Kronik Obstrüktif akciğer hastalığı ve astım yorgunluk ölçeği’nin geçerlilik ve güvenirliği

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve Astım Yorgunluk Ölçeği’nin (COPD and Asthma Fatigue Scale) KOAH ve astımlı bireylerde geçerlilik ve güvenirliğini değerlendirmektir. Yöntem: Metodolojik bir çalışmadır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve astım tanısı alan, hastalık açısından stabil dönemde olan, 18 yaşından büyük, rastgele örneklem yöntemiyle seçilen 200 hastaya ölçek uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde bağımlı gruplarda t testi, Pearson korelasyon ve faktör analizleri kullanılmıştır. Çalışmada etik kurul onayı ile bireylerden yazılı bilgilendirilmiş izin formu alınmıştır. Bulgular: Ölçeğin dil geçerliliğinde çeviri-geri çeviri yapıldı ve uzman görüşlerinin uyumlu olduğu saptandı. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Astım Yorgunluk Ölçeği’nin Türkçe sürümünün iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0.926’dır. Açıklayıcı faktör analizine göre toplam varyansın %71.3’ü açıklanmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin model uyum indeksleri olması gereken sınır aralığında bulundu. Ölçeğin test-tekrar test güvenirliğinde birinci ve ikinci ölçüm arasında fark olmadığı belirlendi (p0.05). Sonuç: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Astım Yorgunluk Ölçeği’nin KOAH ve astımı olan bireylerin yorgunluk durumunu değerlendirmede Türkçe için güvenilir olduğu belirlendi. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve astımı olan bireylerin yorgunluk durumunu belirlemek ve hemşirelik girişimlerini buna göre planlamak için bu ölçeğin kullanılması önerilmektedir.
Objective: The aim of the study was to evaluate validity and reliability of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and Asthma Fatigue Scale for the Turkish patients with COPD and asthma. Method: It is a methodological study. The scale was administered to 200 patients with COPD and asthma in a stable period for disease who were older than 18 years and selected by random sampling procedure. The data were analyzed using depended t test, Pearson’s correlation and factor analyses. Written informed consent forms were obtained from the patients after approval of the ethics committee. Results: Forward-backward translation method was used for the linguistic validity of the scale and it was found that the expert opinions were consistent with each other. The internal consistency coefficient for the Turkish version of COPD and Asthma Fatigue Scale was 0.926. According to the explanatory factor analysis, 71.3% of total variance was explained. In the confirmatory factor analysis, fit indices of the scale were found to be in acceptable range. In test-retest reliability of the scale, it was determined that there was no difference between the first and second evaluations (p>0.05). Conclusion: Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Asthma Fatigue Scale in Turkish was determined to be reliable to assess fatigue status of patients with COPD and asthma. It is suggested to use COPD and Asthma Fatigue Scale to determine fatigue status of patients with COPD and asthma and plan nursing interventions accordingly.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hemşirelik

Kaynak

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

15

Sayı

1

Künye