Söğüt Yayla-Gölboğazı Yayla-Meydancık Yayla (Hadim-Konya) dolayındaki geç devoniyen yaşlı Gölboğazı dolomitlerinin sedimantolojik ve jeokimyasal incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-08-22

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı Konya güneybatısındaki Hadim ilçesinin çevresinde yer alan Gölboğazı formasyonuna ait dolomitlerin (Geç Devoniyen) petrografik ve kimyasal bakımdan sedimanter özelliklerinin belirlenmesine yöneliktir. Orta Toroslarda bulunan Geç Devoniyen birimleri, masif kireçtaşı, kireçtaşlarıyla ara tabakalanmalı ince ve kalın tabakalı dolomitlerden ibaret olarak tanımlanmıştır. Dolomit tipleri: (1) mimik replaseli dolomikrit, (2) mikritik matriks içersinde saçınımlı özşekilli dolomitler, (3) çatlak ve boşluk dolgusu dolomit (zonlu dolomit ve saddle dolomit), (4) breşik dolomit ve (5) polimodal dolomit şeklindedir. Gölboğazı formasyonu Sr içeriği (erken dolomitler 74-184 ppm ve geç dolomitler 78-105 ppm) karışım zonu dolomitlerinin Sr değerleri ile tutarlıdır. Gölboğazı formasyonu Na içeriği (erken dolomitler 148-593 ppm ve geç dolomitler 297-519 ppm) de karışım zonu dolomitlerinin Na içeriği ile tutarlıdır. Erken diyajenetik dolomitler -1,95 ile -3,46 PDB ?O18 ve -1,33 ile +1,33 PDB ?C13 değerlerini sergilerken, geç diyajenetik dolomitler -3.96 ile -9.44 PDB ?O18 ve -1.58 ile +2,52 PDB ?C13 değerlerini sergilemektedir. Gölboğazı dolomit örneklerinde NTE'ce fakirleşme mevcuttur, fakat orijinal kireçtaşlarına göre zenginleşme gösterirler. Ayrıca dolomit örnekleri negatif Ce anomalisi sergilerler. Sonuç olarak, Gölboğazı formasyonu dolomitleri sığ denizel ortamda sığ gömülmeli erken diyajenetik ve orta-derin gömülme ortamında geç diyajenetik olarak oluşmuştur.
The objective of this study is to determine the sedimentary properties of dolomites (Late Devonian) in terms of petrography and geochemistry, which belong to the Golbogazi formation existing at the surroundings of Hadim District at the south of Konya City. Late Devonian units, locating Central Taurus composed of thick dolomite with massive limestones layers and thinner dolomite layers with intercalated limestone are described. Various dolomite types include: Type I) dolomite formed as dolomicrite as mimic replacement, Type II) the planar-e texture dolomites are scattered in a micritic matrix, Type III) fracture and void filling dolomite (zoned dolomite, overgrowth and saddle), Type IV) brecciated dolomite, and V) polymodal dolomite. The Sr content in the Golbogazı formation (184 to 74 ppm in the early dolomites, and 105 to 78 ppm in the late dolomites, respectively) is compatible with the Sr concentration mixing-zone dolomites. The Na content in the Golbogazı formation (593 to 148 ppm in the early dolomites, and 519 to 297 ppm in the late dolomites, respectively) is compatible with the Na concentration mixing-zone dolomites. The investigated dolomites exhibit -1.95 to -3.46 PDB in ?O18 values relative to their ?C13 values (1.33 to -1.33 PDB) in the early diagenetic dolomites. The late diagenetic dolomites display -3.96 to -9.44 PDB in ? O18 values relative to their ?C13 values (2.52 to -1.58 PDB). The Golbogazi formation dolomite samples present NTE depleted, but they show enrichment according to host limestones. Moreover, negative Ce anomaly was observed in the dolomite samples. As a result, the Golbogazi formation dolomites have been formed as early diagenetic at the shallow marine environment with shallow burial, and as the late diagenetic at the medium-deep burial depths.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dolomit, Hadim, İzotop, Jeokimya, Dolomite, Geochemistry, Hadim, Isotope, Konya

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Biçer, E. (2011). Söğüt Yayla-Gölboğazı Yayla-Meydancık Yayla (Hadim-Konya) dolayındaki geç devoniyen yaşlı Gölboğazı dolomitlerinin sedimantolojik ve jeokimyasal incelenmesi.Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.