Ketamin ve Lidokain'in iskemi reperfüzyon hasarını önlemedeki etkileri

dc.contributor.advisorÖkesli, Selmin
dc.contributor.authorPeker, Kevser Babacan
dc.date.accessioned2017-10-26T12:51:36Z
dc.date.available2017-10-26T12:51:36Z
dc.date.issued2011
dc.departmentEnstitüler, Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezleri, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractTurnike uygulaması cerahi açıdan kansız bir saha oluşturması nedeniyle sık kullanılan bir yöntemdir. Ancak İ/R hasarına neden olmaktadır. Farklı anestezik maddeler, bu hasarı azaltmak amacıyla, bu güne kadar araştırılmıştır. Bu çalışmada ketamin ve lidokain kullanılmıştır. Fakülte etik kurul izni ve hasta oluru alındıktan sonra, yaklaşık aynı sürede, spinal anestezi altında, pnömotik turnike eşliğinde, alt ekstremite cerrahisi uygulanan vakalarda, intravenöz infüzyon düşük doz ketamin ve lidokainin iskemi-reperfüzyon hasarını önlemedeki etkileri biyokimyasal parametrelerden iskemi modifiye albumin ve malonildialdehit ile, arteryel kan gazı analizi, hastaların sedasyon düzeyleri, hemodinamik parametreler, postoperatif ilk analjezik ihtiyaç zamanlarını değerlendirilerek karşılaştırıldı. Çalışmaya dahil edilen 100 hasta rastgele 3 gruba ayrıldı; Grup I: Ketamin infüzyon grubu (n=33), Grup II: Lidokain infüzyon grubu (n=33) ve Grup III: Kontrol grubu (n=34). Olguların sistolik arter basıncı (SAB), diyastolik arter basıncı (DAB), ortalama arter basıncı (OAB), periferik oksijen saturasyonu (SpO2), kalp atım hızı (KAH), solunum sayısı monitörize edilerek ölçülen değerler bazal, 5.dk, 10.dk, 20. Dk, 30.dk, 45. Dk, 60.dk, 75. dk tekrarlanarak kaydedildi. Operasyondan önce hastalara 0,03 mg/kg midazolam i.v olarak verildi. Tüm hastalara spinal anestezi uygulanarak 12,5 mg Bupivakain hidroklorür ve 25 µg Fentanil 30 sn. sürede verildi. Spinal anestezi yapıldıktan sonra (T1), turnikenin 30. Dakikasında (T2) ve turnike çözüldükten 15 dakika sonra (T3) hastaların mayi infüzyonu gitmeyen kollarından kan örnekleri malonildialdehit (MDA), iskemi modifiye albumin (İMA) ölçümü için ve AKG örnekleri alındı. Bir gruba 0,5 mg/kg ketamin bolus dozunun ardından 0,5 mg/kg/h ketamin infüzyonu, diğer gruba 1 mg/kg bolus sonrası 0,6 mg/kg/h lidokain infüzyonu ve kontrol grubuna 0,9% NaCl infüzyonu verildi. Olgulara O2 sürekli 2 lt/dk konsantrasyonda maske ile verildi. Operasyon sonrası servis takiplerinden hastaların ilk analjezik ihtiyaç duydukları zaman kaydedildi. Gruplar arasında demografik özellikler, klinik özellikler, cerrahi süre, turnike süresi, anestezik madde infüzyon süreleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu(P>0,05). Her üç grupta da, SAB, DAB, OAB, solunum sayısı, KAH ve SpO2 değerlerinde hiçbir olguda tedavi gerektirecek bir değişiklik olmadı. Biyokimyasal parametrelerden İMA ve D-İMA düzeyleri, gruplar arası değerlendirmede, grup I ve II karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark yok idi (p=0,05). Grup II ve III karşılaştırıldığında D-İMA T3 ve İMA T3 düzeyi grup II'de istatistiksel olarak anlamlı düşük idi (p<0,05). Grup I ve III karşılaştırıldığında grup I'de İMA T2, D-İMA T2, İMA T3 ve D-İMA T3 düzeyleri anlamlı düşük bulundu (p<0,05). Grup I ile grup II karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamakla beraber grup II de İMA ve MDA değerleri daha yüksek idi (p=0,05). Grup içi değerlendirmede İMA T1, MDA T1, D-İMA T1'e göre tüm gruplarda, tüm zamanlarda istatistiksel olarak anlamlı fark yok idi (p>0,05). Grup II ve III karşılaştırıldığında, laktat T3 düzeyi, grup II'de anlamlı düşük bulundu (p<0,05). Grup III'de laktat T3 düzeyi laktat T1'e göre anlamlı yüksek bulundu (p<0,05) Olguların postoperatif ilk analjezi ihtiyaç zamanına kadar geçen süreleri, gruplar arası karşılaştırma yapıldığında, grup I'de grup III' e göre anlamlı yüksek idi (p<0,05, p=0,001). Sonuç olarak, turnike uygulanan hastalarda, düşük dozlarda uygulanan ketamin ve lidokain infüzyonunun, vital bulgularda önemli bir değişikliğe neden olmadan, iskemi reperfüzyon hasarını önlemede etkin olduğu bulundu. Her iki grup karşılaştırıldığında, istatistiksel anlamsız olmakla birlikte, ketamin grubunda İMA ve MDA daha düşüktü. Hastalar kontrol grubuna göre daha sedatize idiler ve yan etki gözlenmedi. Uygun durumlarda İ/R hasarını önlemede ketamin ve lidokain kullanılabilir.en_US
