Deneysel sepsis modelinde glutatyon, myeloperoksidaz, plazma ve doku mda düzeylerine N-asetilsistein ve erdostein’in etkilerinin karşılaştırılması

Küçük Resim Yok

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

AMAÇ: Deneysel sepsis modelinde antioksidan bir ajan olan N-asetilsistein ve Erdostein’in serbest oksijen radikalleri üzerine olan etkileri ve sepsisin neden olduğu organ fonksiyon bozuklukları ve akciğer doku hasarını önlemedeki rolü araştırıldı. METOD: Çalışmada Sprague-Dawley cinsi 40 adet rat kullanıldı. Ratlar randomize 10’arlı gruplara ayrıldılar. Ratlarda çekum ligasyon perforasyon yöntemiyle sepsis oluşturuldu. Sham grubu(grup 1), sepsis grubu(grup 2), sepsis N-asetisistein (grup 3) ve sepsis Erdostein (grup 4) şeklinde 4 grup oluşturuldu. N-asetilsistein grubunda ilaçlar (20mg/kg/gün), çekum perforasyonundan sonra, 0. 8. ve 16. saatlerde verildi. Erdostein grubunda ise ilaçlar(20mg/kg/gün) 0.ve 12. saatlerde verildi. 24. saatte lökosit, eritrosit glutatyon, lökosit myeloperoksidaz ve plazma malonildialdehit değerlerinin tayini için kan örnekleri ve doku incelemeleri için deneklerin ölümünü takiben akciğerden doku örnekleri alındı. BULGULAR: Gruplar karşılaştırıldığında grup 3’te grup 2’ye göre; lökosit, lökosit myeloperoksidaz ve akciğer doku malonildialdehit değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanırken (P0.05), eritrosit glutatyon, plazma malonildialdehit değerleri açısından anlamlı fark saptanmadı (P0.05). Grup 4’te grup 2’ye göre eritrosit glutatyon, lökosit myeloperoksidaz, plazma malondialdehit ve akciğer doku malonildialdehit değerleri açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı tespit edilirken (P0.05), lökosit değerleri açısından anlamlı tespit edilmedi (P0.05). SONUÇ: Deneysel sepsis modelinde antioksidan bir ajan olan N-asetilsistein ve Erdostein’in düşük doz uygulanmasında eritrosit glutatyon, lökosit myeloperoksidaz düzeylerine, akciğer fonksiyonlarına, plazma ve doku malonildialdehit seviyelerine olumlu etkileri mevcuttur. Düşük doz N-asetilsistein ve Erdostein tedavisinin, sepsise bağlı organ fonksiyon anormalliklerini azaltmasına rağmen, bu etki histopatolojik olarak akciğer dokusuna yansımamıştır.
OBJECTIVES: To determine the effects of NAC and erdostein as antioxidant agents on the free oxygen radicals and on their plasma levels. The role of NAC and erdostein on protecting the organ function failure and lung tissue damage due to sepsis was researched. METHODS: In this study, 40 Sprague-Dawley rats were used. Rats were randomized to four equal groups. Sepsis was performed by the method of Caecum Ligation Perforation (CLP) on rats. Four groups were performed as sham group, sepsis group, sepsisNAC (20mg/kg/day) and sepsis erdostein (20mg/kg/day) NAC was given on 0., 8. and 16.hours after CLP in NAC group. Erdostein was given on 0. and 12.hours after CLP. Blood samples were taken after 24 hours to determine the leukocyte, erythrocyte GSH, leukocyte MPO and plasma MDA levels. In addition, lung tissue samples were taken for histopathological studies and to determine the level of tissue MDA. RESULTS: Comparing of groups on the level of leukocyte, leukocyte MPO and lung tissue MDA we determined statistically meaningful results in group 3 according to the group 2. But there were no meaningful differences on erythrocyte GSH and plasma MDA in group3 according to group 2(P>0.05). Comparing of groups on the level of erythrocyte GSH, leukocyte MPO plasma MDA and lung tissue MDA we determined statistically meaningful results in group 4 according to the group 2(P<0.05). But there were no meaningful differences on leukocyte in group 4 according to group 2(P>0.05). CONCLUSION: In this experimental sepsis model; it was determined that low dose NAC and erdostein as antioxidant agents have positive effects on erythrocyte GSH, leukocyte MPO, plasma and tissue MDA levels and the function of lung. Although the treatment with low dose NAC and erdostein has decreased the abnormality of organ function due to sepsis we couldn’t show it histopathologically. We need more experimental studies to determine the effects of NAC and erdostein on sepsis therapy.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Acil Tıp

Kaynak

Akademik Acil Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

1

Künye