Sebep ve sonuçlarıyla Hayber Gazvesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Hz. Peygamber'in bütün gazveleri Müslümanlar için büyük bir önem taşıdığı gibi, Hayber Gazvesi de önem taşıyan bu gazvelerden biri olmuştur. Aslında bu savaş tarihe geçen bir Müslüman-Yahudi savaşı olup Yahudiler, varlıklarını sürdürmek ve zenginliklerini korumak için son gücüyle savaşırken, Müslümanlar da sayılarını az olduğu halde onların tehlikelerinden kurtulmak için çok zor şartlarda sava?mı?lardır. Mekke ve Medine'deki bütün gayr-i Müslim kabileler bu sava?ın sonucunu sabırsızlıkla beklemi?lerdir. Çünkü Yahudilerin galip gelmeleri hâlinde Müslümanlar çok zayıf bir duruma dü?ecek, Medine?de kurdukları hâkimiyetlerini kaybedecekti ve onları kolayca ortadan kaldırabilecekti. Fakat sonunda onlar Müslümanların gücünü idrak ederek sulh yapmaya hazırlanmı? ve ?slâm?ın inti?arı için yeni ufuklar açılmı?tır. Fedek, Vâdişl-Kurâ ile Teymâ Yahudilerinin korkarak Müslümanlara teslim olmasıyla yapılan antlaşmalar sonucu, Arap Yarımadası?nda Hz. Peygamber?e ve ?slâm?a kar?ı Yahudi dü?manlığı bertaraf edilmi?, Yahudiler muhalefet gücü statüsünden çıkmı? ve Müslümanlara kar?ı bir daha ba? kaldıramamı?lardır. Bu çalışmamızın amacı bu denli önemli olan Hayber Gazvesi, sebep ve sonuçları açısından detaylı bir şekilde ortaya koymaktır. Çalışmamızda bilimsel araştırma kurallarına uygun bir yol izleyerek konuyla ilgili başta temel kaynaklar olmak üzere çeşitli dillerde yapılan araştırmalar incelenmiştir. Konuyla ilgili farklı rivayetler titizlikle incelenerek objektif bir yaklaşım ortaya konulmaya çalışılmıştır
Gazwa of Khaybar is as important as other gazwas of Prophet Mohammad (pbuh). This gazwa occurred between Muslims and Jews. On this gazwa Jews tried to survive and protect their wealth whereas the Muslims despite of their less number fought under difficult circumstances in order to get rid of Jews threat. All non Muslim tribes of Mecca and Madinah looked forward the consequences of this war. Because if the Jews had won war, the Muslims would have fallen into a decline and they might have lost their power in Madinah as well the Jews would have removed Muslim from Madinah easily. But Jews got prepared to make peace by perceiving strength of Muslims thus new horizons had been opened for spread of Islam. Jews of Fadaq, Wadilqura and Tayma surrendered dreadingly and concluded treaties in favor of Muslims. As a result of these treaties the hostility of Jews toward Prophet Mohammad and Muslims was removed as well the Jews lost status of opposition and they did not revolt again against Muslims. The purpose of this study is to give detailed information abut the cuases and consequences of important Khaybar Gazwa. The study has been done according to the rules of saientific research by researching the basic resources in different languages and by carefully analyzing the different reports which are related to study has been tried to put an objective approach.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hayber Savaşı, Hayber War, Hz. Muhammed Dönemi, İslam tarihi, Islamic history

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Haidary, M. H. (2011). Sebep ve sonuçlarıyla Hayber Gazvesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.