İn vivo ve in vitro şartlarda oluşturulan subakut asidozis durumunda megasphaera elsdenii inokulasyonunun rumen parametreleri üzerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma subakut asidozisin (SARA) önlenmesi açısından Megasphaera elsdenii’nin etkinliğinin belirlenmesi amacıyla iki deneme halinde yürütülmüştür. İn vitro ortamda test diyeti kullanılarak SARA oluşturan oran belirlendikten sonra değişik dozlardaki M. elsdenii kültürünün etkileri incelenmiştir. Rumen kanüllü 8 adet koçun kullanıldığı in vivo denemede ise arpa (%80 arpa, %20 buğday) ve buğdaya (%80 buğday, %20arpa) dayalı tane yem karışımları ile hızlı adaptasyon (%20, %40 ve %60) uygulanmıştır. Dereceli adaptasyon süresince hayvanların yemleme öncesi ve yemlemeden sonra 2 saat aralıklarla rumen pH’ları ölçülerek SARA oluşma ihtimali takip edilmiştir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde, arpa ve buğdaya dayalı tane yem karışımının %60 düzeyi ile besleme durumunda gün içerisinde ölçülen rumen pH’larının 5,2-5,6 arasında seyrettiği belirlenmiş ve subakut asidozis şekillendiği kabul edilmiştir. Dört günlük SARA döneminde M. elsdenii 1010 cfu ml-1 düzeyinde ilk iki gün inokule edilmiştir. SARA döneminde M. elsdenii inokulasyonu ile birlikte yem tüketiminde rakamsal bir azalma gözlenmiştir. M. elsdenii inokulasyonu rumen pH’sında önemli ölçüde farklılık yaratmış (P<0,0001), inokulasyon yapılan hayvanlarda ortalama pH 5,55 bulunurken, inokulasyon yapılmayan hayvanlarda 5,63 olarak belirlenmiştir. Toplam UYA’nın tane yeme bağlı olarak bakteri inokulasyonu ile değişme eğiliminde olduğu gözlenmiş (P<0,07), arpaya dayalı beslemede toplam UYA inokulasyonun etkisi ile artarken, buğdaya dayalı beslemede daha stabil seyretmiştir. Bakteri inokulasyonu propiyonik asidin oranını artırırken (%18,33-%21,38), bütirik asit oranında ise azalmaya (%18,90-%16,96) yol açmıştır (P<0,0001). M. elsdenii inokulasyonu propiyonik asidin oranını değiştirdiği için asetik/propiyonik oranı da bakteri inokulasyonu ile düşüş göstermiştir. Rumen sıvısı laktik asit yoğunluğu hızlı adaptasyon döneminde artan tane yem oranına bağlı olarak artmış göstermiş(P<0,001), bakteri inokulasyonunun laktik asit yoğunluğu üzerine etkisi olmamıştır. M. elsdenii inokulasyonun rumen amonyak yoğunluğunu etkilemediği, bakteri inokulasyonu yapılmayan grupta amonyak düzeyinin (11,34 mmol/L), inokulasyon yapılan gruba (10,39 mmol/L) göre rakamsal olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Tane yem oranının artışı ile çoğalan (P<0,0001) protozoa sayısı bakteri inokulasyonu ile düşüş göstermiştir (P<0,0001). Bakteri inokulasyonu sonucu arpaya dayalı beslemede protozoa sayısında belirgin bir değişiklik gözlenmezken, buğdaya dayalı tane yem karışımında düşüş belirlenmiştir (P<0,003). SARA döneminde M. elsdenii inokulasyonu sonrası hayvanlardan alınan kan örneklerinde kan glikoz, laktat ve hematokrit değerlerine önemli oranda artış gözlenmiştir (P<0,0001). Genel olarak değerlendirildiğinde, Megasphaera elsdenii inokulasyonunun rumen parametreleri üzerine olumlu bir etkisinin olmadığı, bu nedenle inokulasyon etkilerini tam olarak ortaya çıkarabilmek için farklı suş, yem maddesi ve hayvan gruplarıyla ayrıntılı araştırmalar yapmak gerekmektedir.
This project, two subsequently experiments was carried out to determine the activity of Megasphaera elsdenii in terms of being prevented subacute acidosis (SARA). It was investigated the effects of M. elsdenii culture in various dosage after determining the ratio that forms the SARA being used the test diet in vitro. In vivo experimentation, it was used eight ruminally cannulated rams and it was applied the rapid adaptation with the mixture of grain based on wheat (%80 wheat, %20 barley) and barley (%80 barley, %20 wheat). During the systematic adaptation, it was followed the probability of SARA formation by being measured the rumen pH with two hours intervals after and before feeding. After being evaluated the data, it was determined the ruminal pH ranged from 5,2-5,6 on the condition of feeding with 60 percentage of grain mixture based on barley and wheat, that assured the definite form of subacute acidosis. In four days SARA period, M. elsdenii (1010 cfu ml-1) was inoculated during the first two days. During the SARA period, it was observed the decrease of feed intake with M. elsdenii inoculation. Inoculation of M. elsdenii was caused to differenciation of rumen pH (P<0,0001), while it was found the pH level approximately 5,55 in animals applied the inoculation, it was 5,63 pH in other animals. It was observed that total UYA with the bacterium inoculation tended to change in terms of grain feed (P<0,07). It increased with the effect of total VFA inoculation in barley based diet, but it was more stabilized in wheat based diet. Bacterium inoculation increased the ratio of propionic acid (18,33%-21,38%) but it caused to decrease the butyric acid, and asetic/propionic acid. During the rapid adaptation, the concentration of lactic acid in the rumen liquid increased depending upon grain level (P<0,0001). On the other hand bacterium inoculation did not have an effect on concentration of lactic acid. M. elsdenii inoculation did not affect ruminal ammonia concentration. In the group that did not apply inoculation, the level of ruminal ammonia concentration was higher than the others applied inoculation. M. elsdenii inoculation did not changed protozoa count in barley-based diet whereas it decreased in wheat-based diet. In the period of SARA, it was observed that the level of blood glucose, lactate and hematocrit increased greatly after inoculation (P<0,0001). When it is generally evaluated, it is seen that M. elsdenii inoculation has not a positive impact on rumen parameters. Therefore, to reveal the full impact of the inoculation with different strains, feedstuffs and animal groups, further research is required.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Subakut asidozis, Megasphaera elsdenii, Rumen fermentasyon, İn vivo, İn vitro, Subacute acidosis, Rumen fermentation

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Alataş, M. S. (2013). İn vivo ve in vitro şartlarda oluşturulan subakut asidozis durumunda megasphaera elsdenii inokulasyonunun rumen parametreleri üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.