Yumurtaya verilen Aflatoksin B1'in broiler civcivlerde kas gelişimi üzerindeki etkilerinin histolojik metotlarla incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, kuluçka başlangıcında yumurtaya farklı dozlarda verilen AFB1'in, iskelet kaslarının embriyonik gelişimi üzerindeki etkileri histolojik yöntemlerle belirlenmiştir.Materyal olarak ticari bir işletmeden elde edilen Ross ırkı broiler damızlıklara ait toplam 420 adet yumurta kullanıldı. Yumurtalar aşağıdaki gruplara ayrıldı; 1) kontrol grubu, 2) 5ng AFB1/yumurta, 3) 15ng AFB1/yumurta, 4) 40 ng AFB1/yumurta grubu. İnkübasyonun hemen öncesinde, her yumurtaya 20 ?l test solüsyonu, hava kamarası yoluyla enjekte edildi, takiben optimal koşullarda (37.8°C ve %65±2 nem) kuluçka işlemine tabi tutuldu.Kuluçkanın 11, 13, 17 ve 21. günlerinde, her gruptan rasgele seçilen 5'er yumurta açılarak, embriyoların Hamburger-Hamilton Skalası'na göre gelişim evreleri belirlendi ve takiben embriyolar hassas teraziyle tartıldı. Embriyolardan bacak (muskulus fibularis longus) ve göğüs kası (muskulus sternocoracoideus pectoralis) doku örnekleri alındı. Alınan doku örnekleri, % 10'luk tamponlu (0,1 M, pH: 7,4) formol salin solüsyonunda tespit edildi ve doku örnekleri bilinen histolojik yöntemlerle parafinde bloklandı. Kesitler; normal histolojik yapının belirlenmesi amacıyla Crossman'nın üçlü boyama yöntemi ve AgNOR'ların belirlenmesi amacıyla da gümüşleme boyama yöntemi ile boyandı.Kuluçka dönemi boyunca açılan yumurtalardan elde edilen embriyoların rölatif embriyo ağırlıkları hesaplanarak, gruplar arasındaki farkların önem dereceleri belirlendi. Sonuçlar; AFB1 verilen grupların rölatif embriyo ağırlıklarının kontrol grubuna göre yumurtadaki AF derişimine bağlı olarak önemli derecede (P<0.05) düşük bulundu. Verilen AFB1'in dozundaki artışa paralel olarak, rölatif bacak kası ve göğüs kası ağırlığında da önemli derecede bir azalma olduğu tespit edildi (P<0.05).Göğüs kası ile bacak kasının enine ve boyuna kesitlerinde çekirdek alanı ile NOR alanının kontrol grubuna göre AFB1 gruplarında oldukça düştüğü, NOR sayısı ve NOR alanının çekirdek alanına oranının gruplar arasındaki farkı önemli olmadığı (p>0.05) tespit edildi.Broilerlerde, embriyonik dönemde maruz kaldıkları aflatoksin B1'in kas gelişimini olumsuz yönde etkilemesi bu hayvanların ileriki yaşamlarında iskelet ve kas sistemi hastalıklarına predispoze olabileceklerini, ayrıca önemli oranda ekonomik kayıplara sebep olabileceği sonucuna varılmıştır.
In this study, detrimental effects of aflatoxin B1 (AFB1) on the embryonic development of skeletal muscle were determined by means of histological methods.For this purpose, 420 eggs of Ross parent stocks were used. The eggs were divided into the groups as follows: 1) control, 2) 5 ng AFB1/egg group, 3) 15 ng AFB1/egg group, 4) 40 ng AFB1/egg group. Test solutions were injected via air-sac just prior to the settlement of the eggs into the incubator. Eggs were maintained under optimal conditions (37.8°C and 65±2% relative humidity,( rh)) during the whole incubation period. Eggs from each group were opened on different days of the incubation (11, 13, 17 and 21) and developmental stages of embryos were determined according to the Hamburger-Hamilton scale and embryos were weighed. Muscle tissue samples (musculus fibularis longus and musculus sternocoracoideus pectoralis) were taken and fixed 10 % in buffered-formal saline and immersed in paraffin. The sections were stained with Crossman?s trichrome and AgNOR methods. Relative embryo weights were calculated and displayed as percentages, through the incubation period. Significance of the differences between mean values of the groups were determined statistically. The results have revealed that mean relative embryo weights of those of the AFB1 treated groups were significantly (P<0.05) lower than control group depending on the AF level in the eggs. Depends on AF levels relative leg muscle and breast muscle weight were also found to decrease significantly (P <0.05). Also nucleus area and NOR area of those of the AFB1 treated groups was lower than control groups. There was no significant difference in NOR numbers and NOR area/nucleus area between the groups (P >0,05) amony the treament groups.It was assumed that in ovo administrated aflatoxin B1 adversely affected embryonic development of muscle and consequently, the affected animals might be more susceptible to the skeletal and muscle disorders at feding period. This situation might result in serious economic losses.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Aflatoksinler, Aflatoxins, Civcivler, Chicks, Kaslar, Muscles

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gündüz, N. (2010). Yumurtaya verilen Aflatoksin B1'in broiler civcivlerde kas gelişimi üzerindeki etkilerinin histolojik metotlarla incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.