Demokratik Ülkelerin Anayasalarında Yasallık, Mali Güce Göre Vergilendirme ve Eşitlik İlkelerinin Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009 Aralık

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Demokrasi ve vergi kavramı aynı zaman dilimi içinde doğan kavramlardır. Geçmişten günümüzü demokrasi arayışı nedeniyle yapılan tüm halk hareketlerinin temelinde içinde ağır vergiler nedeniyle hakim gücün yetkilerini sınırlandırma isteği vardır. Dolayısıyla hakim gücün varlığını devam ettirebilmesi için öncelikle elinde tutmak istediği vergilendirme yetkisi, yönetilenlerin de öncelikle sınırlandırmak istedikleri yetkidir. Nitekim tarihteki ilk demokrasi hareketi de İngiltere Kralı Yurtsuz John zamanında meydana gelmiş ve halk hükümdarın ağır vergiler koymasına ayaklanmıştır. Bu ayaklanma neticesinde 1215 Büyük Özgürlük Fermanı Manga Carta ortaya çıkmıştır. 36 maddelik bu fermanda yer alan en önemli konulardan birisi vergi ile ilgili düzenlemelerdir. Magna Carta?dan Fransız ?htilaline kadar tüm halk hareketlerinin ya da demokrasi hareketlerinin temelinde vergi eşitliğini sağlama ve mutlak iktidarın yetkilerini sınırlandırma kaygısı vardır. Demokrasinin temel ilkeleri arasında olan halk denetimi ve eşitlik kavramları vergilendirmenin de temel ilkeleri olup, buradan vergilendirme ilkelerinin doğumunun demokrasi ile aynı zamana rastladığını söylemek mümkündür. Günümüz devlet yapısı içinde düşündüğümüzde demokrasi ile vergi arasındaki diğer bir bağlantıda mali konudadır. Demokrasilerin sağlam temellere oturtulabilmesi ve sürecin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için mali finansmana ihtiyaç vardır. Dolayısıyla demokrasi vergi ilişkisinin günümüzde de bariz bir ?ekilde sürdüğünü söylemek mümkündür. Vergilendirmenin direkt insan hak ve özgürlükleri ile ilgili olması başka bir ifade ile verginin yaşama dair birçok hakkı sınırlaması anayasal zemine oturtulmasını gerekli kılmaktadır. Hukuk devleti ve sosyal devlet açısından da bu bir gerekliliktir. Hukuk devleti açısından hukuki istikrar ve güvenliğin sağlanması sosyal devlet açısından da vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının gerçekleşmesi için anayasal bir düzenlemeye ihtiyaç vardır ve bu ihtiyaç demokratik olmayan ülkelerde elzemdir. Vergilendirme ilkelerine mutlak olarak anayasalarda yer vermek gerekli midir? Vergilendirme ilkelerinin demokrasi ile doğrudan bir bağlantısı var mıdır? Bu soruların cevabını bulmak adına ilgili çalışmamda demokratiklik ve gelişmişlik düzeyi temel alınarak bazı ülkelerin anayasalarında yer alan yasallık, mali güce göre vergilendirme ve eşitlik ilkelerinin vergi hukuku açısından değerlendirilmesi yapılacaktır.
Democracy and tax concepts are concepts born in the same period of time. From the past till present, the desire of limitation of powers of the ruling power rests in all civil commotions made as a quest of democracy because of the heavy taxes. Accordingly, for the ruling power to maintain its existence, it first holds the power of taxation which it wants to hold in hand and the desire of restricting the ruled. Eventually, the first democracy movement in history took place in the era of John the Homeless the king of England when the folk revolted against his placing heavy taxes. This commotion led to the emergence of the Great Freedom Mandate Magna Carta of 1215. One of the most outstanding topics of the 36 article mandate was the arrangements brought about taxes. Since the Magna Carta until the French Revolution, in the very foundation of all civil commotions or democratic movements, rested the anxiety of securing tax equality and restriction of powers of the absolute ruling authority. Among the fundamental tenets of democracy, there are the concepts of folk inspection and equality which are the basic principles of taxation as well, the fact that makes it possible to say that the birth of taxation principles coincide the same time with the birth of democracy. Another relation between democracy and tax within today?s commonwealth structure is the fiscal matter. In order to secure that democracies are seated on sound foundations and make the process work properly, we need fiscal financing. Therefore, we could say that the democracy-tax relation is conspicuously continuing in the time present as well. The fact that taxation is in direct relationship with human rights and freedoms, i.e. the fact that tax limits a great deal of rights connected to living makes it necessary to base it right on the constitutional ground. This is requirement from both aspects of constitutional state and social state. A constitutional amendment is needed to secure legal stability and security for the constitutional state and a just and balanced distribution of tax obligation for the social state and this need is indispensable in nondemocratic countries. Is it required to absolutely give place to taxation principles in the constitutions? Do taxation principles have a direct relation with democracy? To find answers for these questions, in my relevant study, taking as a base the democracy and development, the principles of legality, taxation according to the financial power and equality in the constitutions of some countries will be assessed from the aspect of taxation law and legislation.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Vergi hukuku, vergi ilkeleri, yasallık, mali güce göre vergileme, eşitlik, Tax law, tax principles, legality, taxation according to the financial power, equality

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

17

Sayı

2

Künye

Şişman, G., (2009). Demokratik Ülkelerin Anayasalarında Yasallık, Mali Güce Göre Vergilendirme ve Eşitlik İlkelerinin Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17(2), 31-48.