Doğu Karadeniz bölgesinde şap aşısı uygulanan büyükbaş ruminantların serumlarındaki antikor miktarlarının likit faz bloking ELISA ve solid faz kompetitif ELISA ile belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, yağ adjuvantlı bivalan aşı (O1 Manisa, A22 Irak şap virusu suşlarını içeren) ile aşılan sığırlarda üretilen antikor miktarlarını belirmek için likit faz bloking ELISA (LPB) ve solid faz kompetitif ELISA (SPC) kullanıldı. Aşılanmış sığırlar yaş (0-11 ay, 12-35 ay, 36 ay ve üstü) ve cinsiyete (dişi-erkek) göre sınıflandırıldı. Aşılamadan 3 hafta sonra tesadüfî olarak 210 adet kan serumu toplandı. Serumlar, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki 71 adet farklı işletmeden elde edildi. 210 serumun 144 (% 68,5)'ünde serotip O, 167 (% 79,5)'sinde serotip A antikoru belirlendi. Serotip O'ya karşı 121 (% 57,6), serotip A'ya karşı 152 (% 72,3) hayvanda koruyucu düzeyde antikor tespit edildi. Serotip O'ya karşı koruyucu antikor düzeyi, yaş gruplarında (0-11 ay, 12-35 ay, 36 ay ve üstü) sırasıyla % 34,2, % 71,4 ve % 72,8 idi. Serotip A'ya karşı koruyucu antikor düzeyi, yaş gruplarında sırasıyla % 58,5, % 82,8 ve % 77,1 idi. 105 dişi serumun, serotip O'ya karşı 69 (% 65,7), serotip A'ya karşı 83 (% 79)'ünde koruyucu düzeyde antikor tespit edildi. 105 erkek serumun, serotip O'ya karşı 52 (% 49,5), serotip A'ya karşı 69 (% 65,7)'unda koruyucu düzeyde antikor tespit edildi. Erkek ve dişi hayvanlar arasındaki bu fark istatistiksel olarak önemli idi. (P < 0.01) Sonuçlar, aşılama sayısı ile orantılı olarak antikor düzeyinin arttığını ve dişi hayvanların erkek hayvanlardan daha yüksek antikor seviyelerine sahip olduklarını ve O serotipi antikor düzeyinin, A serotipine göre daha kısa sürede azaldığını göstermektedir.
In this study liquid-phase blocking ELISA (LPB ELISA) and solid-phase competition ELISA (SPC ELISA) were used to measure antibodies produced in cattle vaccinated with oil-adjuvanted bivalent vaccine (containing O1 Manisa, A22 Irak FMDV strains). Vaccinated cattle were classified into six groups according to the age (0-11 months, 12-35 months, and older than 35 months) and sex (male-famale). 210 blood serum samples were randomly collected 3 weeks after vaccination. They belonged to 71 different farms located in East Black Sea Region. Serotype O antibody was detected in 144 (68,5%) and serotype A antibody in 167 (79,5%) of 210 sera. Antibodies above protection level against serotype O were detected in 121 (57,6%) animals and against serotype A in 152 (72,3%) animals. Levels of protected antibody against serotype O in each age group (0-11 months, 12-35 months, and older than 35 months) were 34,2%, 71,4% and 72,8% respectively. Levels of protected antibody against serotype A in each age group were 58,5%, 82,8% and 77,1% respectively. Protective level of antibody against to serotype O was detected in 69 (65,7%) and serotype A antibody in 83 (79%) of 105 female sera. Protective level of antibody against to serotype O antibody was detected in 52 (49,5%) and serotype A antibody in 69 (65,7%) of 105 male sera. This difference between female and male animals was statistically important (P < 0.01) Results showed that antibody levels proportionaly increased with number of vaccination and female animals have higher antibody levels than male animals, and levels of antibodies against serotype O decrease in a short time than serotype A.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Şap hastalığı, Sığır, Antikor, LPB ELISA, SPC ELISA, Foot and mouth disease, Cattle, Antibody

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Şevik, M. (2011). Doğu Karadeniz bölgesinde şap aşısı uygulanan büyükbaş ruminantların serumlarındaki antikor miktarlarının likit faz bloking ELISA ve solid faz kompetitif ELISA ile belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.