Doğum sonrası altı aylık dönemde postpartum depresyon sıklığının bebeklerin beslenme ve büyümesi ile ilişkisinin longitudinal incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma PPD'nin kadınlarda doğum sonrası ilk 48 saatte, 1. ayda, 3. ayda, 6. ayda postpartum depresyon semptomatolojisi sıklığını tespit ederek, PPD'nin risk etmenlerini, PPD'nin bebek beslenmesi ve büyümesine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Araştırmanın örneklemini Karamanoğlu Mehmet Bey Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde miadında canlı doğum yapan, bebeği yanında olan, sağlıklı bebek sahibi olan (Apgar 9-10), araştırmayı kabul eden 157 anne oluşturdu. Veri toplamak için Anne Tanıtım Formu, Edinburg Doğum Sonu Depresyon Ölçeği, Bebek Değerlendirme Formu ve LATCH kullanıldı. Çalışmaya alınan annelere araştırma hakkında bilgi verildikten sonra yazılı onayları alındı. Veriler, doğum sonrası ilk 48 saatte hastaneden taburcu olmadan önce, 1. ayın bitiminde, 3. ayın bitiminde ve 6. ayın bitiminde hastaneye randevuya çağrılarak, gelemeyen kadınlar evlerinde ziyaret edilerek, yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. EDDÖ puanları, kesme puanı 13 ve üzeri alınarak değerlendirildi. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma, Cochran's Q, Friedman, Bonferroni düzeltmeli Wilcoxon, Chi-square, Student-t Testleri, Lojistik Regresyon Analizi kullanıldı. Çalışmamız sonucunda EDDÖ'ye göre PPD semptomatalojisi sıklığı DS ilk 48 saat ve DS 6. ay arasında %43,3 (n=68); DS 1. ay ve DS 6. ay arasında %35,0 olarak saptandı. EDDÖ puanı 13 puan ve üzerinde olan bu 68 vakanın %50,0 (n=34) DS ilk 48 saatte, %22,05'i (n=15) DS 1. ayda, %13,23'ü (n=9) DS 3. ayda, %14,70'i (n=10) DS 6. ayda yeni vaka olarak belirlendi. İlk 48 saatte PPD semptomatolojisi görülen kadınların %61,8'inin daha sonraki izlemlerde tekrar PPD semptomatolojisi görüldüğü tespit edildi. Kadınların DS ilk 48 saatte %21,7'sinde, DS 1. ayda %17,2'sinde, DS 3. ayda %15,3'ünde, DS 6. ayda % 22,3'ünde EDDÖ puanlarının 13 puan ve üzerinde olduğu bulundu. PPD semptomatolojisi sıklığı, eşi ile ilişkisini kötü olarak nitelendiren kadınlarda (p=0,043), daha önce psikiyatrik sorun yaşayan kadınlarda (p=0,005) Lojistik Regresyon Analizinde istatistiksel olarak anlamlı ölçüde fazla bulundu. PPD'nin bebeklerin antropometrik ölçümlerine istatistiksel olarak anlamlı etkisi bulunmamakta idi. DS 1. ayda kadınların LATCH puanları 10 puan olanlar, 9 puan ve altında olanlardan daha sık PPD semptomatolojisi gösterdiği saptanmıştır (p=0,049). Bebeğin beslenme özelliklerinin PPD semptomatolojisi sıklığına istatistiksel olarak anlamlı etkisi bulunmadı. Araştırma sonucunda eşi ile ilişkisini kötü olarak nitelendiren ve daha önce psikiyatrik hastalık öyküsü olan kadınların PPD semptomatolojisi açısından risk grubunda yer aldıkları görülmüştür. Bu doğrultuda postpartum dönemde kadınların risk faktörleri, PPD belirti, bulguları açısından değerlendirilmesi; sağlık profesyonelleri tarafından gerekli izlem ve danışmanlığın yapılması önerilmiştir.
The aim of the present study was to examine levels of postpartum depression symptomatology on postpartum first 48 hours, 1, 3 and 6th months; risk factors affecting postpartum depression; postpartum depression?s affects on infant nutrition and infant growth. The sample of this study constitutes 157 mothers who gave alive birth on term in Karamanoğlu Mehmet Bey maternity and children hospital, whose baby was with her, who had healty baby (Apgar 9-10) and who agreed to participate to this study. Mother İntroduction Form, Edinburgh Postnatal Depression Scale, Baby Assesment and LATCH were used for collecting data. It was received a written approval from mothers participating after giving information about the search to the mothers who took part in the study. Data collecting forms were filled in postpartum first 48 hours before mothers discharged, postpartum 1, 3 and 6th months end by calling to the hospital or women who couldn?t come to hospital by visiting in their home; via face to face interviews. The cut-off point of EPDS was taken as 13 and over. Number and percentage, mean and standard deviation and also Cochran?s Q, Friedman, Bonferroni adjusted Wilcoxon, Chi-square, Student-t Tests, Logistic Regression Analysis were used to analyze the data. According to our study?s results from first 48 hours to 6th month after delivery %43,3 (n=68) women, from 1st month to 6th month after delivery %35,0 women were found to have PPD symptomatology according to EPDS. Considering the onset of PPD symptomatology %50,0 (n=34), %22,05 (n=15), %13,23 (n=9) and %14,70 (n=10) new cases of the total 68 cases of postpartum depression symptomatology. %61,8 women who were found to have PPD symptomatology at first 48 hours after delivery, were found to have PPD symptomatology at other controls. %21,7 women were found to have over score EPDS at the first 48 hours after delivery, %17,2, %15,3 and %22,3 at the end of the first, third and sixth month, pespectively. It was determined that according to qualifing relationship with her husband badly (p=0,043), expressing depression story in the previous (p=0,005), difference between PPD symptomatology was statistically significant by using Logistic Regression Analysis. There wasn?t statistically significant effect of PPD on infants?s anthropometric measurements. Whose LATCH score was 10 were found to have more frequency PPD symptomatology at first month after delivery than whose LATCH score was <9 (p=0,049). It was determined that baby?s nutrition features weren?t significant effect on PPD symptomatology. According to the research?s results, it was seen that women who qualify relationship with her husband badly and have previous depression story, have risk for PPD symptomatology. In this direction it was proposed to make evaluation in women about risk factors, PPD symptoms, signs in postpartum period; to perform necessary follow-up and to counsel by health professionals.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Depresyon, Depression, Hemşirelik, Nursing, Postpartum dönem, Postpartum period

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ulusoy, M. N. (2010). A longitudinal study of the relationship between the frequency of postpartum depression in the postpartum 6-month period and nutrition and growth on the infants. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.