Türkiye ve İngiltere'deki ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programlarının karşılaştırılması üzerine bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma, Türkiye ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı ile İngiltere ilköğretim fen dersi öğretim programını karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları belirlemek üzere yapılmıştır. Araştırmada, var olan bir durumu var olduğu şekliyle ortaya koyma amaçlandığından betimsel yöntem kullanılmıştır. Öğretim programları ve eğitim sistemleriyle ilgili bilgiler literatür taramasıyla, kütüphanelerden ve internet ortamından elde edilen belgelerden sağlanmıştır. Bu bilgiler üzerinde doküman analizi yöntemi ile karşılaştırmalar yapılarak araştırma için gerekli veriler elde edilmiştir. Araştırmada Türkiye ve İngiltere ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programları kazanım, içerik, eğitim durumları, sınama durumları ve ders kitapları açısından karşılaştırılmıştır. İlgili programların ayrıntılı betimlemeleri yapılmış ardından programlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar belirtilmiş, son olarak elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; 1.İngiltere ilköğretim fen dersi öğretim programında yer alan kazanımların Türkiye de kullanılan programa göre daha esnek bir yapıya sahip olduğu, fen ve teknoloji dersinin günlük yaşamda kullanımı ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine daha çok önem verdiği saptanmıştır. 2.İngiltere ilköğretim fen dersi öğretim programındaki eğitim durumlarının (örnek ders planları, işleniş şemaları ve sınıf içi etkinlikler) nitelik ve nicelik açısından Türkiye'deki fen ve teknoloji dersi öğretim programına göre daha zengin bir çeşitlilik içerdiği ve öğretmeni desteklediği belirlenmiştir. 3.Bilgi ve İletişim Teknolojilerine, İngiltere ilköğretim fen dersi öğretim programında kazanımlar ve eğitim durumları bazında ağırlıklı olarak yer verildiği, Türkiye ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programında ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının desteklendiği, ancak bu desteğin kazanımlara ve eğitim durumlarına kısmen yansıtıldığı saptanmıştır. 4.İngiliz Eğitim Sistemi'nde sınıfta kalma sisteminin olmayışının öğrencilerin başarısızlık kaygısını önemli ölçüde azalttığı, böylelikle kuramsal olarak öğrencilerin dersleri başarılı olmak için değil, gerekli oldukları için öğrenmeleri gerektiği düşüncesine yönlendirilme yapıldığı belirlenmiştir. 5.Türkiye ve İngiltere'de uygulanan öğretim programlarının sınama durumlarında alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinden yararlanıldığı saptanmıştır. 6. İngiltere'de kullanılan ders kitaplarında görsel öğelerden fazlaca yararlanıldığı, ders kitaplarının sınıf bazında değil evre bazında öğretildiği belirlenmiştir.
This study is held to distinguish the differences and similarities between the Turkish primary school science curriculum and the science curriculum in England. In this study as it is aimed to display a situation as it is the scanning method is used. The information on the curriculum and education system is obtained through the literature scanning via the documents which are got from libraries and internet. By comparing the gathered information the data which is necessary for this study is obtained. In this study the curriculum of England and Turkey is compared in terms of skills, contexts, functions, tasks and student?s books. Following the detailed description of the related curriculums the differences and the similarities between these programmes are put forward and finally the obtained results are expounded. According to the seach results: 1.It is obtained that the skills in the curriculum of England are more flexible compared to the one in Turkey and much more importance is given to the practise of the science subject in daily life and to improving the ability to solve problems. 2.The functions such as lessons plans, shemes and inclass activities in the curriculum in England has a more wide range of variety and encourage teachers more. 3.The information and communication technologies are more focused on in the English curriculum on terms of skills and functions, nevertheless although the information and communication technologies are encouraged in the curriculum in Turkey this support is not totally reflected on skills and functions. 4.As there is no failure for students in the curriculum of England this fact, diminishing the anxiety of failure, enables students to learn for themselves as it is necessary, preventing them to study just to be successful . 5. In the curriculums carried both in Turkey and in England alternative measurement and evoluation methods are used. 6.Students books in England have more visual materials and based on stages rather than grades.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bilgi ve iletişim teknolojileri, Information and communication technologies, Fen bilgisi, Science

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Obalı, H. (2009). Türkiye ve İngiltere'deki ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programlarının karşılaştırılması üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.