Duygusal Zeka Mizah Tarzı ve Yaşam Doyumu: Üniversite Öğretim Elemanları Üzerine Bir Araştırma

Küçük Resim Yok

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı üniversite öğretim elemanlarının duygusal zekâ yetenekleri, mizah tarzları ve yaşam doyumlarının akademik unvan değişkeni açısından anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını, duygusal zekâ yeteneklerinin, mizah tarzları ve yaşam doyumlarını yordayıp yordamadığını belirlemektir. Araştırma verileri Bar-On EQ Anketi, Mizah Tarzları Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmanın grubu Çukurova Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinin farklı fakültelerinde çalışmakta olan 134 kadın ve 228 erkek olmak üzere toplam 362 öğretim elemanından oluşmaktadır. Verilerin istatistiksel analizinde tek yönlü varyans analizi, tukey testi, Kruskal Wallis H-Testi, Mann-Whitney-U testi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Bu araştırmada öğretim elamanlarının duygusal zekanın kişisel beceriler, kişilerarası beceriler, uyum ve stresle başa çıkma alt boyutlarında anlamlı düzeyde farklılaşma gözlenirken genel ruh durumu boyutunda ise farklılaşmanın olmadığı gözlenmiştir. Öğretim elemanlarının mizah tarzlarının akademik unvana göre sadece saldırgan mizah tarzında farklılaştığı gözlenmiş, araştırma görevlilerinin saldırgan mizah tarzı puan ortalamaları öğretim görevlisi, yardımcı doçent, doçent ve profesörlerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Yaşam doyumunun akademik unvana göre profesörlerin yaşam doyumları araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, yardımcı doçent ve doçent unvanına sahip öğretim elemanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Öğretim elemanlarının duygusal zeka yeteneklerinin mizah tarzlarını ve yaşam doyumlarını anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür.
The aim of this research was to examine if the academicians’ emotional intelligence ability predicts their humor styles and life satisfaction and if academicians’ emotional intelligence ability, humor style and life satisfaction differs with regards to academic degree variable in significant levels. For data collection, Bar-On EQ Inventory, Humor Style Scale, Life Satisfaction Scale and Personal Information Form were used. The participants were 362 academicians from different faculties of Cukurova and Selcuk University, 134 female and 228 male. For statistical analysis, one-way Anova, Tukey test, Kruskal Wallis H-Test, Mann-Whitney-U test and multiple regression analysis were used. Whereas academicians’ emotional intelligence ability was investigated with regards to their academic degree, significant difference was seen in interpersonal relation skills, adaptation and coping with stress subscales and there was not any significant difference in personal skills and general psychological situation subscales. When academicians’ humor styles were investigated with regards to their academic degree, aggressive humor style grades of research assistants were higher than lecturers, assistant professors, associate professors and professors in significant level. When academicians’ life satisfaction were investigated with regards to their academic degree, professors’ life satisfaction levels were higher than research assistants’, lecturers’, assistant professors’ and associate professors’ in significant level. It was seen that the academicians’ emotional intelligence ability explains and predicts their humor styles and life satisfaction in significant level.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

3

Sayı

30

Künye