Endometriozis ve endometrioma teşhisinde endometrial biopsinin etkinliğinin değerlendirilmesi: Çift körleme çalışma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, endometriozis ve endometrioma olan hastalarda endometrial biopside sinir liflerinin bakılmasının teşhis yöntemi olarak kullanma etkinliğini araştırmak ve laparaskopik cerrahi ile çift körlemeli karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Pelvik ağrı ve /veya infertilite nedeni ile kliniğimizde diagnostik laparaskopi planlanan hastalar çalışmaya alındı. Bu hastaların üreme çağında olmaları ve son üç ay içinde ilaç kullanmamaları şart idi. Bu hastalardan pipel `Endosampler' yardımı ile endometrial biopsi alınarak endometriumun fonksiyonel tabakasında sinir lifi boyaması yapıldı. Poliklonal rabbit anti- PGP9.5 (pan-neuronal marker protein gene product 9.5) kullanarak sinir liflerine immünohistokimyasal olarak bakıldı. Patolojik ve immünohistokimyasal boyama ve inceleme Meram tıp fakültesi- Patoloji anabilim dalında yapıldı. Her hastaya bir kod verildi ve bu kod analiz sonuna kadar değişmedi. Hastalar kesin laparaskopik tanıya göre 3 gruba ayrıldı (endometriozis, endometrioma ve kontrol grubu), yeterli sayı sağlandıktan sonra çalışmaya son verildi ve veriler istatistik olarak çalışıldı. Çalışma çift körleme olarak yapıldı. Bulgular: PGP9.5 boyanması endometriosiz ve endometrioma grubunun sırası ile hastaların %28.5 ve %30.7'nde görülürken kontrol grubunun hiç birinde görülmedi. Sonuç: PGP9.5 boyanması endometriosiz ve endometrioma hastalarının bir kismında görülmektedir; ama görülme sıklığı tanısal yöntem olarak kullanılması için yeterli değildir. Laparoskopi pahalı ve invaziv bir yöntem olmasına rağmen tanıda altın standart olduğunu sürdürüyor. PGP9.5 boyanması tanıda önem arzetmese bile etioloji ve patofiziolojik açısından daha büyük çalışmalara ihtiyaç var.
Objective: The aim of this double blinded study was to evaluate the efficacy of detection of nerve fibers in the endometrial biopsy as a diagnostic method in patients with endometriosis and endometrioma and compare it with laparoscopic surgery. Materials and Methods: patients undergoing diagnostic laparoscopy for Pelvic pain and / or due to infertility were included in the study. These patients were required to be in reproductive age and not using drugs within the last three months. Endometrial biopsy was taken from these patients with Pipeli 'Endosampler' and nerve fiber staining of the endometrial functional layer was done. Polyclonal rabbit anti-PGP9.5 (pan-neuronal marker protein gene product 9.5 ) was used to visualize the nerve fibers by immunohistochemistry. Pathological and immunohistochemical staining and examination was done in thedepartment of Pathology, Meram Faculty of Medicine. Each patient was given a code and the code analysis did not change until the end of the study. The patients were divided into 3 groups according to the final laparoscopic diagnosis (endometriosis, endometrioma, and the control group), the study was terminated after a sufficient number has been established and the data were studied statistically. The study was double-blinded. Results: PGP9.5 staining rate was 28.5 % and 30.7 % in endometriosis and endometrioma groups respectively. Staining was not noticed in any of the control group. Conclusion: PGP9.5 staining is observed in a proportion of endometriosis and endometrioma patients, but the incidence is not sufficient for use as a diagnostic method. Although laparoscopy is expensive and invasive, it remains the gold standard for diagnosis. Even if PGP9.5 staining has no diagnostic importance, further studies are needed to investigate its role in etiology, and pathophysiology.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Double blind method, Çift körleme metodu, Diagnosis, Teşhis, Ovarian cysts, Over kistleri, Ovary, Over, Laparoscopy, Laparoskopi, Endometrium, Endometriyum, Endometriosis, Endometriyoz, Endometrial neoplasms, Endometrial neoplazmlar, Biopsy, Biyopsi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Mahmoud, A. S. (2011). Endometriozis ve endometrioma teşhisinde endometrial biopsinin etkinliğinin değerlendirilmesi: Çift körleme çalışma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.