Tıp fakültesi kız öğrencilerinde kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve hepatit B seroprevalansı

dc.contributor.authorKutlu, Ruhuşen
dc.contributor.authorÇivi, Selma
dc.contributor.authorAslan, Raziye
dc.date.accessioned2020-03-26T18:07:29Z
dc.date.available2020-03-26T18:07:29Z
dc.date.issued2011
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractAMAÇ: Kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve viral hepatitler dünyada hala önemli bir sağlık sorunudur. Mesleki nedenlerle enfeksiyonun sağlık çalışanlarına bulaşma riski daha yüksektir. Bu çalışmanın amacı Tıp Fakültesi kız öğrencilerinde kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve hepatit B seroprevalansını araştırmak ve aşı gereksinimi olanlara aşı yapmaktır. YÖNTEM: Bu tanımlayıcı çalışma Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi kız öğrencilerinde yapıldı. Çalışmaya alınan 351 vakanın yaşı, sosyodemografik özellikleri hazırlanan formlara kaydedildi. Çalışmaya katılanların serum örneklerinde kızamık, kızamıkçık, kabakulak spesifik IgG, HBs Ag ve anti HBs düzeylerine bakıldı. İstatistiksel analizler SPSS 13,0 bilgisayar programı ile yapıldı. BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,5 (min16, max29) yaş idi. Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak spesifik Ig G seropozitifliği sırasıyla %91,6, %97,2, %93,5 bulundu. Öğrencilerde HBsAg pozitifliği %0,7 (n2) olup, %42,4’ünde (n149) antiHBs negatif idi. Kız öğrencilerde kızamık, kızamıkçık ve kabakulak spesifik Ig G seropozitifliği yüksekti. Altmış iki kız öğrencinin (%17,7) kızamık kızamıkçık kabakulak (KKK) aşısına ihtiyacı vardı. AntiHBs negatif olan 149 öğrencinin hepatit B aşısına gereksinimi vardı. SONUÇ: Kızamık, kızamıkçık, kabakulağı eradike etmek için Sağlık Bakanlığı’nın ulusal aşılama programına almış olduğu KKK aşısının hızlı bir şekilde tüm ülkeye uygulanması sağlanmalı ve yeni program 2005 yılından önce doğan çocukları da kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.en_US
dc.description.abstractAIM: Measles, rubella, mumps and viral hepatitis is still a considerable health problem around the world. The risk of contamination of health care workers is higher related to occupational causes. The aim of the study was to research the measles, rubella, mumps and hepatitis B seroprevalence among the female students of Medical Faculty and to apply the vaccines whom need the vaccination. METHOD: This descriptive study was conducted among female students attending Meram Medical Faculty of Selçuk University. Age and sociodemographic characteristics of 351 female students who participated in the study were recorded on the prepared forms. Serum specific IgG levels for measles, rubella, mumps, HBsAg and anti HBs levels were measured in the serum patterns of the participants. Statistical analyses were perfor¬med using SPSS version 13.0. RESULTS: The mean age of the students was 20.5 years (min16.0, max29.0). Measles, rubella, and mumps seropositivity were 91.6%, 97.2% and 93.5% respectively. Of the students, 0.7% (n2) had HBs Ag seropositivity, 42.4% (n149) had antiHBs seronegativity. The rates of the measles, rubella, and mumps seropositivity were very high among the female students. Sixty two female students (17.7%) required the measles mumps rubella vaccine (MMR). One hundred forty nine female students who have antiHBs seronegativity needed hepatitis B vaccination. CONCLUSION: In order to eradicate measles, mumps, rubella it is necessary that use of MMR vaccine should be expanded nationwide rapidly by the Ministry of Health; the regulation should be revised to include the children born before 2005.en_US
dc.identifier.endpage556en_US
dc.identifier.issn1303-734Xen_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage549en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJM09EWTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/25926
dc.identifier.volume10en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTSK Koruyucu Hekimlik Bültenien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleTıp fakültesi kız öğrencilerinde kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve hepatit B seroprevalansıen_US
dc.title.alternativeMeasles, rubella, mumps and hepatitis b seroprevalence among the female medical studentsen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar