Tavşanlarda akut organik fosfor toksisitesinde alfa tokoferolün kan ve doku lipid peroksidasyonu ve kolin esteraz aktivitesi üzerine etkileri

dc.contributor.advisorBayır, Ayşegül
dc.contributor.authorYıldız, Mesut
dc.date.accessioned2018-02-13T10:51:51Z
dc.date.available2018-02-13T10:51:51Z
dc.date.issued2009
dc.departmentEnstitüler, Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezleri, Acil Tıp Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı tavşanlarda geliştirilen akut organofosfat zehirlenmesinde antidot tedavisi ile birlikte kullanılan E vitamininin kandaki ve karaciğer dokusundaki lipid peroksidasyonunun bir göstergesi olan Malondialdehit (MDA) düzeyleri ve kolin esteraz (KE) aktivitesi üzerine etkilerini araştırmak ve antidot tedavisi ile karşılaştırmaktır. Materyal ve metod: Çalışmada 20 tavşan kullanıldı. Denekler sham (n=8), PAM-atropin (n=6) ve E vitamini grubu (n=6) olarak 3'e ayrıldılar. Her denekten toksisite öncesi plazma KE, serum ve eritrosit MDA değerlerini ölçmek için kan örnekleri alındıktan sonra orogastrik yoldan 50 mg/kg DDVP verildi. Toksisite belirtileri ortaya çıkana kadar 1 saat beklendi. Toksisite sonrası plazma KE, eritrosit ve serum MDA ölçümleri için kan örnekleri alındı. Sham grubundaki tavşanlara tedavi verilmedi. Bu gruptaki tavşanlardan 12. saatte plazma KE ve MDA ölçümleri için kan örnekleri alındı. PAM-atropin grubundaki deneklere 0.05 mg/kg gerektikçe tekrarlayan dozda atropin ve 30 mg/kg IV bolus, ardından 15 mg/kg her 4 saatte PAM IV verildi. E vitamini grubundaki deneklere 250 mg/kg E vitamini tek doz İM uygulandı. Toksisite sonrası bu gruptaki deneklere ayrıca 0.05 mg/kg gerektikçe atropin ve 30 mg/kg İV bolus, ardından 15 mg/kg her 4 saatte PAM İV verildi. PAM-atropin ve E vitamini gruplarındaki deneklerden PAM-atropin tedavisi başlatıldıktan sonra 12. ve 24. saatlerde tekrar plazma KE, eritrosit ve serum MDA ölçümlerini değerlendirmek üzere venöz kan örnekleri alındı. Sham grubundaki deneklerden 12. saatte diğer gruplardaki deneklerden 24. saatte laparatomi yapılarak dokuda KE, ve MDA ölçümlerini değerlendirmek üzere karaciğer dokusundan örnekler alındı. Çalışmanın sonunda denekler yüksek dozda İV anestezik verilerek sakrifiye edildiler. Serum ve doku BKE tayini elektrometrik yöntemle yapıldı. Serum MDA'sı Drapper ve Hadley Yöntemi ile tayin edildi. Sonuçlar SPSS for windows 13 programında değerlendirildi. Gruplar arası karşılaştırma ANOVA Varyans analizi ile, grup içi tekrarlayan ölçümler bon ferroni düzeltmeli student-t testi ile yapıldı. Bulgular ve Sonuç: E vitamini grubunun serum KE düzeyleri PAM-atropin grubundan anlamlı yüksek bulundu (p=0.003). PAM-atropin grubunun serum MDA'sı E vitamini grubundan anlamlı düşük (p<0.001) , E vitamini grubunun da eritrosit MDA'sı PAM-atropin grubundan anlamlı düşük (p=0.003) tespit edildi. E vitamini grubunun karaciğer doku KE sham ve PAM-atropin gruplarından anlamlı yüksekti (p<0.001). E vitamini grubunun karaciğer doku MDA'sı sham ve PAM-atropin gruplarından anlamlı düşüktü (p<0.001). Sonuç: Akut OF toksisitesinde antidot tedavisine eklenen E vitamininin hem eritrosit ve karaciğer dokusu lipid peroksidasyonu üzerine hem de karaciğer dokusu KE aktivitesi üzerine iyileştirici etkisi vardır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to show the effects of Vitamin E, which is used with antidote therapy in organophosphate toxication, compared to cholin esterase activity and malondialdehyde (MDA) levels, which is a marker of lipid peroxidation in liver cells and to compare with antidote therapy Materials and Method: We used 20 rabbits in the study.We seperated the rabits into three gropus: Sham (n=8) PAM-atropine (n=6) and Vitamin E (n=6). We took blood samples of plasma KE, serum and erytrocyte MDA levels before the toxication and we applied 50mg/kg DDVP from orogastric way.We waited for an hour to see the toxic effects.We took blood samples of plasma KE, serum and erytrocyte MDA levels after the toxication.Sham group left without treatment.We took blood samples from this group in the 12th hour for KE and MDA levels.We applied PAM-atrophine group 0.05 mg/kg and if needed,recurrent doses of atropine and 30 mg/kg i.v bolus and then 15 mg/kg PAM (i.v) per 4 hour.In Vitamin E group, we applied 250 mg/kg Vitamin E (i.m) We also applied 0.05 mg/kg atropin if needed and 30 mg/kg i.v bolus and then 15 mg/kg PAM (i.v) per 4 hour.Blood samples taken from PAM-atropine and Vitamin E groups on the 12th and 24th hours of PAM-atropine therapy for plasma KE, erythrocyte and serum MDA levels.On the 12th hour in Sham group and on the 24th hour in other groups, liver tissue samples were taken by laparotomy for KE and MDA levels.In the end, we gave high-dose anestetics and sacrified the rabbits.Serum and tissue BKE levels measured by electrometric methods.Serum MDA levels designated by Draper and Hadley Method.We estimated the results with SPSS for Windows 13 program.We made group comparisons by ANOVA Variance and in group measurments by bonferroni Student-t test. Findings and Results: Vitamin E group serum KE levels were meaningfully high against PAM-atropine group. (p=0.003). PAM-atropine group serum MDA levels were meaningfully low against Vitamin E group (p<0.001), erythrocyte MDA levels on Vitamin E group were meaningfully low against PAM-atropine group (p=0.003) . Liver tissue KE levels were meaningfully high on Vitamin E group against Sham and PAM-atropine groups. (p<0.001) but liver tissue MDA levels were meaningfully low on Vitamin E group against Sham and PAM-atropine groups (p<0.001) Result: Additive Vitamin E therapy in acute OF toxicity, rehabilitates both erythrocyte and liver tissue lipid peroxidation and liver tissue KE activity.en_US
dc.identifier.citationYıldız, M. (2009). Tavşanlarda akut organik fosfor toksisitesinde alfa tokoferolün kan ve doku lipid peroksidasyonu ve kolin esteraz aktivitesi üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/8657
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectKolinen_US
dc.subjectCholineen_US
dc.subjectKolinesterazlaren_US
dc.subjectCholinesterasesen_US
dc.subjectTavşanlaren_US
dc.subjectRabbitsen_US
dc.titleTavşanlarda akut organik fosfor toksisitesinde alfa tokoferolün kan ve doku lipid peroksidasyonu ve kolin esteraz aktivitesi üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effects of alpha tocopherol in tissue lipid peroxidation and cholinesterase activity in acute organic phosphor toxicity in rabbitsen_US
dc.typeSpecialist Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
229908.pdf
Boyut:
639.83 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Mesut Yıldız
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: