Mehmet Akif ve Necip Fâzıl şiiri merkezinde edebiyat ve Düşüncede nehir metaforu

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türk Şiirinin ve düşüncesinin önemli ismi Mehmet Akif Ersoy, şiirinde nehir metaforunu kullanır. Metafor, bu kullanımda nehrin zaman içindeki akışıyla be- şeriyetin tarih içindeki seyri arasında bir teşbih aracıdır. O beşeriyeti hızla akıp giden bir nehre benzetmiştir. Bu teşbihte milletler bu nehre bağlanan ırmaklar, fertler ise ırmaklardaki katrelerdir. Nehir metaforu benzer bir şekilde Necip Fazılın şiirinde de karşımıza çıkar. İki şair metaforun bu kullanım şeklini Klasik Türk Şiiri geleneğinden tevarüs etmemişlerdir. Zira Klasik Türk Şiirinde Farsça aslı cûy kelimesiyle karşımıza çıkan nehir, daha çok âşığın sevgilisi ardından akıttığı gözyaşlarının ifadesidir. Nehir metaforu Mevlânâ, Yahya Kemal gibi diğer şairlerin şiirlerinde de yer alır. Yine Hz. Muhammed için naat kaleme alan Alman şairi Goethe, Peygamberi bir nehre benzetmiştir. Bununla birlikte metafor sade- ce şiirin konusu olmamış, daha önce felsefî düşüncede, mistik düşünce biçimlerinde ve beşerî hareketlilikleri anlamaya yönelik sosyal tahlil çabalarında birçok disiplinin kullandığı bir anlatım aracı olagelmiştir.
Mehmet Akif Ersoy, one of the leading figures of Turkish poetry and thought, used the river metaphor in his one poem. The metaphor in this context, is a means of comparison between the flow of river in time and the course of human- kind in history. He likens humankind to a fast-flowing river. In this analogy while nations are brooks which join this main river, individuals are drops of these brooks. We also meet the river metaphor in the poem of Necip Fazıl. Neither of them inherited this usage of metaphor from the tradition of Classical Turkish Poetry. For the word river, expressed in Classical Turkish poetry by the word of Persian origin jûy, in general refers to the tears shed by a lover after his beloved one. We also meet the river metaphor in the poems of Rûmî, Yahya Kemal and some other poets. Also german poet Goethe, in his praise written for Mohammed (Phub) likens prophet to a river. However this metaphor has been not only a subject of poetry only but also employed earlier by philosophical thought, mystical thought as well as by social analyses which try to understand human acts. In short, the metaphor has been used by many disciplines as a means of expression.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Edebiyat, Müzik, Sanat, Tarih

Kaynak

İSTEM

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

19

Künye