dc.description.abstractTourniquet application is a method commonly used due to create a bloodless surgical field however, I / R injury is caused. Different anesthetic agents, in order to reduce this damage, so far investigated. Ketamine and lidocaine are used in this study. After obtaining the permission of the Ethics Committee of the Faculty and the patient, about the same time, undergoing spinal anesthesia, lower extremity surgery cases, accompanied by pneumatic tourniquet, have been compared preventive effects of intravenous infusion of low-dose ketamine and lidokain by evaluating with biochemical parameters ischemia-reperfusion modified albumin and malonyldialdehit, arterial gas analysis, patients sedation levels, the parameters of hemodynamic, for the first time they need analgesic. A hundred patient were divided into 3 groups; Group I: Ketamine infusion Group (n = 33), group II: Lidocaine infusion Group (n = 33) and group III: the control group (n = 34). Systolic arterial pressure (SAB), diastolic arterial pressure (DAB), mean arterial pressure (MAB), peripheral oxygen saturation (SpO2), the heart rate (HR) and respiratory rate of the cases, measured values of the basal, 5. min 10. min, 20. Min, 30. min, 45. Min, 60. min, 75. min repeatedly has been saved. 0,03 mg/kg i.v midazolam has been given to patients before surgery. All patients were given spinal anaesthesia with 25 µg Fentanyl and 12,5 mg Bupivakain hydrochloride during 30 sec. as soon as possible. After Spinal anaesthesia (T1), 30. Minutes of tourniquet (T2) and after 15 minutes of tourniquet resolved (T3), blood samples have taken, for the measurement of ischemia modified albumin (IMA) malonyldialdehit (MDA) and examples of arterial gase analysis of the patients whose arms we didn?t give infusion. One group was 0,5 mg/kg of ketamine bolus followed by 0,5 mg/kg/h ketamine infusion, the other group was 1mg/kg/h bolus of lidocaine followed by 0,6 mg/kg/h lidocaine infusion, and 0,9% NaCl infusion of control group was given. O2 with 2 lt/min concentrations was given by the mask continuously to patients. After operation, from the service orders, for the first time patients need analghesic, has been saved. There was no statistically meaningful difference between groups about clinical features, demographic features, surgery times, tourniquet times and the duration of the anesthetic infusion(P > 0,05). Each of the three groups, and none of cases required a change that need the treatment of the SAB, DAB, MAB, respiratory rate, HR, SpO2. In the assessment of the groups levels of the biochemical parameters IMA and D-IMA, when we compared Group I and II, there was not statistically difference between groups (p = 0,05). The level of the the D-IMA T3, IMA T3, when group II and III compared, it was statistically significantly lower in group II (p < 0,05). When it was compared bettween group I and III, the levels of IMAT2, D-IMA T2, IMA T3 and D-IMA T3 in group I was observed significantly lower (p < 0,05). When group I and group II compared, there wasn?t statistically significant difference in MDA and IMA values, but the measurement of them was higher in group II (p = 0,05). In the groups assessment, as the IMA T1, D-IMA T1, MDA T1, according to all groups, all of the times, statistically meaningful difference wasn?t observed (p > 0,05). When we compared group II and III, the level of the lactate T3 in group II was significantly lower (p < 0,05). In group III, the levels of lactate T3, than the level of lactate T1 was observed statistically higher (p < 0,05). Duration of the cases of the times of postoperative analgesia first they need, in the comparison between the groups, we revised the group I was significantly higher than the Group III (p < 0,05, p = 0,001). As a result, we observed the low doses of ketamine and lidocaine infusion in patients undergoing tourniquet was effective in prevention from the ischemia reperfusion damage without causing an important change in vital signs. Although statistically insignificant, IMA and MDA were lower in ketamine group. The patients were sedated than the control group and the side effects weren?t observed. In appropriate situations, ketamine and lidocaine can be used for I / R injury prevention.en_US
dc.identifier.citationPeker, K. B. (2011). Ketamin ve Lidokain'in iskemi reperfüzyon hasarını önlemedeki etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/6315
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectAnestetikleren_US
dc.subjectAnestheticsen_US
dc.subjectAnestezien_US
dc.subjectAnesthesiaen_US
dc.subjectLokal anestezien_US
dc.subjectLocal anesthesiaen_US
dc.subjectSpinal anestezien_US
dc.subjectSpinal anesthesiaen_US
dc.subjectKetaminen_US
dc.subjectKetamineen_US
dc.subjectLidocaineen_US
dc.subjectReperfüzyon lezyonuen_US
dc.subjectReperfusion injuryen_US
dc.subjectİskemien_US
dc.subjectIschemiaen_US
dc.titleKetamin ve Lidokain'in iskemi reperfüzyon hasarını önlemedeki etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effect of Ketamine and Lidocaine on ischemiar reperfusion injuryen_US
dc.typeSpecialist Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
281620.pdf
Boyut:
730.56 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tez
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: