Otel işletmelerinde tükenmişlik sendromu: Konya ili örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-12-26

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu arastırmanın amacı, Konya ili’nde faaliyette bulunan 4 ve 5 yıldızlı otellerin çalısanlarının tükenmislik düzeylerini belirlemek ve otel çalısanlarının tükenmislik alt boyutları puan ortalamalarının çesitli demografik özelliklere göre farklılasıp farklılasmadıgını tespit etmektir. Bu amaç dogrultusunda, 8 otel isletmesinde, Maslach Tükenmislik Ölçegi ve kisisel bilgi formundan olusan anket uygulaması gerçeklestirilmistir. Bu uygulama sonucunda elde edilen bilgiler, SPSS 16.0 programı kullanılarak analiz edilmistir. Analizler sırasında güvenilirlik analizi, bagımsız örneklem t testleri ve tek yönlü varyans analizleri gerçeklestirilmistir. Arastırma sonuçlarına göre; otel çalısanlarının duygusal tükenme düzeylerinin orta, duyarsızlasma düzeylerinin düsük ve kisisel basarım düzeylerinin yüksek oldugu görülmüstür. Bu durumda otel çalısanlarının genel tükenmisliklerinin düsük düzeyde oldugu söylenebilir. Ayrıca otel çalısanlarının demografik ve çesitli özelliklerine göre tükenmislik alt boyutları puan ortalamaları; medeni durum, yas, çalısılan departman, isletmede bulunulan pozisyon, haftada çalısılan gün sayısı, günlük çalısma saati, aylık kazanç, turizmde bulunulan süre ve is degistirme istegi degiskenlerinde istatistiki açıdan anlamlı farklılasma gözlenmistir.
The aim of this study is to find out the level of burnout of employees who work at the 4- and 5-star hotels in Konya, and to whether hotel employees’ mean scores’ of burnout sub-dimensions vary according to their demographic characteristics. And for this aim, a survey that consists of Maslach Burnout Inventory and personal information form is applied in 8 hotel enterprises. Data that are obtained from surveys are analyzed by using SPSS 16.0. During the analyses, reliability analysis, independent sample t- tests and one- way ANOVA tests are performed. The findings of the study indicated that hotel employees’ level of emotional exhaustion is medium, level of depersonalization is low, and, level of personal accomplishment is high. In this respect it can be argued that hotel employees’ general level of burnout is low. Also, a statistically meaningful variation is observed between hotel employees’ average scores of burnout sub-dimensions according to demographic and variety of features; are differed statistically in the variables such as marital status, age, departments which are worked in, the position in the business, the number of working days per week, daily working hours, monthly income, the time in tourism and the request for the changing job.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Oteller, Hotels, Tükenmişlik sendromu, Burnout syndrome, Konaklama işletmeleri, Occommodation enterprises, Otel işletmeciliği, Hotel management, Otel personeli, Hotel personel, Konya

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Saçlı, Ç. (2011). Otel işletmelerinde tükenmişlik sendromu: Konya ili örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.