Memur yargılanmasında izin ve itiraz süreci

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-09-23

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Memur yargılanmasında izin ve itiraz süreci başlıklı bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun?da yer alan izin süreci incelenmiştir. İkinci bölümde ise yetkili idari merciler tarafından verilen kararların kaldırılmasına yönelik itiraz süreci, öğreti ve uygulamaya muhalif kalınarak farklı bir şekilde ele alınmıştır.Kamu hizmetlerinin düzenli, hızlı, verimli ve kesintiye uğramadan yürütülebilmesi memurların ve diğer kamu görevlilerinin kendilerini güvende hissetmelerine bağlıdır. Bu amaçla kamu personeli tarafından işlenen görevsel niteliği haiz suçların soruşturulması ve kovuşturulmasında özel yargılama usulü benimsenmiştir. Anayasal bir koruma sağlayan bu sistemin usul ve esaslarını belirlemek adına, 1999 yılında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun kapsamında memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri izin şartına bağlanmıştır. Bu çalışma kapsamında soruşturma izni konusunda karar vermeye yetkili merciler, bu mercilere ilişkin özel durumlar, suç isnadının yetkili mercilerce öğrenilme yolları, soruşturmacı tayini, soruşturmacıya ilişkin özel durumlar, ön inceleme aşamasının usul ve esasları, soruşturmacının yetkileri ve ön inceleme aşamasının tamamlanıp karar verme süreci ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bu inceleme esnasında uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin tespitler yapılmıştır. Ayrıca yetkili idari merciler tarafından verilen izin verilmesi/verilmemesi kararlarına karşı Danıştay?ın 1. Dairesi?nde ve bölge idare mahkemelerinde itiraz edilebileceği düzenleme altına alınmıştır. Söz konusu itiraz dış görünüş itibariyle izin verilmesi/verilmemesi idari işleminin kaldırılmasını sağlayan ve bu suretle bir tür iptal davasına benzeyen bir müessese olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu itirazın eksik iptal davası olarak telakkisine yönelik çıkarımlarda bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Memur Yargılaması, Görevsel Niteliği Haiz Suç, Kamu Personelinin Yargılanmasında İzin ve İtiraz Süreci, Soruşturma İzni.
This study entitled permits and appeals process in the prosecution of civil servant consists of two parts. In the first chapter, it was examined the permitting process in the Law no 4483 on the Prosecution of Civil Servants and Other Public Officials. In the second chapter, the appeals process for the removal of the decisions taken by the competent administrative authorities was addressed in a different way by adhering opposite to teachings and practice. The execution of the public services regularly, quickly, efficiently and without interruption depends on feeling safe of civil servants and other public officials. For this purpose, special judicial procedure was adopted in the investigation and prosecution of crimes having the functional quality committed by public officials. In order to determine the procedures and principles of this system providing a constitutional protection, the Law on the Prosecution of Civil Servants and Other Public Officials entered into force in 1999. Their trial for the crimes committed due to the duties of civil servants and other public officials was conditioned on permission under the law in question. Within this study, the competent authorities to decide on permission for the investigation, special cases for these authorities, learning ways of criminal charge by the competent authorities, assignation of investigator, special cases related to the investigator, procedures and principles of stage of preliminary investigation, powers of investigator and stage of preliminary examination were completed and the decision-making process was analyzed in detail. The determinations for the solution of problems faced in practice were made during this study. Furthermore it was arranged that it may be appealed in the first Office of the Council of State and regional administrative courts considering the decisions such as be allowed/ not be allowed provided by the competent administrative authorities. The said appeal emerges as an institution providing that the removal of the administrative process with being allowed/ not being allowed as the external appearance and thereby resembling a kind of action for annulment. The inferences were made for notions as missing annulment action of this appeal Keywords: The Law No 4483 On The Prosecution Of Civil Servants And Other Public Officials, Prosecution Of Civil Servant, Crimes Having The Functional Quality, Permits And Appeals Process In The Prosecution Of Civil Servant, The Permission Of Investigation.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kamu personeli, Public personnel, Kanunlar 4483 sayılı, Laws 4483 numbered, Memurlar, Civil servants, Memurun Muhakematı Hakkında Kanun, Law on Judgement of Governmantal Officers, Soruşturma, Investigation, Yargılama, Judgement, İtiraz, Objection

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Boz, S. S. (2013). Memur yargılanmasında izin ve itiraz süreci. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.