Ebeveynleri erken yaşta kalp krizi geçirenlerin çocukları ile hiperlipidemi sebebiyle takip edilenlerin çocuklarında ateroskleroz için risk faktörleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ateroskleroz, günümüzde en sık morbidite ve mortalite sebebi olan miyokard enfarktüsü, inme gibi ciddi iskemik hastalıklara yol açan bir süreci tanımlar. Klinik sonuçları erişkin dönemde görülmekle birlikte sürecin başlaması çocukluk çağına dayanmaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı, ebeveyninde erken yaşta kalp krizi ya da hiperkolesterolemi öyküsü olan çocuklarda risk faktörlerini ortaya koyarak özellikle değiştirilebilir ve erişkin yaşa taşınabilir risk faktörlerine karşı hekimlerin dikkatini çekmektir. Yöntem: SÜMTF Kardiyoloji A.D. tarafından takip edilmekte olan erken yaşta (<55 yaş) miyokardiyal enfarktüs geçiren, istirahat anjinası bulunan, kardiyovasküler bir hastalığı ortaya koyabilmek için girişimsel tanı yöntemlerine başvurulan veya hiperlipidemi ( ?240 mg/dl ) sebebiyle takipli hastaların 2 ile 18 yaşları arasındaki çocukları / torunları çalışmaya alındı. Çalışmaya, 103 çalışma ve bahsedilen risk faktörlerine sahip olmayan 103 kontrol olgu katıldı. Olguların yapısal ölçümleri kaydedildi, kan basıncı, c İMT değerleri ölçüldü, AKŞ, kolesterol, lipoprotein değerleri elde edildi ve sigara kullanımı sorgulandı. Bulgular: Çalışma grubunun %54,4'ü (n:56) erkekti ve yaş ortalaması 10,2 (±3,50 yıl) idi. Risk faktörlerine sahip olmayan, 103 olgudan oluşan kontrol grubunun ise %43,7'si (n:45) erkekti ve ortalama yaşları 10,0 (±4,04 yıl) idi. Kolesterol, çalışma ve kontrol gruplarında sırasıyla 165,60 ±50,17 mg/dl ve 148,90±34,30 mg/dl tesbit edildi (p:0,006). LDL, çalışma grubunda 102,09±43,48 mg/dl ve kontrol grubunda 93,70±30,39 mg/dl, TG, çalışma grubunda 76,60±49,20 mg/dl ve kontrol grubunda 95,00±53,43 mg/dl (p:0,011), HDL, çalışma grubunda 50,01±13,42 mg/dl ve kontrol grubunda 37,05±13,98 mg/dl (p:0,001) ve Lp(a), çalışma grubunda 25,78 mg/dl ve kontrol grubunda 24,06 mg/dl bulundu. Çalışmamızda VKİ değeri olgu grubunda 20,51±4,52 kg/m2, kontrol grubunda ise 18,39±4,64 kg/m2 bulundu. Çalışma grubunda ortalama sistolik kan basıncı 104,71±11,98 mmHg, diyastolik 67,66±12,00 mmHg bulundu, kontrol grubunda ise sırasıyla, 102,50±15,31 mmHg ve 66,11±9,57 mmHg ölçüldü AKŞ, çalışma grubunda 86,59±11,29 mg/dl ve kontrol grubunda 87,10± 10,86 mg/dl bulundu. Sigara içme oranı her iki grupta da %2,9 bulundu ve kullanan bütün olgular adölesan erkeklerdi. C İMT, çalışma grubunda 0,03582±0,0032 cm, kontrol grubunda 0,03594±0,0024 cm ölçüldü. Sonuç: Ateroskleroz süreci çocukluk çağında başlamaktadır. Bu sebeple çocuk hekimleri, polikliniğe başvuran sağlıklı çocukları risk faktörleri açısından değerlendirmeli ve gereğinde ileri araştırma yapmalıdır.
Atherosclerosis defines the period that causes serious ischemic disesases such as stroke and myocardial infarction which are the mostly seen reasons for morbidity and mortality today. Although clinic results occur in adulthood, the process begins in childhood. Aim: The purpose of this study is to indicate the risk factors in the children whose parents have had heart attackt in their early ages or hypercholesterolemia history and to attract the attention of doctors to especially changable or postponable to adulthood the risk factors. Method: The children / grandchildren, whose ages are between 2 and 18 of the patients who have had myocardial infarct in their early ages ( <55-year-old ) and stabil angina, and for whom invazive diagnosis techniques have been applied to detect a cardiovascular disease or who are followed for hyperlipidemia ( ?240 mg/dl ) by SUMMF (Selcuk University Meram Medical Faculity) Cardiology Departement. 103 study cases and 103 control cases which have not had any mentioned risk factors exist in the study. The structural measurement of the cases were recorded, blood pressure and c IMT values are measured, FBS (fasting blood sugar), cholesterol and lipoprotein values are obtained and smoking is examined. Findings: The 54,4% (n:56) of study group has consisted of boys and the age average was 10,2 (±3,50 years). On the other hand, boys have constituted 43,7% (n:45) of the control group of 103 cases which have not had any risk factors and their average age was 10,0 (±4,04 years). 165,60 ±50,17 mg/dl and 148,90±34,30 mg/dl cholesterol was found in study and control groups, respectively (p:0,006). The value of LDL was 102,09±43,48 mg/dl in study group and 93,70±30,39 mg/dl in control group; the value TG was 76,60±49,20 mg/dl in study group and 95,00±53,43 mg/dl in control group (p:0,011); the value of HDL was 50,01±13,42 mg/dl in study group and 37,05±13,98 mg/dl in control group (p:0,001); and the value of Lp(a) was 25,78 mg/dl in study group and 24,06 mg/dl in control group. In our study, the value of BMI was found 20,51±4,52 kg/m2 and 18,39±4,64 kg/m2 in study and control groups, respectively. In study group, the average value of systolic blood pressure was found 104,71±11,98 mmHg, diastolic was found 67,66±12,00 mmHg whereas in control group, the average value of systolic blood pressure and diastolic was found 102,50±15,31 mmHg and 66,11±9,57 mmHg, respectively. The value of FBS was found 86,59±11,29 mg/dl in study group and 87,10± 10,86 mg/dl in control group. The rate of smoking was found 2,9% in both groups. Moreover, all smokers were adolescent males. The value of C IMT was measured 0,03582±0,0032 cm in study group and 0,03594±0,0024 cm in control group. Conclusion: Atherosclerosis begins in childhood. Therefore, the pediatrists should evaluate the healthy children who apply the policlinic with respect to risk factors and do advanced research when necessary.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ateroskleroz, Atherosclerosis, Hiperlipidemiler, Hyperlipidemias, Kalp hastalıkları, Heart diseases

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Aslan, E. (2010). Ebeveynleri erken yaşta kalp krizi geçirenlerin çocukları ile hiperlipidemi sebebiyle takip edilenlerin çocuklarında ateroskleroz için risk faktörleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya.