Diyaliz hastalarının acil servise başvuru paterni ve klinik sonuçlarının değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: KBY nedeniyle diyalize giren hastalar birçok şikayetle acil şartlarda kliniklere başvurabilirler. Bu çalışmamızda hastanemizin acil servisine başvuran herhangi bir diyaliz programına devam eden kronik böbrek yetmezlikli hasta dosyalarının retrospektif olarak taranarak; demografik ve klinik bilgiler ile beraber en sık konulan tanılarla tercih edilen tedavilere dikkat çekilmesi amaçlandı. Gereç ve yöntem: 30.10.2005-01.09.2010 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Servis Departmanı'na başvuran KBY tanılı 683 hasta dosyası tarandı. Bunlardan kriterlerimize uygun olan, 189'u HD, 35'i PD yapmakta olan 224 hasta çalışmaya dâhil edildi. Dosyalardan hastaların demografik bilgileri, klinik özgeçmiş bilgileri, acil servise başvuru şikayetleri, başvuru anındaki laboratuar bulguları, hasta adına istenen klinik konsültasyonlarının isimleri, aldıkları tanılar, verilen tedaviler ve klinik sonuç ile ilgili bilgiler analiz edildi. Bulgular: 224 hastanın 69'u acil servise birden fazla kez başvurmuştu. HD grubunda en sık başvuru şikayeti nefes darlığı iken PD hasta grubunda karın ağrısı idi. Hastaların komorbidite oranları karşılaştırıldı. PD grubunda yalnızca DM daha sık bulundu (%37,1). Acil gözlemde kalış süresi 1-5 gün, acil yoğunda kalış süresi 1-7 gün, devredildikleri klinikte yatış süresi HD hastalarında ortalama 5 gün, PD hastalarında ise 7 gün idi. Tüm hastaların %14,3'ü klinik takiplerinin sonunda hayatını kaybetmişti. Ölen hastaların 17'si enfektif nedenlerle, 4 hasta kardiyak nedenlerle, 4 hasta serebrovasküler hastalık nedeniyle ölmüştü. Başvuran hastaların %29,5'i aynı gün HD'e alınmış. Tüm hasta grubunda en sık istenen konsültasyon dahiliye, ikincisi ise kardiyoloji idi. Mortalite ilişkili faktörlere bakıldığında anemnezinde serebrovasküler hastalık öyküsünün olması, acil serviste antibiyotik kullanımının olması ve hastalarda ventilatör kullanılması mortalite ile istatistiki olarak anlamlı bulundu. Sonuç: Rutin diyalize giren hastaların acil servise başvuru şikayet paterni oldukça geniştir. Konulan tanılar ışığında çoğu hasta klinik takip ve tedavi için değişik servislere devredilirken bir kısım hasta da yapılan gözlem ya da medikal tedavilerinin ardından aynı gün taburcu edilmektedir. Bazı hastaların ise acil servisteki medikal tedavileri yalnızca HD tedavisinden ibarettir. Bu da diyaliz hastalarının bir kısmının ek diyaliz ihtiyacının olduğunu göstermektedir. Taramada mortalite ile diyaliz tipi ve çoğu komorbid durum arasında anlamlı farklılık yoktur.
Aim: CRF patients on dialysis may apply to emergency clinics with a lot of complaints. In this study admitted to our emergency department with chronic renal failure were enrolled in any dialysis patient files retrospectively, together with demographic and clinical information most common diagnoses was to draw attention to the preferred treatment. Materials and methods: 683 patients diagnosed with CRF who were admitted in Selcuk University Meram Medical Faculty, Emergency Department between 30.10.2005-01.09.2010. In accordance with these criteria, 189 HD, 35 PD,total 224 patients enrolled in the study are doing. The files, demographic information, clinical background information, complaints to the emergency department, initial laboratory findings, clinical consultations requested on behalf of patients' names, their diagnoses, treatments, and given information about the clinical results were analyzed. Results: 69/224 patients were admitted to the emergency room more than once. The most frequent complaint was shortness of breath in HD group,and was abdominal pain in PD group. The patients were compared with rates of comorbidity. In PD group, only DM was found more frequently (37.1%). Hospitalisation time in emergency clinic was 1-5 days, in emergency service intensive care unit 1-7 days and in the other clinics where they where further followed up hospitalisation time was about 5 days for HD patients and 7 days for PD patients. 14.3% of all patients had died at the end of clinical follow-ups. Infective causes, 17 patients who died, 4 due to cardiac patients, 4 patients had died of cerebrovascular disease. Of the patients 29.5% were HD in the same day. All the patient group, the most common internal medicine consultation, and the second was a cardiologist. Looking at the history of factors associated with a history of cerebrovascular disease,using of antibiotics and ventilator in the emergency departmant was significant with mortality. Conclusion: Routine dialysis patients entering the emergency department complaining pattern is quite broad. Clinical follow-up diagnoses and treatment, most patients placed in the light of a number of different services, ceded to the observation or medical treatment after the patient is discharged the same day. Some of the patients in the emergency department medical treatment consists of only the HD treatment. This shows that the need for dialysis in addition to a portion of dialysis patients. Most of the screening with a mortality rate of dialysis type and there is no significant difference between the comorbid condition.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Acil servis, Emergency service, Acil tedavi, Emergency treatment, Acil tıp servisleri, Emergency medical services, Böbrek hastalıkları, Kidney diseases, Böbrek yetmezliği, Kidney failure, Diyaliz, Dialysis, Diyaliz hastaları, Dialysis patients, Hastalar, Patients, Periton diyalizi, Peritoneal dialysis

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kaya, E. (2011). Diyaliz hastalarının acil servise başvuru paterni ve klinik sonuçlarının değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.