Konya ili Mevlana Kalkınma Ajansı kırsal kalkınma desteklerinin değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-12-04

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı; Kırsal Kalkınma Yatırım Programlarının uygulanmasında etkinliği artırmaya yardımcı olacak tedbirleri belirlemektir. Bu amaçla Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Mali Destek Programından destek alan proje sahiplerine kapsamlı olarak hazırlanmış bir anket uygulayarak; programın uygulanması sırasında yaşanan problemler tespit edilmiş, programın başarısı planlanan beklentiler doğrultusunda gözden geçirilerek gelecekte benzer çalışmalara kaynak teşkil etmesi açısından öneriler geliştirilmiştir. Program kapsamında 29 adeti Konya, 17 adeti Karaman illerinden olmak üzere toplamda 46 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Araştırmanın popülasyonunu Konya İlinde destek almaya hak kazanan proje sahipleri oluşturmaktadır. Popülasyonun küçük olması ve istenilen bilgilere ulaşmanın kolay olması nedeniyle bu araştırmada örnekleme yöntemi olarak "Tam Sayım" yöntemi kullanılmıştır. Anket verileri çizelge, grafik, ortalama, yüzde hesapları ve ki-kare testi kullanılarak araştırma bulguları bölümünde değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda proje sahiplerinin en önemli kaygılarının proje seçim aşamasında adil davranılıp davranılmadığı hususu olup, proje seçimlerinde şeffaflık, hesap verilebilirlik ve adil davranma ilkelerinin uygulanması gerektiği değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde buna ilaveten diğer tespit ve öneriler sunulmuştur.
The main purpose of this thesis is to assess measures which will help to increase impact of rural development investment programs. For this purpose by applying a survey to beneficiaries of Mevlana Development Agency's Rural Development Financial Support Program; problems, accrued during application of program, were determined. By revising success of program in accordance with the planned expectations, suggestions were developed for future programs. Within the context of program; 29 projects from Konya and 17 projects from Karaman, in total 46 projects, were supported. Population of research is supported projects from Konya. Complete counting method was used as a sampling method because of low number of projects and reaching information is easy. Survey data's were evaluated in research findings section by using tables, charts, calculation of averages and percentages, chi-square tests. As a result of this thesis, main concern of beneficiaries is if all appealed projects are dealt fair in project selection stage or not. So in project selection stage it's important to apply transparency, accountability and fair deal principles. In addition to this, other recommendations are present in conclusion section.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bölgesel kalkınma, Kırsal kalkınma, Kırsal kalkınma projesi, Tarımsal destekleme, Mevlana kalkınma ajansı, Regional development, Rural development, Rural development project, Agricultural support, Mevlana development agency

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Örs, A. (2013). Konya ili Mevlana Kalkınma Ajansı kırsal kalkınma desteklerinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.