Okulöncesi eğitimde kalitenin geliştirilmesine ilişkin idareci, öğretmen ve veli görüşleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-10-28

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmada, Konya ve Isparta il merkezinde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan idareci ve öğretmenler ile velilerin eğitim ortamlarının ?fiziksel mekân?, ?rutin kişisel bakım?, ?dil ve akıl etme?, ?aktiviteler?, ?etkileşim?, ?aile ve personel? ile ?yönetici, öğretmen nitelikleri? boyutlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada görüşme formu uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Konya ve Isparta il merkezinde 6 yaş grubuna hizmet veren 3'ü MEB' e bağlı ilköğretim okulu bünyesindeki anasınıfı, 5 bağımsız anaokulu, 1 özel ilköğretim okulu bünyesindeki anasınıfı ve 1 üniversiteye bağlı uygulama anaokulu olmak üzere 10 okul öncesi eğitim kurumunun eğitim ortamı ile bu eğitim ortamlarından sorumlu öğretmenler (10 kişi) , yöneticiler (10 kişi) ve çocukları ile bu kurumlarda eğitim alan veliler (10 kişi) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formları ve öğretmen, yönetici ve veliye ait kişisel bilgi formları kullanılmıştır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden "aşırı ve aykırı" durum örneklemesi yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda binalar her çocuk için 10 m² alan düşecek genişlikte, farklı aktivitelerin yapılabileceği eğitim sınıflarının yer aldığı tek katlı müstakil binalar olmalıdır. Sağlık ve güvenlik önlemleri daha bina yapım aşamasındayken planlanmalı ve bu kurumu kullanacak kişilerin görüşleri alınmalıdır. Anaokullarında çalışacak kişiler sertifikalı ve eğitimli kişiler olmalıdır. Anaokullarında ek aktivitelere yer verilmeli bunun için alan mezunu ve çocuk gelişimi eğitimi almış farklı branşlar da öğretmenler görevlendirilmelidir. Eğitimde birlik ve fırsat eşitliği sağlamak için devlet tarafından ücretsiz kaynak kitaplar dağıtılmalıdır. Okulöncesi eğitim kurumlarında aile eğitimi çalışmalarına ağırlık verilmeli ve eğitimin içeriği hakkında ailelere bilgiler verilmelidir. Okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapan idareciler daha önceden öğretmenlik yapmış, çocuk gelişimi mezunu, kıdem sahibi ve orta yaşta kişiler olmalıdır. Anaokullarında görev yapan öğretmenler çocuk gelişimi mezunu, alanı ile ilgili gelişmeleri sürekli takip eden, genç ve enerjik kişiler olmalıdır. Bu sonuçlar doğrultusunda Okul öncesi eğitim ortamlarının niteliğine ilişkin standart göstergeler oluşturulmalı ve bütün okul öncesi eğitim kurumlarının en üst düzeyde niteliğe sahip olması yönünde düzenlemeler yapılmalıdır. Okul öncesi eğitim kurumlarının niteliğinin artırılması için, kamu ve özel kurumların ve kuruluşların desteği alınmalıdır. Eğitim ortamları ve personel olanakları iyileştirilmeli ve çalışanlara alanlarına uygun hizmet içi eğitim seminerleri verilmelidir. Okulöncesi eğitim kurumlarına Çocuk Gelişimi mezunu idareci ve öğretmenler atanmalıdır. Bu kişiler Çocuk Gelişlimi alanından mezun olmuş kişiler tarafından denetlenmelidir. Ayrıca aynı çalışma daha geniş örneklem grubu ile farklı illerde yapılabilir. Bu çalışmada ele alınan 7 alt boyut ayrı birer çalışma olarak ele alınıp daha detaylı sonuçlar elde edilebilinir.
In this research, education environment of administrators, teachers and guardians which are in the city centers of Konya and Isparta pre-school education institutions ?classroom area?, ?routine personal care?, ?language and devise?, ?activities?, ?interaction?, ?family and staff? and ?administrator, teacher characteristics? opinions of related to dimensions determine is intended. In this research, interview form is applied.Research sampling includes 3 nursery classrooms which are within public primary schools connected with MEB, 5 independent nursery school, 1 nursery classroom which is within 1 private primary school and 1 nursery school which is connected with university totally 10 pre-school institutions which are server to the 6 age group in the city centers of Konya and Isparta, education environment of the institution, teachers which are responsible from these education environments (10 people), administrators (10 people) and their children and guardians who received training from these institutions (10 people). In this research interview forms and teacher and guardians personal information forms are used which were prepaid by researher as data collection instrument. Participants of sampling methods for "excessive and contrary to the" situation was selected using a sampling method. At the end of interviews buildings must be wide as 10 M2 for every child, and they must be one floor independent buildings which have education classes in where can be different acitivities. Health and security precautions must be planned while buildings have been building and opinions of people who will use this institution. People who will work at pre-schools must be certificated and good educated. To additional activities must be placed in pre-schools and for this field graduated and child development graduated teachers must be nominated. To provide equity and opportunity at education free source boks must be disrtibuted by goverment. At the pre-school education institutions focused on family education studies and families must be informed about education contents. Administrators who are serving at pre-school institutions must be teachers who trainee before, child development graduated, has priority and middle age people. Teachers who are serving at pre-school institutions must be child development graduated, development follower with their fields, young and energetic people. On the way of these results; standart indicators must be formed which are related pre-school education environment characteristics and some arrangements must be done to have top level characteristics all pre-school education institutions. To improve characteristics of pre-school education institutions, supports of public and private institutions must be taken. Education environments and personel facilities must be improved and in service training seminars must be given to workers which related with their fields. Child Development graduated administrators and teachers must be nominated to the pre-school education institutions. These people must be supervised by the Child Development graduated people. Furthermore same study can be done with a wide sampling in different cities. 7 sub dimensions which handled in this study can be evaluate and more detailed results can be handled.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Okul öncesi eğitim, Preschool education, Okul öncesi öğretmenler, Preschool teachers, Eğitim kalitesi, Education quality, Kalite geliştirme, Quality improvement, Okul yöneticileri, School administrators

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ünüvar, Ü. A. (2011). Okulöncesi eğitimde kalitenin geliştirilmesine ilişkin idareci, öğretmen ve veli görüşleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.