Stratejileri Üzerine Bir Araştırma

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türkiye'deki spor federasyonlarının katılımıyla gerçekleştirilen bu araştırmanın amacı federasyonlarının sponsorluk stratejilerini belirlemektir. Spor federasyonları, sporun ülke içerisindeki yönetiminde son derece önemli bir konuma sahiptir. Spor federasyonlarının belirledikleri misyon, hedef ve stratejiler, sporun ülke çapında gelişimi ve kitlelere yayılabilmesi açısından son derece önemlidir. Federasyonların önemli bir gelir kaynağı olan sponsorluğun etkin olarak kullanımı, belirlenen hedeflere yönelik etkili stratejilerin oluşturulup izlenmesi ile mümkün olacaktır. Araştırma için anket yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılara araştırmacı tarafından geliştirilen ve Croanback Alpha değeri 0.529 bulunan anket uygulanmıştır. Güvenirliği uygun bulunan anketin ilk bölümü 7 soruluk kişisel bilgilerden, 2. bölümü ise 17 soruluk federasyon bilgilerinden oluşmaktadır. Anketler spor federasyonlarına elden verilmiştir. Verilen anketi federasyonda çalışan genel sekreter, spor uzmanı, memur ve diğer bölümlerde çalışan elemanlar doldurmuştur. Verilerin hesaplanmasında ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 16.0 paket program kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde dağılımları ve sorular arasındaki ilişkilerin bulunması için Chi- square (ki-kare) testi uygulanmıştır. Sonuç olarak; federasyonların çoğunluğunun sponsorlukla ilgili çalışan bir biriminin olmadığını, birimi olan federasyonlarında yeterince çalışmaması nedeniyle sponsorluk için uygun stratejiler geliştiremediğini söyleyebiliriz
The purpose of this research that realized by participation of sports federations in turkey is to make certain the sponsorship strategies of sports federations. Sports federations have a crucial place in a country. The mission, purpose and the strategies of the sports federations are so important for the improvement and being spread into masses of sports in the country. Efficient use of sponsorship which is a considerable income resource of federations is possible by making strategies fort he certain aims and by following them. For the research questionnaire method was used. The questionnaire developed by us and the Croanback Alpha value of which was 0,529. The first part of the questionnaire of which reliability was found suitable is composed of seven questions dealt with personal information and the second part of it is formed seventeen questions about federation information. The questionnaires were given to sports federations by hand. The geberal secretary that works in the federation, sports expert, officer of the other stuff that works in the other departments filled in the questionnaire. For calculating the data and fining the values that calculated SPSS 16.0 packet programme is used. For analyzing the data frequency and percent disperse, additionally for finding out the relation between Chi-square test were used. As a result, we can say that federations do not have a unit working about sponsorship; because of the reason that the ones that have it don’t work enough both of them can not improve suitable strategies for it

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih

Kaynak

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

1

Künye